Bài 6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Rate this post

Câu 1 trang 55 sgk GDCD lớp 11

Từ khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hãy cho biết vì sao ở nước ta công nghiệp hóa phải đi đôi với hiện đại hóa?

gợi ý bài tập về nhà:

– Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế – xã hội từ chủ yếu sử dụng lao động thủ công sang sử dụng phổ biến sức lao động của con người, sử dụng công nghệ, công cụ và phương pháp tiên tiến, hiện đại để tạo ra chất lượng cao làm việc xã giao. năng suất.

– Công nghiệp hóa phải gắn với hệ thống vì công nghiệp hóa là sự chuyển đổi căn bản công việc thủ công sang công việc tiên tiến hiện đại, nhưng nếu dừng lại ở điểm này thì công nghiệp hóa không có giá trị, phải áp dụng công nghiệp hóa đó cho các ngành khác. Trong các ngành sản xuất, lưu thông, dịch vụ và quản lý, công nghiệp hóa đó thực sự có thật và mang lại lợi ích cho đất nước. Việc áp dụng CNH về mọi mặt ở nước ta gọi là HĐH, vì vậy CNH phải đi kèm với HĐH.Câu 2 trang 55 SGK ĐDDH lớp 11

Trình bày tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nơi của chung tôi.

gợi ý bài tập về nhà:

Sự tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

+ Vì yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của CNXH. Cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội là nền công nghiệp lớn hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, trình độ xã hội hóa cao, dựa trên nền tảng của khoa học và công nghệ tiên tiến, được phân bổ có kế hoạch và thống nhất trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

+ Do yêu cầu rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kỹ thuật – công nghệ giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới. Sau hơn 20 năm đổi mới, nhất là 10 năm 2001 – 2010, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, trong đó cơ sở vật chất – kỹ thuật bước đầu tăng lên. Tuy nhiên, đất nước vẫn còn nhiều yếu kém, yếu kém này đã và đang là nguyên nhân làm hạn chế chất lượng tăng trưởng, chất lượng cạnh tranh và chất lượng hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là khi nước ta là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.

+ Do yêu cầu tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa xã hội. Xã hội thứ hai muốn tiến bộ hơn xã hội thứ nhất thì trước hết phải làm cho năng suất lao động của xã hội thứ hai cao hơn nhiều so với xã hội thứ nhất, điều đó chỉ có thể trông chờ vào việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, công nghiệp hóa. và hiện đại hóa đất nước


Câu 3 trang 55 SGK ĐDDH lớp 11

Nêu tác dụng to lớn, toàn diện của CNH, HĐH.

gợi ý bài tập về nhà:

– Tạo điều kiện phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao năng suất lao động xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.

Tham Khảo Thêm:  Bộ Ảnh Hot Girl Chi Pu Đón Giáng Sinh

– Việc tạo ra lực lượng sản xuất mới làm tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tăng cường vai trò của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, tăng cường quan hệ liên minh giữa công nhân – nông dân – trí thức. thông minh

– Tạo tiền đề cho việc hình thành và phát triển nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa – nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

– Tạo cơ sở vật chất – kỹ thuật để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, củng cố và tăng cường an ninh quốc phòng.Câu 4 trang 55 SGK ĐDDH lớp 11

Phân tích nội dung cơ bản của CNH, HĐH ở nước ta.

gợi ý bài tập về nhà:

– Lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ:

+ Thực hiện cơ giới hóa nền sản xuất xã hội, chuyển nền kinh tế từ dựa vào kỹ thuật thủ công sang dựa vào kỹ thuật cơ khí, chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh công nghiệp.

+ Ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào các ngành của nền kinh tế quốc dân. Thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại gắn liền với “hiện đại hóa”, với cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, với quá trình chuyển đổi từ nền văn minh công nghiệp sang nền văn minh hậu công nghiệp.

+ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình CNH, HĐH đất nước được thực hiện trên cơ sở gắn CNH, HĐH với phát triển kinh tế tri thức.

– Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, hiệu quả:

+ Cơ cấu kinh tế là chỉnh thể hữu cơ giữa cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế và cơ cấu các ngành kinh tế, trong đó cơ cấu ngành kinh tế là quan trọng nhất vì nó là bản chất của nền kinh tế. cấu trúc nền kinh tế Thực hiện nội dung này thông qua quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.

+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là sự chuyển đổi từ cơ cấu kinh tế lạc hậu, kém hiệu quả và bất hợp lý sang cơ cấu kinh tế hiện đại, hiệu lực và hiệu quả. Xu hướng của sự chuyển dịch này là chuyển từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang cơ cấu kinh tế công nông nghiệp và phát triển trong cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp, dịch vụ hiện đại.

+ Cùng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phải chuyển đổi cơ cấu việc làm theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi đôi với phát triển kinh tế tri thức. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển KTTT là tiền đề quy định xu hướng chuyển dịch cơ cấu việc làm trong mọi thời kỳ ở nước ta.

– Củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và tiếp tục xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Như vậy, ba nội dung cơ bản của CNH, HĐH nền kinh tế quốc dân có quan hệ mật thiết với nhau. Thực chất của mối quan hệ này là mối quan hệ nhân quả biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.

Tham Khảo Thêm:  Cảnh Đẹp Thiên Nhiên Mùa Đông Trên Khắp Trái ĐấtCâu 5 trang 55 SGK ĐDDH lớp 11

Cơ sở vật chất-kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội là gì? Em có nhận xét gì về cơ sở hạ tầng vật chất kĩ thuật của nước ta hiện nay?

gợi ý bài tập về nhà:

Cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội là cơ sở hạ tầng như mạng lưới điện, đường sá, hệ thống trường học, trạm y tế, bệnh viện, v.v.

– Cơ sở hạ tầng của chúng ta hiện nay còn yếu kém, đường xá ách tắc, kẹt xe diễn ra thường xuyên hơn, nhất là ở các thành phố lớn, lưới điện vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu đất nước do phần lớn thủy điện phụ thuộc vào thời tiết. Hệ thống trường học, trung tâm y tế… tuy được mở rộng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.Câu 6 trang 55 SGK ĐDDH lớp 11

Chọn ý đúng trong các ý dưới đây về việc xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước ta và giải thích ngắn gọn vì sao chọn ý kiến ​​đó.

Một. Trang do chúng tôi tự nghiên cứu và xây dựng.

b. Nhận chuyển giao công nghệ và kỹ thuật hiện đại từ các nước tiên tiến.

c. Kết hợp giữa tự nghiên cứu và xây dựng bằng cách tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại của các nước tiên tiến.

gợi ý bài tập về nhà:

– Chọn đáp án C: Xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước nhà đòi hỏi phải kết hợp giữa tự học và xây dựng, đồng thời tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại của các nước tiên tiến.

– Vì vậy, chúng ta vừa có thể đi tắt đón đầu, thu hẹp khoảng cách với các nền kinh tế phát triển, đồng thời vẫn tự chủ để mình phát triển, không ỷ lại, không ỷ lại, không ỷ lại. củng cố vị thế của nước ta trên trường quốc tế và xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại.Câu 7 trang 55 sgk GDCD lớp 11

Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

gợi ý bài tập về nhà:

– Cơ cấu kinh tế là chỉnh thể hữu cơ giữa cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế và cơ cấu các ngành kinh tế, trong đó cơ cấu ngành kinh tế là quan trọng nhất vì nó là bản chất của nền kinh tế . cơ cấu.nền kinh tế. Thực hiện nội dung này thông qua quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là quá trình chuyển đổi từ cơ cấu kinh tế lạc hậu, kém hiệu quả, bất hợp lý sang cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, hiệu quả.

– Xu hướng của sự chuyển dịch này là chuyển từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang cơ cấu kinh tế công nông nghiệp và phát triển sang cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp, dịch vụ hiện đại.

– Cùng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cần chuyển dịch cơ cấu việc làm theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi đôi với phát triển kinh tế tri thức. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế tri thức là tiền đề quy định xu hướng chuyển dịch cơ cấu việc làm trong mọi thời kỳ ở nước ta.Câu 8 trang 56 SGK ĐDDH lớp 11

Vì sao trong quá trình CNH, HĐH chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải đồng thời với chuyển dịch cơ cấu lao động? Xu hướng chuyển dịch cơ cấu công việc ở nước ta hiện nay?

Tham Khảo Thêm:  Giáo án môn Ngữ văn lớp 12 bài 3

gợi ý bài tập về nhà:

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tăng cường quan hệ với các nước phát triển về sản xuất công nghiệp, giao lưu trao đổi các yếu tố sản xuất.
khó hơn.

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ làm tăng việc làm trong công nghiệp và dịch vụ, mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh phát triển, tạo điều kiện cho người lao động linh hoạt hơn trong công việc.
việc lựa chọn việc làm phù hợp, tạo điều kiện mở rộng thị trường lao động, nhất là thị trường lao động cho khu vực kinh tế chia sẻ và kinh tế tư nhân.

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế cùng với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cơ giới hóa nông nghiệp có tác dụng hạn chế dòng chảy lao động từ làng này sang làng khác.
đô thị, giảm đáng kể áp lực về nhu cầu việc làm của thành phố.

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế làm tăng yêu cầu về chất lượng công việc. Nó đòi hỏi người lao động phải có trình độ chuyên môn nhất định do sự phát triển của một số ngành đòi hỏi kỹ năng cao như công nghệ thông tin, chế tạo máy móc.

Vì những lý do trên, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải đi kèm với chuyển dịch cơ cấu lao động.

Ở Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền kinh tế đang tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Nhưng trước đây, cơ cấu việc làm ở nước ta phân bổ chủ yếu trong khu vực nông nghiệp, trình độ chuyên môn thấp. Vì vậy, khi đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang công nghiệp và dịch vụ thì phải chuyển đổi cơ cấu việc làm để thích ứng và bổ sung cho cơ cấu kinh tế, tức là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cho công nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, giảm lực lượng lao động. trong lĩnh vực nông nghiệp, v.v.Câu 9 trang 56 sgk GDCD lớp 11

Là một công dân, trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp THPT, em phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

gợi ý bài tập về nhà:

Tôi cần:

– Nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng chủ yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiệm vụ trung tâm trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

– Xây dựng cho mình động cơ, quyết tâm và phương pháp học tập để góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

– Biết chọn nghề phù hợp với năng lực, cố gắng học hỏi, nắm bắt công nghệ để sau khi ra trường có thể trực tiếp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

giaibaitap.me

5/5 – (68 phiếu)

Điều 6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước appeared first on Cakhia TV

Trên đây là bài viết Bài 6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Giáo án môn Vật lý lớp 9 bài 32

Mục lục Giáo án Vật lí 9 Giáo án Vật lí 9 Giáo án Vật lý lớp 9 bài 32 giờ: Ôn tập bao gồm tất cả…

Đề thi học kì 2 Toán 8 Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2020 – 2021

Thủ thuật máy tính, Thủ thuật công nghệ, Tối ưu hóa máy tính, Điện thoại, Sửa chữa, Cài đặt, Nâng cấp phần mềm, Phần cứng PC, Di…

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Giáo dục công dân – Đề số 2

Thủ thuật máy tính, Thủ thuật công nghệ, Tối ưu hóa máy tính, Điện thoại, Sửa chữa, Cài đặt, Nâng cấp phần mềm, Phần cứng PC, Di…

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 môn tiếng Anh có đáp án (3)

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án (3) Đánh giá bài viết này Bài viết Đề thi chọn học sinh…

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 5 trường tiểu học Sông Nhạn, Cẩm Mỹ năm 2015 – 2016

Mục lục Đề kiểm tra học kì 2 lớp 5 môn lịch sử Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 5 Đề kiểm…

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 trường Tiểu học Tam Thuấn, Hà Nội năm 2016 – 2017

Mục lục Đề thi Tin học lớp 5 học kì 2 có đáp án HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT MÔN TIN HỌC LỚP…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *