Biên bản Đại hội Chi bộ mới nhất

Rate this post

Biên bản họp chi bộ là biểu mẫu được lập ra để ghi lại việc tổ chức cuộc họp chi bộ. Nội dung biên bản ghi rõ thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp, cũng như nội dung cuộc họp.

Chi bộ là tổ chức Đảng có nhiệm vụ chính trị, giáo dục, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời, chi bộ còn là nơi vận động quần chúng, phát triển Đảng viên; kiểm tra, giám sát việc xử lý kỷ luật Đảng viên. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo Văn bản Đại hội Đảng. Vì vậy, đây là ví dụ về Biên bản Đại hội Chi hội, mời các bạn tham khảo tại đây.

Mẫu biên bản Đại hội chi bộ vừa qua

  • Biên bản Đại hội chi bộ, đảng bộ
  • Thuyết Minh Đại Hội Chi Bộ

Biên bản Đại hội chi bộ, đảng bộ

ĐẠI HỘI BÊN BÊN …………………. .

THỨ HAI ………….. HẾT HẠN……

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………… ngày tháng năm 20….

BÁO CÁO
Đại hội Đảng bộ (chi bộ) … nhiệm vụ…

Đại hội đại biểu (hoặc Đại hội Đảng viên) của Đảng bộ (Chi bộ)….ủy quyền…………………………………………………………………………………… ……………

Đại hội có mặt…………..đại biểu (đảng viên) trong tổng số…….đại biểu (đảng viên) họp.

Khách mời là ………….đồng chí (họ và tên đầy đủ của một số chức danh chính).

I. Quốc hội bầu ra các cơ quan sau:

1. Đoàn chủ tịch:

– AC……………………….

– AC……………………….

– AC……………………….

2. Ban thư ký:

– AC……………………….

– AC……………………….

– Đ/c…………………………….,…………………………….

3. Ban thẩm tra tư cách đại biểu (Đại biểu Quốc hội)

– AC………………………. làm chủ tịch ủy ban………….

– Đ/c…………………………….,………………………..

– Đ/c…………………………….,………………………..

II. Quốc hội đã nghe các báo cáo sau:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và biểu quyết công nhận……các đồng chí được hưởng chế độ đại biểu gồm……các đồng chí đương chức và……các đồng chí do đại hội đảng bộ bầu, cấp dưới bầu; (hoặc nghe báo cáo tình hình đảng viên dự đại hội). vâng………….các đại biểu (đảng viên) vắng mặt, lý do……..

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Toán lớp 4 bài 139: Luyện tập

2. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ tới (20….-20…. hoặc 20….-2022) của đồng chí . ………………………. .hiện tại.

Đại hội đã nghe dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Thành ủy.

Về tổng kết quý vừa qua, có ý kiến ​​bổ sung như sau: (tóm tắt từng loại ý kiến)…

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới, có ý kiến ​​như sau: (tóm tắt từng loại ý kiến)…

– Đại hội biểu quyết các vấn đề sau: (từng vấn đề phải ghi rõ số phiếu biểu quyết hoặc tỷ lệ phiếu tán thành tại đại hội)…

3. Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2015-2020 đã được thảo luận và cho ý kiến ​​tại Đại hội. trình Đại hội Đảng bộ ………… nhiệm kỳ 20….-20…. (hoặc cấp trên trực tiếp)

Đại hội đã nghe dự thảo, tổng hợp ý kiến ​​vào dự thảo báo cáo và toàn thể đại hội đã thảo luận và thống nhất như sau:

– Về cơ bản, tôi nhất trí với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ ………… nhiệm kỳ 20….-20…..

– Đại hội đã cho một số ý kiến ​​vào dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ ………… nhiệm kỳ 20….-20…. (có báo cáo kèm theo).

4. Đại hội thảo luận, cho ý kiến ​​vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương ủy …………………………………………………………………………………… …………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………

– Đại hội đã nghe báo cáo và cho ý kiến ​​vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng ………….

Sau khi thảo luận, Đại hội đã đi đến thống nhất như sau:

+ Tôi cơ bản nhất trí với các dự thảo văn bản nêu trên của Trung ương.

+ Đại hội đóng góp một số ý kiến ​​vào dự thảo các văn kiện của Đại hội (có báo cáo kèm theo).

III. Đại hội bầu cấp ủy nhiệm kỳ… và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên của đảng.

1. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ (UBKT Đảng ủy)

– Đại hội quyết định số ủy viên nhiệm kỳ tới là…… đồng chí.

Tham Khảo Thêm:  Bó Hoa Cưới Đẹp Với Phong Cách Tây Âu

– Các đại biểu thảo luận và thông qua danh sách đề cử, ứng cử gồm …. Đồng chí: Họ và tên (xếp theo thứ tự ABC họ tên A, B, C).

– Đại hội đã biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề nghị gồm: Trưởng ban là ông… và các ủy viên là… (họ và tên từng người).

– Kết quả bầu cử: Số phiếu bầu…; số phiếu thu về…; phiếu hợp lệ…; phiếu bầu không hợp lệ…lý do…

– Kết quả bầu cử do ban kiểm phiếu công bố: Họ và tên (theo thứ tự ghi trên phiếu bầu).

Theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng do Trung ương ban hành, các đồng chí sau đây đã trúng cử vào Đảng bộ khóa mới: Họ và tên (theo số phiếu từ cao xuống thấp), số phiếu bầu, tỷ lệ phần trăm trên tổng số đại biểu được triệu tập.

– Kết quả bầu Bí thư, Bí thư, Phó Bí thư: (nếu có) (ghi rõ danh sách).

2. Bầu đoàn đại biểu tham gia Đại hội Đảng bộ ………… cho nhiệm kỳ 20….-20…. (hoặc đại hội cấp trên)

– Các đại biểu thảo luận và thông qua danh sách giới thiệu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ ………… nhiệm kỳ 20….-20…. (hoặc họp cấp trên).

– Kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

– Kết quả danh sách đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết tại Đại hội Đảng bộ ………… nhiệm kỳ 20….-20…. (hoặc cấp trên tổng hội) (ghi rõ danh sách).

IV. Đại hội đã thông qua quyết định của ĐHCĐ:

– Số đại biểu (hoặc đảng viên) tán thành;

– Số đại biểu (hoặc đảng viên) không tán thành hoặc bảo lưu ý kiến.

Đại hội bế mạc vào…giờ, ngày…tháng…năm 20…..

Biên bản được lập thành hai bản có giá trị như nhau, 01 bản gửi Đảng ủy ………… (hoặc cấp ủy cấp trên) và 01 bản lưu ở Đảng ủy (chi bộ).

CHỈ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN T/M

(Ký ghi rõ họ tên)

KÝ CỦA ỦY QUYỀN

(Hoặc con dấu quốc hội)

CÔNG ĐOÀN AN NINH T/M

(Ký ghi rõ họ tên)

Thuyết Minh Đại Hội Chi Bộ

1. Nhiệm kỳ của đại hội chi bộ là bao lâu?

Tham Khảo Thêm:  Giải bài 63, 64, 65, 66 trang 28, 29 sgk toán 8 tập 1

Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Đảng quy định:Đại hội chi bộ do chi ủy triệu tập 5 năm một lần; nơi không có chi ủy thì do bí thư chi bộ gọi. Với sự đồng ý của ủy ban cơ sở của đảng, nó có thể được triệu tập sớm hơn hoặc muộn hơn, nhưng không quá sáu tháng.

Như vậy, nhiệm kỳ đại hội chi bộ là 2,5 năm một lần, tức là 5 năm tổ chức 2 lần. Tuy nhiên, có thể tổ chức sớm hơn hoặc muộn hơn nhưng không quá 06 tháng.

2. Quy chế bầu cấp ủy tại đại hội chi bộ

Cũng trong Điều lệ Đảng, cụ thể tại điểm 4, điều 24 của Điều lệ Đảng có ghi:

Chi bộ có dưới chín đảng viên chính thức bầu bí thư riêng; nếu cần thì bầu phó bí thư. Chi bộ có từ chín đảng viên chính thức trở lên bầu cấp ủy chi bộ và bầu bí thư, phó bí thư trong hàng ngũ của chi bộ.

Vì vậy, Chi bộ cần có 09 đảng viên chính thức. Tuy nhiên, tuỳ tình hình thực tế của chi bộ, đại hội có thể xem xét, quyết định bầu cấp uỷ chi bộ hoặc chỉ bầu bí thư, phó bí thư chi bộ.

3. Nội dung Đại hội chi đội

Thông thường, tại một cuộc họp chi nhánh, những điều sau đây nên được thực hiện:

– Tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ trước; kiểm điểm đảng viên…

– Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp nhiệm vụ tiếp theo.

– Thảo luận, cho ý kiến ​​vào các dự thảo văn bản của Đảng ủy cấp trên trực tiếp.

– Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ tới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ tới…

Tuỳ tình hình thực tế mà thêm, bớt nội dung đại hội chi bộ so với các nội dung trên.

Xem thêm các bài viết hay về hình dạng

Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Biên bản Đại hội Chi bộ mới nhất của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 7 năm 2017-2018 có đáp án

Nhằm giúp các bạn học sinh chuẩn bị thi có thêm tài liệu học tập, Dethihsg247.Com giới thiệu đến các bạn. Bộ đề thi học kì 2…

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2017-2018 – Trường Tiểu học Đông Hưng

Mời các em học sinh lớp 5 tham khảo tài liệu “Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2017-2018 – Trường Tiểu học…

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 9 – Sở GD Quảng Nam năm 2019

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 9 – Sở GD Quảng Nam năm 2019 đã được chúng tôi cập nhật chi tiết. Mời các bạn…

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử 11 năm 2017-2018 có đáp án – Trường THPT Liễn Sơn

Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 11 đạt điểm cao trong kì thi lên lớp sắp tới, Dethihsg247.Com đã sưu tầm và chọn lọc…

Đề thi kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 – TH An Thuận

Đề thi Tiếng Việt lớp 2 lớp 3 – TH An Thuận 2019 Câu 2: (0,5 điểm) Cóc có bao nhiêu con vật để kiện Trời? Một….

Đề thi học kì 2 môn Địa lí 8 năm 2017-2018 có đáp án – Trường THCS Lê Khắc Cẩn

Dưới là Đề thi học kì 2 môn Địa lý 8 năm học 2017-2018 có đáp án – THPT Lê Khắc Cần được Dethihsg247.Com sưu tầm và…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *