Bản nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch mới nhất

Rate this post


Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ là một trong những biểu mẫu quan trọng được sử dụng hằng năm trong các cơ quan đoàn thể công lập.

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ được lập ra nhằm giúp cá nhân cán bộ tự mình đánh giá, nhìn nhận lại toàn bộ quá trình làm việc của bản thân, thành thật với những ưu, khuyết điểm của bản thân và từ đó đưa những giải pháp để khắc phục tình trạng đó. Thông thường cán bộ đều là những người đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản do vậy cần phải trung thực, trong sạch  để tạo dựng lòng tin với nhân dân, trung thành với ý tưởng của Đảng, của nhà nước Việt Nam.  Bên cạnh đó các bạn xem thêm bản kiểm điểm cuối năm của Đảng viên.

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ mới nhất 2023

 • Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ là gì?
 • Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ – Mẫu 1
 • Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ – Mẫu 2
 • Mẫu nhận xét cán bộ quy hoạch – Mẫu 3
 • Bản nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch – Mẫu 4
 • Cách viết bản nhận xét, đánh giá cán bộ quy hoạch

Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ là gì?

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ là biểu mẫu giúp cán bộ tự mình đánh giá, nhìn nhận quá trình làm việc của bản thân, thành thật với những khuyết điểm của bản thân và từ đó tìm ra giải pháp để khắc phục tình trạng.

Mỗi cán bộ, công chức sẽ phải tự phê bình, nhận xét, kiểm điểm về chính mình trong quá trình công tác, thực hiện các công việc được giao, đồng thời là lối sống đạo đức, phẩm chất của mình.

Chính vì vậy, mỗi người cán bộ cần phải tự kiểm điểm, đưa ra đánh giá, từ đó sẽ nhìn nhận được những khuyết điểm trong quá trình công tác để tìm ra giải pháp phù hợp nhất giúp cho công việc được giải quyết thuận lợi và thành công nhất có thể. Đồng thời việc tự phê bình và đánh giá cán bộ sẽ góp phần to lắm nhằm nâng cao tinh thần cũng như là năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ.

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ – Mẫu 1

ĐẢNG ỦY XÃ ………

CHI BỘ TRƯỜNG THCS …

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày …..tháng ….. năm 20….

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

(Để dự kiến đưa vào danh sách qui hoạch cán bộ)

Họ và tên cán bộ được đánh giá:………………………………………………

Chức vụ, nơi công tác hiện tại:………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ………………….; Nam (nữ);………………………….

Chức vụ dự kiến quy hoạch:…………………………………………………..

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

– Nhận thức, tư tưởng chính trị:

– Việc chấp hành chủ trương, đường lối, qui chế, qui định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công đoàn và các qui định của tổ chức công đoàn;

– Đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác:

– Tinh thần tự học tập nâng cao trình độ:

-Tính trung thực, công bằng, khách quan, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác:

Việc chấp hành chính sách, pháp luật của vợ(chồng), con, mối quan hệ với nhân dân…:

2. Năng lực thực tiễn:

– Kết quả, hiệu quả công tác:…………………………………………………………

– Tính chủ động sáng tạo:……………………………………………………………

– Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao:…………………..

– Khả năng đoàn kết, tập hợp, qui tụ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ:……

– Năng lực điều hành, tổ chức thực hiện:…………………………………………

– Khả năng dự báo tình hình, xử lý những tình huống phức tạp phát sinh trong ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác:

……………………………………………………………………………………………………

3. Uy tín:

– Kết quả phiếu tín nhiệm năm 20……………………………………………

– Kết quả đánh giá cán bộ:……………………………………………………….

4. Sức khỏe: Có bảo đảm sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh quy hoạch hay không?

5. Chiều hướng, triển vọng phát triển: Có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ cao hơn hay không?

……………………………………………………………………………………………………

………, ngày….tháng…năm….

T.M CẤP ỦY
(Ký và ghi rõ họ tên)

T.M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

Họ và tên cán bộ: …………………………………….. Mã số:………………………….

Chức vụ:…………………………………………………… Ngạch bậc lương:……………..

Đơn vị đang công tác: …………………………………………………………………………

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

1/ Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

2/ Kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được phân công

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

3/ Tinh thần kỷ luật:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

4/ Tinh thần phối hợp trong công tác:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

5/ Tính trung thực trong công tác:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

6/ Lối sống đạo đức:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

7/ Tinh thần học tập nâng cao trình độ:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

8/ Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……….., ngày…..tháng….năm…..

Người tự nhận xét
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Mẫu nhận xét cán bộ quy hoạch – Mẫu 3

ĐẢNG ỦY XÃ ………

CHI BỘ TRƯỜNG THCS …

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày …..tháng ….. năm 20….

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

(của cấp ủy hoặc chi bộ nơi cán bộ sinh hoạt)

I. Sơ lược về cán bộ:

1. Họ và tên:…………………………………………………………………………….

2. Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………

3. Nơi sinh:………………………………………………………………………………

4. Quê quán:…………………………………………………………………………….

5. Ngày vào Đảng:………………. – Dự bị: ……………- Chính thức:………..

6. Quá trình công tác; những công việc, chức vụ Đảng, chính quyền, doàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay:

– Từ tháng…. năm ….đến…. tháng ….năm……. :

– Từ tháng…. năm ….đến…. tháng ….năm……. :

– Từ tháng…. năm ….đến…. tháng ….năm……. :

– Chức vụ hiện nay: Hiệu trưởng.

II/ Nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống:

– Chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế cơ quan, hương ước nơi cư trú. Có tư tưởng và lập trường chính trị vững vàng.

– Có phẩm chất, đạo đức lối sống tốt. Luôn đi đầu trong công tác chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác, giữ vững phẩm chất đạo đức của người đảng viên trong thời đại mới .

– Có tác phong nghiêm túc, quan hệ với đồng nghiệp và nhân dân đúng mực, có tinh thần tôn trọng đồng nghiệp đồng chí, tận tụy trong công việc.

– Xây dựng và giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong cơ quan, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong trường học, phân công và sử dụng cán bộ hợp lí. Có uy tín trong chi bộ cũng như trong Hội đồng sư phạm nhà trường.

2. Năng lực công tác:

– Đồng chí ………………… với tư cách là Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường, luôn tích cực và linh hoạt trong việc nghiên cứu vận dụng, tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng của Nhà nước mang đến hiệu quả thiết thực cho nhà trường.

– Đồng chí đã đạt nhiều năm danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, xây dựng được chi bộ đảng Trong sạch vững mạnh, trường Tiên tiến nhiều năm liền.

3- Tóm tắt ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng:

Đông chí ……………………có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức lối sống giản dị, mẫu mực, có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ chính trị và năng lực chuyên môn vững vàng, luôn giữ mối đoàn kết trong Đảng, thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được đồng chí đồng nghiệp và nhân dân tín nhiệm. Có triển vọng phát triển tốt.

Tuy nhiên trong thời gian đầu mới làm công tác quản lí vì thiếu kinh nghiệm nên việc chỉ đạo và điều hành công việc đôi lúc còn thiếu khoa học. Việc phê và tự phê bình trong trường chưa thật mạnh dạn, còn cả nể.

III. Kết luận chung:

1. Về đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ: Có đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cũng như năng lực công tác.

2. Khả năng hoàn thành nhiệm vụ: Đủ khả năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

3. Triển vọng và chiều hướng phát triển: Đảm trách tốt nhiệm vụ hiện tại và có chiều hướng phát triển tốt.

………, ngày….tháng…năm….

Thủ trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch – Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC ĐƯA VÀO QUY HOẠCH

Họ và tên:…………………………………….. ………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….

Chức vụ, chức danh hiện giữ:…………………………………………………..

Thời gian công tác tại đơn vị:…………………………………………………….

Đơn vị đang công tác:………………………………………………………………..

I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC:

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

Tôi luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nói và làm theo quan điểm chính trị của Đảng.

Là đảng viên, cán bộ quản lý tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chỉ thị Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng.

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

Trong lối sống thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Bên cạnh đó triển khai và thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện nghiêm túc Quy định về đạo đức nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh gắn việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Bản thân luôn tích cực đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình; Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tiết kiệm trong chi tiêu của nhà trường, giữ gìn đúng tư cách, đạo đức và tính tiên phong của người cán bộ quản lý.

Luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng tác phong của người quản lý, có lối sống trong sạch, lành mạnh, luôn phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Luôn hoà đồng với đồng nghiệp, đối xử công bằng khách quan trong công tác, bảo vệ lợi ích, quyền lợi của người học, không vi phạm về những điều đảng viên không được làm.

Trong công việc cũng như trong cuộc sống luôn luôn có ý thức đấu tranh phê bình và tự phê bình thẳng thắn. Sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp và giải quyết các ý kiến thắc mắc đề nghị của cán bộ, giáo viên với trách nhiệm là người quản lý trong nhà trường.

Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ.

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

Bản thân có đủ năng lực hoàn thành tốt công tác quản lý trong nhà trường, có đầy đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các bằng cấp liên quan để phục vụ công việc.

Trong thời gian qua bản thân được tham gia và tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận hành chính giáo dục tại trường Chính trị ………….. Trong công việc tôi luôn học tập những cái mới, cái hay của đồng nghiệp và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân.

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Là Phó Hiệu trưởng trong nhà trường. Tôi luôn có tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động, luôn nêu cao tinh thần và phẩm chất của người cán bộ quản lý trong nhà trường. Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường theo quy định của Ngành giáo dục đến toàn thể giáo viên trong nhà trường theo quy định từng tuần, từng tháng theo kế hoạch, có sơ kết các hoạt động chuyên môn trong nhà trường theo từng đợt thi đua qua đó để rút ra những kết quả đạt được và những tồn tại trong công tác chỉ đạo.

Cùng với lãnh đạo nhà trường triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động và phong trào:”Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

Tham gia dự giờ, thăm lớp kịp thời rút kinh nghiệm cho giáo viên để từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy cho giáo viên. Thường xuyên kiểm tra sổ điểm sổ đầu bài, sổ kế hoạch giảng dạy của các tổ chuyên môn, lớp, giáo viên chủ nhiệm để chấn chỉnh những tồn tại chưa thực hiện được trong các hoạt động, cùng với các đoàn thể và các tổ chức trong nhà trường tổ chức tốt các hoạt động chuyên đề và hoạt động ngoại khoá đạt kết quả tốt.

Cùng các tổ chuyên môn triển khai và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học của Phòng giáo dục, của nhà trường, các hoạt động chuyên đề, hoạt động ngoại khoá trong nhà trường cũng như thực hiện công tác sinh hoạt Hội đồng bộ môn của Phòng giáo dục và đào tạo.

Bản thân là Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cùng lãnh đạo nhà trường xây dựng quy chế dân chủ trong cơ quan, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước của Công đoàn cấp trên đến tất cả đoàn viên trong nhà trường.

Kết quả trong năm ………………:

– Đối với chuyên môn:

Đạt được UBND Huyện khen tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

– Đối với Công đoàn: Công đoàn Ngành khen tặng:

+ Tập thể “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”.

+ Cá nhân: “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn”.

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

Trong năm qua bản thân và tất cả đoàn viên công đoàn làm tốt công tác thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau. Cùng lãnh đạo nhà trường bố trí nơi ở tập thể cho đội ngũ. Vận động đoàn viên tham gia thực hiện tốt công tác chuyên môn của nhà trường, tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tham gia các phong trào VHVN, TDTT do nhà trường và ngành phát động.

Cùng với lãnh đạo nhà trường xây dựng các cuộc vận động, các phong trào của ngành và các cấp đề ra.

6. Thái độ phục vụ nhân dân, việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Về thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ quản lý: Bản thân luôn chấp hành nghiêm chỉnh thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ, nhà trường. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong cuộc sống giản dị hoà nhập với quần chúng, gần gũi với bà con trong thôn xóm, đồng nghiệp trong cơ quan và người dân nơi cơ quan công tác.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng cách làm theo trong công việc hằng ngày như thay đổi lề lối làm việc, tiết kiệm điện nước, giấy tờ, văn phòng phẩm, … và trong năm học cần làm một công việc lớn theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. Đánh giá chung về ưu điểm, khuyết điểm trong thời gian công tác:

1. Ưu điểm:

Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng.

Có khả năng làm tốt công tác quản lý.

Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chức trách được giao.

2. Khuyết điểm:

Chưa huy động hết sức mạnh của tập thể và cá nhân của đội ngũ.

Tổ chức tham gia các hoạt động phong trào VHVN, TDTT trong đội ngũ chưa mạnh, cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu, phần lớn đội ngũ ở xa.

Trong quá trình công tác và sinh hoạt chi bộ chưa đưa ra nhiều ý kiến hay.

III. Chiều hướng và triển vọng phát triển:

Cần phát huy những ưu điểm trong thời gian qua và khắc phục những hạn chế và tồn tại trong thời gian đến.

Bản thân có đủ năng lực cũng như kỹ năng làm công tác quản lý trường học. Vì vậy chiều hướng phấn đấu được bổ nhiệm vào chức vụ có vị trí cao hơn hiện tại.

Triển vọng phát triển về trình độ cao hơn hiện tại và phát triển cho những thế hệ kế cận tiếp theo, hoàn thành mọi công việc được giao của cấp trên./.

…….., ngày….tháng…năm….

Người tự nhận xét, đánh giá

IV. Ý kiến đánh giá của lãnh đạo, cấp uỷ đảng:

……………………………………………………………………………………………………………

………, ngày….tháng…năm….

Thủ trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết bản nhận xét, đánh giá cán bộ quy hoạch

Phần một – Thông tin chung

 • Tên đảng ủy huyện ủy, ở góc trên cùng bên tay trái của mẫu phiếu.
 • Tên “Đảng cộng sản Việt Nam” nằm bên phải phía đối diện của tên đảng ủy phía bên trái kia và bên dưới tên của đảng là ngày tháng năm
 • Tên của mẫu nhận xét đánh giá

Phần hai – Nội dung chính biểu mẫu nhận xét đánh giá cán bộ

 • Sơ yếu lý lịch, nêu ưu khuyết điểm và triển vọng trong quá trình công tác.
 • Đánh giá và đưa ra nhận xét kết luận về khả năng và về mức độ rèn luyện chung nhất của cá nhân đó.
 • Sau đó ký tên ghi rõ thuộc ban thường vụ nào.
 • Ở mục sơ yếu lý lịch của cá nhân cán bộ, cần nêu những thông tin như sau: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số thẻ căn cước hoặc số chứng minh thư nhân dân, địa chỉ ( bao gồm cả thường trú và địa chỉ hiện tại); ngày gia nhập Đảng, trình độ chuyên môn (ghi mức trình độ cao nhất đạt được), ngoại ngữ và tóm tắt sơ lược lại quá trình thời gian cụ thể công tác.
 • Không giống với các bản phê bình tự đánh giá khác trong mẫu nhận xét đánh giá cán bộ như mẫu đánh giá giảng viên, mẫu nhận xét đáng giá cán bộ công chức hay mẫu nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch,… dù là chức vụ gì đi chăng nữa thì ở đây đều buộc nêu thêm những tiêu chuẩn về đảng viên và trình độ lý luận chính trị – đây là một yếu tố cần thiết và cần phải nêu ra.
 • Mục nêu tóm tắt tiến trình công tác của cá nhân cán bộ đó, cần được thu thấp xem xét trong một quá trình dài rèn luyện, thể hiện những thành tích những thành tựu đạt được trong suốt quá trình đảm nhận công việc, vị trí cán bộ đó. Và đó cũng có thể là những khó khăn vất vả họ vấp phải, tất cả những điều này đểu sẽ được thể hiện một cách khái quát nhất.
 • Đạo đức, lối sống: được xem như là tiêu chí đánh giá quan trọng cần thiết thứ 2, nó biểu hiện ở khả năng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Ở đây, người cán bộ cần phải có lối sống giản dị, trung thực không cơ hội tính toán và luôn phải nêu cao được tinh thần phê và tự phê. Bên cạnh đó, cũng không thể phủ nhận người có quan hệ mật thiết với nhân dân ắt là người giỏi người có tài người có tấm lòng luôn hướng về dân. Bởi dù họ có là một người quyền cao chức trọng, nhưng họ vẫn mang trong mình là một công dân, theo đó, mà một con người 2 phẩm chất 2 tiêu chí đánh giá cùng lúc. Đây sẽ là một tấm gương sáng cho mọi người cùng noi theo, là một tấm gương ngoài xa hội mọi người kính nế, là một người trong gia đình tuân thủ mẫu mực, từ đó mà gia đình cũng trở thành một gia đình văn hóa.
 • Năng lực làm việc: đạo đức, phẩm chất chính trị là những điều kiện cần để làm nên một người cán bộ tốt, nhưng để trở thành một người cán bộ giỏi có thể lãnh đạo được dân chúng thì điều kiện cần ở đây là người cán bộ đó phải có được năng lực, tài năng cần thiết để làm việc.

Phần ba – Tổng kết

Trong phần nội dung này cán bộ sẽ nêu ra kết luận chung trong mẫu nhận xét, đánh giá dựa trên các tiêu chí như sau:

 • Đảm bảo được tiêu chuẩn nhà nước về kỷ luật cán bộ: Thực hiện được đầy đủ những tiêu chuẩn về phẩm chất trình độ năng lực và mức độ uy tín tín nhiệm của họ trong tổ chức cơ quan đó.
 • Khả năng hoàn thành nhiệm vụ: mức độ công việc được hoàn thành, hoàn thành xuất sắc hay hoàn thành một phần, hay hoàn thành nhưng vẫn có lỗi,…
 • Triển vọng và khả năng cơ hội phá triển: Ở đây cập nhật đến vấn đề rằng cá nhân có tiềm năng phát triển, triển vọng tốt hay không trong suốt quá trình làm việc, đảm nhiệm vị trí trách nhiệm đó, đã từng bị khiển trách nhắc nhở gì hay không.
 • Khi mà bạn nhận ra được những tiêu chí cần thiết, những yêu cầu đề ra nhiệm vụ được giao của bản thân thì khi đó ở cả hiện tại và tương lai bạn sẽ luôn biết tìm được cách để thể hiện được vai trò quan trọng của mình, từ đó cơ hội thăng tiến sẽ đến với bạn, những cân nhắc bổ nhiệm luân chuyển vị trí mới có môi trường làm việc năng động, tốt hơn sẽ có sự nhắc nhở cân nhắc với cái tên của bạn.
 • Và cuối cùng của mẫu nhận xét đánh giá này, ở góc bên tay phải sẽ là nơi để lấy xác nhận đóng dấu của bí thư thay mặt cho ban thường vụ, ký và đóng dấu.

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Xem thêm nhiều bài viết hay về Mẫu Biểu


5/5 – (96 bình chọn)

5/5 – (96 bình chọn)

Trên đây là bài viết Bản nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch mới nhất của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Tham Khảo Thêm:  Cảm nhận bức tranh thiên nhiên Tràng giang của Huy Cận

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *