52 lỗi vi phạm mà người đi xe máy sẽ bị tước giấy phép lái xe

Rate this post

Më 30 dhjetor 2019, Qeveria nxori Dekretin 100/2019/ND-CP për sanksionimin e kundërvajtjeve administrative në fushën e trafikut rrugor dhe hekurudhor. Rrjedhimisht, në masë të madhe janë rritur gjobat për shkeljet e trafikut.

Motoçiklistëve do t'u hiqet leja e drejtimit në disa raste nga 1 janari 2020
Motoçiklistëve do t’u hiqet leja e drejtimit në disa raste nga 1 janari 2020

Në mënyrë tipike, një shofer motoçikletë që drejton një dritë të verdhë gjobitet me 1 milion VND, një shofer i dehur gjobitet deri në 40 milion VND, madje ka raste kur i hiqet leja e drejtimit nga 1 deri në 24 muaj, në varësi të ashpërsisë së sëmundjes. shkelje. Ju lutemi ndiqni listën e gabimeve më poshtë:

Lista e shkeljeve në të cilat motoçiklistëve u hiqet leja e drejtimit

STT Shkelje Baza ligjore Periudha e pezullimit të patentës së drejtimit
së pari Mbajtja e 3 ose më shumë personave në makinë Pika b, pika 3, neni 6 01 muaj deri në 03 muaj
2 Drejtimi i një mjeti të përfshirë drejtpërdrejt në një aksident trafiku pa ndalur, mirëmbajtur vendin e ngjarjes ose pa marrë pjesë në ndihmën e parë për viktimën, me përjashtim të shkeljeve të përcaktuara në pikën dd, pika 8, neni 6. Pika e, pika 3, neni 6
3 Hyrja në zona të kufizuara ose rrugë me shenja që ndalojnë hyrjen për automjetet që drejtohen, përveç shkeljeve të përcaktuara në pikën 5, pika b, pika 6, neni 6 dhe rastet e automjeteve me përparësi. Tien është në detyrë urgjente siç përcaktohet Pika I Klauzola 3 Neni 6
4 Mos lëshimi ose pengimi i mjetit të kalimit të drejtë që sinjalizon përparësinë në detyrë Pika dd Klauzola 4 Neni 6
5 Mosrespektimi i semaforëve Pika e, pika 4, neni 6
6 Mosrespektimi i urdhrave dhe udhëzimeve të kontrollorëve të trafikut ose kontrollorëve të trafikut Pika g, pika 4, neni 6
7 Personat që drejtojnë automjete që përdorin çadra (çadra), telefona celularë, pajisje audio, duke përjashtuar aparatet e dëgjimit Pika h, pika 4, neni 6
8 Drejtimi i një mjeti në drejtim të kundërt të një rruge njëkahëshe, duke shkuar në drejtim të kundërt në një rrugë me shenjën “Jo duke shkuar në drejtim të kundërt”, me përjashtim të shkeljeve të përcaktuara në pikën b, pika 6, neni 6 dhe rastet e automjeteve prioritare.është në detyrë urgjente siç është paraparë Klauzola 5 Neni 6
9 Përdorimi i një automjeti të regjistruar përkohësisht për të operuar përtej intervalit të lejuar dhe kufirit kohor Pika a, pika 3, neni 17
dhjetë Drejtuesit e motoçikletave, motoçikletave (përfshirë skuterat elektrikë), mjeteve të ngjashme me motoçikletat dhe mjeteve të ngjashme me motoçikletat që kalojnë barrierat në vendkalime ose ura publike ndërsa barrierat janë në lëvizje; kaloni udhëkryqin, urën e përbashkët kur drita e kuqe është ndezur; moszbatimi i urdhrave dhe udhëzimeve të personelit që ruan vendkalimin, urës së përbashkët kur kalon vendkalimin, urës së përbashkët. Klauzola 5 Neni 47
11 Drejtimi i mjetit rrugor me motor që dëmton parmakët, parmakët dhe pajisjet e tjera në udhëkryq dhe në urat e përbashkëta. Pika a, pika 9, neni 47
i dymbëdhjeti Përdorimi i automjeteve të prodhuara ose të montuara ilegalisht në trafik Pika b, pika 3, neni 17 01 muaj deri në 03 muaj (Njëkohësisht konfisko automjetin)
13 Përdorni një mbajtëse me këmbë ose një objekt tjetër për të fshirë rrugën ndërsa automjeti është në lëvizje Pika a, pika 6, neni 6 02 muaj deri në 04 muaj
14 Drejtimi i një automjeti mbi shpejtësinë e kufizuar prej më shumë se 20 km/h Pika një pikë 7 Neni 6
15

– Moskujdesi për të vëzhguar, drejtuar mjetin me shpejtësinë e përcaktuar, duke shkaktuar aksidente trafiku; – Hyrja në autostradë, ndalimi, parkimi, kthimi, kthimi mbrapa, shmangia, tejkalimi, ndryshimi i drejtimit, ndryshimi i korsive në mënyrë jo të duhur duke shkaktuar aksidente trafiku;

– Mosndjekja e pjesës së djathtë të rrugës ose korsisë, mosmbajtja e distancës së sigurt ndërmjet dy automjeteve siç është përshkruar, shkaktimi i një aksidenti trafiku ose hyrja në rrugë me një tabelë që tregon se hyrja është e ndaluar për llojin e mjetit që drejtohet. ne drejtim te kundert te rruges njekahshe, duke shkuar ne drejtim te kundert ne rruge me tabelen “Jo ne drejtim te kundert” shkakton aksident trafiku; me perjashtim te shkeljeve te percaktuara ne nenin 6 pika d pika 8.

Pika b, pika 7, neni 6
16 – Lëshoni të dyja duart gjatë përdorimit të automjetit;
– Përdorni këmbët tuaja për të kontrolluar automjetin;
– Uluni në njërën anë dhe drejtoni automjetin;
– Shtrirë në shalë për të kontrolluar mjetin;
– Ndërroni drejtuesin e mjetit ndërsa automjeti është në lëvizje;
– Kthehuni prapa për të kontrolluar makinën ose lidhni sytë për të kontrolluar makinën
Pika a, pika 8, neni 6
17 Drejtimi i një makine duke devijuar ose kërcyer në rrugë brenda dhe jashtë zonave urbane Pika b, pika 8, neni 6
18 Kontrollimi i një rrota me një rrotë për dy rrota, me dy rrota për një makinë me tre rrota Pika c Klauzola 8 Neni 6
19 Drejtimi i një automjeti në një grup prej 02 ose më shumë automjetesh që tejkalojnë shpejtësinë e përcaktuar Pika d Klauzola 8 Neni 6
20 Mosrespektimi i urdhrave dhe udhëzimeve të sinjalistikës dhe shenjave rrugore, me përjashtim të shkeljeve të përcaktuara në pikat c, dd, e dhe h, pika 2; pika d, pika g, pika i, pika m Klauzola 3; pika a, pika b, pika c, pika d, pika e klauzola 4; Klauzola 5; Pika b, pika 6; pika a, pika b klauzola 7; Pika d, pika 8, neni 6 që shkakton aksidente trafiku Pika a, pika 1, neni 6
21 Bartja e pasagjerëve në një makinë duke përdorur një ombrellë (ombrellë) dhe shkaktimi i një aksidenti trafiku Pika g, pika 1, neni 6
22 Mosrespektimi i rregulloreve për dhënien e rrugës në kryqëzime, me përjashtim të shkeljeve të përcaktuara në pikat b dhe e, pika 2, neni 6, që shkaktojnë aksidente trafiku. Pika h, pika 1, neni 6
23 Drejtimi i një automjeti në një rresht horizontal prej 3 ose më shumë automjeteve dhe shkaktimi i një aksidenti trafiku Pika k Klauzola 1 Neni 6
24 Mos përdorni dritat nga ora 19:00 e një dite më parë deri në orën 05:00 të ditës pasardhëse ose kur mjegulla, moti i keq kufizon dukshmërinë dhe shkakton aksidente trafiku. Pika l Klauzola 1 Neni 6
25 Shmangni automjetet ilegale; përdorni dritat e gjata kur shmangni automjetet që vijnë përballë; mos dorëzimi ndaj mjeteve që vijnë përballë sipas rregulloreve në rrugë të ngushta, rrugë të pjerrëta, vende me pengesa që shkaktojnë aksidente trafiku Pika m Klauzola 1 Neni 6
26 Boroni nga ora 22:00 deri në orën 5:00 të ditës së nesërme, përdorni dritat e gjata në zonat urbane dhe zonat me popullsi të dendur, me përjashtim të automjeteve prioritare që janë në detyrë siç është përcaktuar dhe shkaktojnë aksidente trafiku. Pika n Klauzola 1 Neni 6
27 Drejtimi i një mjeti nën shpejtësinë minimale në pjesët rrugore ku shpejtësia minimale është e rregulluar, duke shkaktuar aksidente trafiku. Pika q Klauzola 1 Neni 6
28 Dështimi për të ngadalësuar shpejtësinë dhe për t’iu nënshtruar trafikut kur vozitni nga një rrugicë, një rrugë e degëzuar në një rrugë kryesore, duke shkaktuar aksidente trafiku Pika b, pika 2, neni 6
29 Ngasja me shpejtësi të ulët pa shkuar në anën e djathtë të rrugës, duke penguar qarkullimin dhe duke shkaktuar aksidente trafiku Pika d Klauzola 2 Neni 6
30 Mos u dorëzoni para automjeteve që kërkojnë të kalojnë kur plotësohen kushtet e sigurta; duke mos iu dorëzuar mjeteve që udhëtojnë në rrugët prioritare ose rrugët kryesore nga asnjë drejtim në kryqëzime, duke shkaktuar aksidente trafiku Pika e, pika 2, neni 6
tridhjetë e parë Automjetet nuk kanë të drejtën e përparësisë për të instaluar apo përdorur transmetuesit e sinjalit të automjetit për të shkaktuar aksidente trafiku Pika g, pika 2, neni 6
32 Mbajtja e 02 personave në mjet, përveç rastit të transportimit të pacientit në urgjencë, fëmijë nën 14 vjeç, shoqërimi i personit që kryen veprime të kundërligjshme dhe shkakton aksident trafiku. Pika l Klauzola 2 Neni 6
33 Uluni në pjesën e pasme dhe vendosni duart rreth personit përpara për të kontrolluar makinën, me përjashtim të rastit kur mbani fëmijë të ulur përpara dhe shkaktoni një aksident trafiku. Pika m Klauzola 2 Neni 6
34 Mbajtja e 3 ose më shumë personave në automjet dhe shkaktimi i një aksidenti trafiku Pika b, pika 3, neni 6
35 Bërja dhe kërcitje e vazhdueshme në zonat urbane dhe zonat me popullsi të dendur, me përjashtim të mjeteve prioritare që janë në shërbim sipas rregulloreve dhe shkaktojnë aksidente trafiku. Pika c, pika 3, neni 6
36 Personat që drejtojnë automjete ose mbajnë njerëz të ulur në automjete duke u kapur, tërhequr ose shtyrë automjete të tjera ose objekte të tjera, duke udhëhequr kafshë ose duke mbajtur sende të rënda; bartja e njerëzve që qëndrojnë në shalë, në raft ngarkese ose të ulur në timon; ngarkimi i mallrave në automjet përtej kufirit të caktuar; drejtimi i një mjeti që tërheq automjete ose objekte të tjera, duke shkaktuar aksidente trafiku. Pika k Klauzola 3 Neni 6
37 Vrapimi në një tunel rrugor pa përdorur dritat nga afër shkakton aksidente trafiku Pika m Klauzola 3 Neni 6
38 Dështimi për t’u dorëzuar ose penguar automjetin me përparësi kalimi, i cili dërgon një sinjal prioritar për të shkuar në detyrë, duke shkaktuar një aksident trafiku Pika dd Klauzola 4 Neni 6
39 Mosbindja ndaj semaforëve dhe shkaktimi i aksidenteve në komunikacion Pika e, pika 4, neni 6
40 Mos respektimi i urdhrave dhe udhëzimeve të kontrollorëve të trafikut ose kontrollorëve të trafikut, duke shkaktuar aksidente trafiku Pika g, pika 4, neni 6
41 Njerëzit që drejtojnë automjete duke përdorur çadra (çadra), telefona celularë, pajisje audio, duke përjashtuar aparatet e dëgjimit, duke shkaktuar aksidente trafiku Pika h, pika 4, neni 6
42 Recidivizëm ose shkelje të përsëritura të akteve të mëposhtme:
– Lëshoni të dyja duart gjatë përdorimit të automjetit; përdorni këmbët tuaja për të kontrolluar automjetin; uluni në njërën anë duke drejtuar automjetin; i shtrirë në shalë duke drejtuar mjetin; ndërroni shoferin ndërsa automjeti është në lëvizje; kthehuni për të kontrolluar automjetin ose përdorni një sy të lidhur për të kontrolluar automjetin;
– Drejtimi i një mjeti që anon ose kërcen në rrugë brenda dhe jashtë zonave urbane;
– Funksionimi i mjetit me një rrotë për automjetet me dy rrota dhe me dy rrota për automjetet me tre rrota;
– Drejtimi i një automjeti në një grup prej 02 ose më shumë automjetesh që tejkalojnë shpejtësinë e përcaktuar.
Pika a, pika b, pika c, pika d Klauzola 8, neni 6 03 muaj deri në 05 muaj (Njëkohësisht konfisko automjetin)
43 Drejtimi i automjeteve në autostrada, përveç mjeteve për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e autostradave Pika b, pika 6, neni 6 03 muaj deri në 05 muaj
44 Shkaktimi i aksidenteve rrugore pa u ndalur, mosmirëmbajtja e vendit të ngjarjes, ikja pa raportuar në organet kompetente, mosmarrja pjesë në ndihmën e parë për viktimat Pika dd Klauzola 8 Neni 6
45 Kryerja e veprimeve të mëposhtme, shkaktimi i aksidenteve rrugore ose moszbatimi i urdhrave të ndalimit të punonjësve të rendit:
– Lëshoni të dyja duart gjatë përdorimit të automjetit; përdorni këmbët tuaja për të kontrolluar automjetin; uluni në njërën anë duke drejtuar automjetin; i shtrirë në shalë duke drejtuar mjetin; ndërroni shoferin ndërsa automjeti është në lëvizje; kthehuni për të kontrolluar automjetin ose përdorni një sy të lidhur për të kontrolluar automjetin;
– Drejtimi i një mjeti që anon ose kërcen në rrugë brenda dhe jashtë zonave urbane;
– Funksionimi i mjetit me një rrotë për automjetet me dy rrota dhe me dy rrota për trerrota;
– Drejtimi i një automjeti në një grup prej 02 ose më shumë automjetesh që tejkalojnë shpejtësinë e përcaktuar.
Klauzola 9 Neni 6
dyzet e gjashtë Motoçiklistë të paautorizuar, motoçikleta dhe skuter elektrikë Klauzola 2 Neni 34 03 muaj deri në 05 muaj (Njëkohësisht konfisko automjetin)
47 Vozitja në rrugë me përmbajtje alkooli në gjak ose frymëmarrje, por jo më shumë se 50 miligramë për 100 mililitra gjak ose 0,25 miligramë për litër ajër të frymëmarrjes Pika c Klauzola 6 Neni 6 10 muaj deri në 12 muaj
48 Vozitja në një rrugë me përmbajtje alkooli prej më shumë se 50 miligramë deri në 80 miligramë për 100 mililitra gjak në gjakun ose frymëmarrjen tuaj ose 0,25 deri në 0,4 miligramë për litër ajër të frymëmarrjes Pika c Klauzola 7 Neni 6 16 muaj deri në 18 muaj
49 Vozitja në rrugë me një përmbajtje alkooli më shumë se 80 miligramë për 100 mililitra gjak ose më shumë se 0,4 miligramë për litër ajër të frymëmarrjes. Pika e, pika 8, neni 6 22 muaj deri në 24 muaj
50 Mosrespektimi i kërkesës së zyrtarit për të testuar përqendrimin e alkoolit Pika g, pika 8, neni 6
51 Vozitja në rrugë me drogë në trup Pika h Klauzola 8 Neni 6
52 Moszbatimi i kërkesës për testimin e drogës nga oficerët e rendit Pika I Klauzola 8 Neni 6
Tham Khảo Thêm:  Tuyển tập các bài toán có đáp án chi tiết về đạo hàm và tập xác định lớp 11 phần 20

Shihni më shumë artikuj të shkëlqyeshëm rreth Format

5/5 – (111 vota)

5/5 – (111 vota)

Trên đây là bài viết 52 lỗi vi phạm mà người đi xe máy sẽ bị tước giấy phép lái xe của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *