Biên bản xử lý học sinh vi phạm (7 mẫu)

Rate this post

Biên bản xử lý học sinh vi phạm là biểu mẫu được lập ra để ghi lại việc xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường.

Mục đích của biên bản xử lý học sinh vi phạm là ghi lại hình thức kỷ luật và từ đó cảnh cáo, răn đe để học sinh vi phạm hiểu ra lỗi lầm của mình và nhận lỗi, sửa chữa, không tái phạm. Nội dung trong mẫu dữ liệu học sinh phạm pháp thường bao gồm: thông tin về trường, lớp, giáo viên chủ nhiệm, thông tin về học sinh phạm pháp, nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật, bản cam kết của học sinh phạm pháp. , ý kiến ​​của phụ huynh, ý kiến ​​của nhà trường. Như vậy đây là 7 ví dụ về biên bản xử lý học sinh, mời các bạn theo dõi tại đây.

Biên bản xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường

  • Biên bản xử lý học sinh vi phạm – Mẫu 1
  • Biên bản xử lý học sinh bạo lực – Mẫu 2
  • Biên bản xử lý học sinh vi phạm – Mẫu 3
  • Biên bản xử lý học sinh vi phạm – Mẫu 4
  • Biên bản xử lý học sinh vi phạm – Mẫu 5
  • Biên bản xử lý học sinh vi phạm kỷ luật – Mẫu 6
  • Biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi
Tham Khảo Thêm:  Giáo án môn Âm nhạc lớp 1 – Tiết 3

Biên bản xử lý học sinh vi phạm – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

Biên bản XỬ LÝ VI PHẠM CỦA SINH VIÊN

Hôm nay là ngày ………….tháng………………..năm…………………….

Tại Lớp……………………. Trường học ………………………………………………………………………….

Thành phần bao gồm:

Đầu tiên………………………………………………. ……………………..

2..………………………………………………. ……………………….

3.………………………………………………………. ……………………….

4..………………………. ……………………….

Tạo ghi chú học sinh: …………. .………………………………

Vi phạm nội dung sau trong giờ học: ………………………………………………………………

……………………….. ……………………….

……………………….. ……………………….

– Nhận xét của giáo viên bộ môn:

……………………….. ……………………….

……………………….. ……………………….

……………………….. ……………………….

– Nhận xét cả lớp:

……………………….. ……………………….

……………………….. ……………………….

……………………….. ……………………….

– Nhận xét của học sinh vi phạm:

……………………….. ……………………….

……………………….. ……………………….

……………………….. ……………………….

sinh viên xâm phạm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện của lớp
tên và họ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giáo viên
tên và họ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản xử lý học sinh bạo lực – Mẫu 2

TRƯỜNG HỌC ………………………
LỚP HỌC:………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—o0o—

BÁO CÁO
Về việc xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường

Hôm nay vào hồi…………giờ……………..phút, ngày……………………………năm 20……..

Trong phòng …………………………

Chúng tôi gồm có:

Gia sư tại nhà:……………………………………………………

Với……………………một bạn cùng lớp…………….

Tiếp tục lập biên bản xử lý học sinh:……………………………………………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………………………….

Đại diện học sinh nhận xét:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Nhận xét GVC:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Ý kiến ​​của học sinh vi phạm nội quy nhà trường:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Sau khi thảo luận, chúng tôi thống nhất kỷ luật học sinh ………… với hình thức……………………

Sinh viên…………………….. sẽ áp dụng hình thức kỷ luật trên kể từ thời điểm này cho đến khi hết thời hạn kỷ luật.

Giáo viên chủ nhiệm thông báo hình thức kỷ luật cho gia đình học sinh và báo cáo Hiệu trưởng sau buổi làm việc.

Biên bản kết thúc vào hồi……giờ……phút cùng ngày.

CHỮ KÝ SINH VIÊN ĐƯỢC PHÁT HIỆN

……………………….

……………………….

CHỮ KÝ CỦA CHA MẸ HỌC SINH NHỎ

……………………….

……………………….

GIA SƯ TẠI NHÀ

……………………….

……………………….

Tham Khảo Thêm:  Giải bài 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 trang 36, 37 Sách bài tập Vật lí 6

Biên bản xử lý học sinh vi phạm – Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC
————

BÁO CÁO
“Rev/v Xử lý học sinh vi phạm nội quy”

Hôm nay là hồi…………..giờ……………..ngày………………….tháng………….năm 20……..

Tại lớp …………..trường THCS………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Đầu tiên. …………………………………………………. Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm

2.………………………………………………. Chức vụ: Lớp trưởng

3.………………………………………………………. ……………………….

Lập biên bản học sinh vi phạm nội quy đối với…………..đối với bạn:

NỘI DUNG

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

CAM KẾT SINH VIÊN VI PHẠM

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Biên bản được đọc cho cả lớp nghe, nhất trí và ký tên.

Biên bản kết thúc vào ngày…………………… cùng ngày.

ngày……tháng……năm 20……
Học sinh vi phạm nội quy
(Ký, ghi rõ họ tên)
Lớp trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
GVCN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản xử lý học sinh vi phạm – Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

BÁO CÁO
(Về xử lý học sinh bạo lực)

Hôm nay, vào hồi…..giờ…..phút, ngày…..tháng……năm 20…. trong phòng ………….

Tôi tên là:…………………….. Tôi là giáo viên chủ nhiệm phòng của ………….

Học sinh vi phạm bị xử lý như sau:

Họ và tên học sinh vi phạm:………….là học sinh lớp .. năm học 20…. – 20…

Lý do: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Biện pháp xử lý:

Cô giáo mời Mr. (Bà.): ………………………………….

chính cha mẹ trẻ đến dự họp và thông báo nội dung vi phạm của mình, đồng thời viết cam kết với cha mẹ trẻ.

Phụ huynh học sinh cam kết:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Học viên cam kết:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Biên bản kết thúc hồi ….giờ …..phút cùng ngày.

….ngày tháng năm……

Cha mẹ
(Ký, ghi rõ họ tên)

nữ sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Gia sư tại nhà
(Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản xử lý học sinh vi phạm – Mẫu 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

BÁO CÁO
(Rev/v xử lý học sinh vi phạm trong lớp)

Hôm nay, hồi…..giờ….phút, ngày…tháng…..năm 201……

Địa điểm: Tại phòng học……………………………………………………….

Thành phần bao gồm:

Họ và tên giáo viên: ……………………………………………………. Môn học: ………………………

Họ và tên học sinh vi phạm: ………………………………………………………………..

Mắc lỗi:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

sinh viên xâm phạm
(Ký và ghi rõ họ tên)

cán bộ lớp
tên và họ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giáo viên
tên và họ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản xử lý học sinh vi phạm kỷ luật – Mẫu 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

Tham Khảo Thêm:  Giáo án môn Hóa học lớp 11 bài 59

Hồ sơ VI PHẠM KỶ LUẬT

1. Thời gian: Tiết …. của ….. ngày…tháng…năm…

2. Thành phần: Giáo viên bộ môn ……….., chủ nhiệm lớp, học sinh vi phạm

3. Địa điểm: Lớp ………….. trường ………….

4. Nội dung:

Giáo viên bộ môn ……………….. lập biên bản vi phạm kỷ luật đối với học sinh……………………lớp……………. vì đã phạm phải lỗi sau:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

….ngày tháng năm……

Lớp trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

nữ sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Gia sư tại nhà
(Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG HỌC …………………………
—————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——–o0o———
…. ngày tháng năm……..

Hồ sơ VI PHẠM QUY CHẾ THI

Hôm nay, lúc ……….giờ……….phút, ngày………………………………………………………………………………………… … ………………

Tại phòng thi số:…………Môn thi:……………………..

Chúng tôi gồm có:

– Cán bộ coi thi 1:…………………………..chức vụ:……………………………………………………….

– Cán bộ coi thi 2:…………………………..chức vụ:……………………………………………………….

Quy chế thi bị vi phạm.

Học sinh:……………………Sinh năm:……../…………/…………………….

Mã số học sinh:………………………………………………………., Lớp:……………………………………………………… ……… ..

Nội dung vi phạm:………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

Tang vật vi phạm kèm theo (nếu có): …………………………………………………………

Căn cứ quy chế đào tạo của Nhà trường, kiến ​​nghị xử lý đối với thí sinh: ……………….

với biểu mẫu:…………………….

Kỷ lục được lập trong …………………………………………min. cùng ngày và đã được giám khảo và thí sinh vi phạm đồng ý và đọc cho những người có mặt nghe.

Họ tên và chữ ký
Giám thị coi thi 1
Họ tên và chữ ký
Giám thị coi thi 1
Họ tên và chữ ký
người vi phạm

Xem thêm các bài viết hay về hình dạng

5/5 – (90 phiếu bầu)

5/5 – (90 phiếu bầu)

Trên đây là bài viết Biên bản xử lý học sinh vi phạm (7 mẫu) của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Đề thi học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 11 năm 2019-2020 – Trường THPT Cộng Hiền

Đề thi học kì 2 môn Văn lớp 11 năm 2019-2020 – THPT Cộng Hiền Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời các em tham khảo và tải…

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2017-2018 – Trường Tiểu học Canh Thuận

Nhằm giúp các em có thêm nguồn tài liệu hữu ích để ôn thi. Chúng tôi muốn giới thiệu với bạn”Đề thi học kì 2 môn Tiếng…

Mẫu biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương 2023

Ví dụ về biên bản nộp học sinh sinh hoạt hè địa phương 2023 5/5 – (106 phiếu) Bài viết Ví dụ về biên bản sinh hoạt…

Đề thi HSG Hóa học 11 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

Đề thi HSG Hóa lớp 11 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời các em tham khảo…

Đề thi học kì 2 năm 2020 môn Toán lớp 12 THPT Yên Lạc 2

Tham khảo đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2 Sở GD tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020. Chúc các bạn thi…

Sơ đồ tư duy bài Ngắm trăng của Hồ Chi Minh

Sơ đồ tư duy bài Ngắm trăng của Hồ Chí Minh. Đánh giá bài viết này Bài viết Sơ đồ tư duy Hồ Chí Minh “Ngắm trăng”…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *