Bộ 3 Đề thi Toán Lớp 1 học kỳ 2 năm 2021 (Có đáp án) Phần 1

Rate this post


Për provimin përfundimtar të semestrit të dytë, nevoja e studentëve për të gjetur materiale zyrtare përgatitore për provimin me shpjegime të hollësishme është jashtëzakonisht e madhe. Duke e kuptuar këtë, ne kemi mbledhur me kujdes Set me 3 pyetje provimi për semestrin e dytë të klasës 1 Matematika 2021 (me përgjigje) Pjesa 1 me përmbajtjen e vlerësuar me strukturën e përgjithshme të provimit përfundimtar kombëtar, duke i ndihmuar nxënësit të njihen me strukturën e provimit të matematikës së klasës së parë dhe përmbajtjen e njohurive që shfaqen shpesh. Ju ftojmë të ndiqni temën këtu.

Provimi i matematikës semestri i dytë i klasës së parë 2021 – Pyetja 1

Mesimi 1. Llogaritni dhe më pas llogarisni:

32 + 42 94 – 21

50 + 38 67 – 3

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Mësimi 2. Shkruani numrin e saktë në vendin bosh:

Provimi i matematikës i klasës së parë semestri i dytë me përgjigje (Bazë - Pyetja 1)

Mësimi 3.

a) Rretho numrin më të vogël: 81 75 90 51

b) Rretho numrin më të madh: 62 70 68 59

c) Shkruani të vërtetë (D), shkruani të gabuar (S):

Numri tjetër i 23 është 24….

Numri tjetër prej 84 është 83….

Numri tjetër prej 79 është 70….

Numri tjetër i 98 është 99….

Numri tjetër i 99 është 100….

Mësimi 4. An ka 19 mollë, An më jep 7 mollë. Sa mollë i kanë mbetur Anit?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Mësimi 5. Llogaritni:

36 + 32 – 15 = ………………………

…………………………………………………………………………………………………

48 – 23 + 12 = ………………………

…………………………………………………………………………………………………

18cm + 41cm + 20cm = ………………………

…………………………………………………………………………………………………

97cm – 32cm – 2cm = …………

…………………………………………………………………………………………………

Mësimi 6. Plotësoni numrin e saktë në pikë:

88 – ………… 9

………… – 12 = 73 ………… – 56 = 41

Mësimi 7. Familja Lan rriti 64 pula dhe rosa, duke përfshirë 4 duzina pula. Sa rosa rrit familja Lan?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Mësimi 8. Sa rreshta ka në secilën figurë më poshtë?

Provimi i matematikës i klasës së parë semestri i dytë me përgjigje (Bazë - Pyetja 1)

Po ……. vijë e drejtë

Provimi i matematikës i klasës së parë semestri i dytë me përgjigje (Bazë - Pyetja 1)

Po ……. vijë e drejtë

Përgjigje e detajuar

Mesimi 1. Llogaritni dhe më pas llogarisni:

32 + 42 = 74

94 – 21 = 73

50 + 38 = 88

67 – 3 = 64

Mësimi 2.

Provimi i matematikës i klasës së parë semestri i dytë me përgjigje (Bazë - Pyetja 1)

Mësimi 3.

a) 51

b) 70

c)

Numri tjetër i 23 është 24 (E vërtetë)

Numri tjetër i 84 është 83 (E rreme)

Numri tjetër prej 84 është 85.

Numri tjetër i 79 është 70 (E rreme)

Numri tjetër prej 79 është 80.

Numri tjetër i 98 është 99 (E vërtetë)

Numri tjetër i 99 është 100 (E vërtetë)

Mësimi 4. An ka 19 mollë, An më jep 7 mollë. Sa mollë i kanë mbetur Anit?

Zgjidhje

Numri i mbetur i mollëve është:

19 – 7 = 12 (fruta) Përgjigje: 12 mollë

Mësimi 5. Llogarit: 36 + 32 – 15 = 68 – 15 = 53 48 – 23 + 12 = 25 + 12 = 37 18cm + 41cm + 20cm = 59cm + 20cm = 79cm 97cm – 32cm – 2cm 2cm = 65cm

Mësimi 6. Plotësoni numrin e saktë në pikë:

88 – ……………

………… – 70 > 9 : Numrat që mund të plotësohen janë 80, 81, …

85 – 12 = 73

97 – 56 = 41

Mësimi 7. Familja Lan rriti 64 pula dhe rosa, duke përfshirë 4 duzina pula. Sa rosa rrit familja Lan?

Zgjidhje

4 duzina pula = 40 pula

Numri i rosave të rritura nga familja Lan është:

64 – 40 = 24 (fëmijë)

Përgjigje: 24 rosat

Mësimi 8.

– Fotografia e parë: Janë 5 vija të drejta

– Fotografia e dytë: Janë 3 vija të drejta

Problemet e matematikës së klasës 1 tremujori i dytë 2021 – Pyetja 2

Mesimi 1.

a) Plotësoni vendet bosh me numrat e duhur:

60; …; …; …; gjashtedhjete e kater; 65; …; gjashtedhjete e shtate; …; …; 70; 71;…; shtatedhjete e tre;…;…; 76; 77; …; …; 80

b) Shkruani me numra:

Dyzet e tre:

Tridhjete e dy:

Nentedhjete e shtate:

Njëzet e tetë:

69:

Tetedhjete e kater:

Mësimi 2.

a) Vendosni llogaritjen dhe më pas llogarisni:

45 + 34 56 – 20

18 + 71 74 – 3

b) 58cm + 40cm = …………. 57 + 2 – 4 = ………………………

Mësimi 3. Futni shenjën >,

63…. 60

95…. 99

88-45… 63 – 2

17-2…. 68-54

49 – 2…. 50 – 3

Mësimi 4. Llogaritni:

50 + 30 + 6 = ………….

86 – 30 – 6 = ………….

60 + 20 + 5 = …………..

90 – 30 + 5 = ………….

86 – 6 – 30 = ………….

56 + 20 + 3 = …………..

Mësimi 5. Mami mblodhi 85 hurma, shiti 60 hurma. Sa hurma ju kanë mbetur?

Mësimi 6. Lan ka një duzinë karamele. Gjyshja më dha 3 të tjera. Lule per ju 2. Sa karamele i kanë mbetur Hoas?

Mësimi 7. Gjeni një numër dyshifror, duke ditur se shifra e dhjetësheve është numri më i madh njëshifror. Shifra e njësive është 4 më pak se shifra e dhjetësheve.

Mësimi 8. Vizatoni një vijë tjetër për të marrë: Një katror dhe një trekëndësh?

Pyetjet e provimit të matematikës për klasën 1 Semestri 2 me përgjigje (Bazë - Pyetja 2)

Përgjigje e detajuar

Mesimi 1.

a) Plotësoni vendet bosh me numrat e duhur:

60; Gjashtëdhjetë e një; 62; 63; gjashtedhjete e kater; 65; 66; gjashtedhjete e shtate; 68; 69; 70; 71; 72; shtatedhjete e tre; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80

b) Shkruani me numra:

Dyzet e tre: 43

Tridhjetë e dy: 32

Nëntëdhjetë e shtatë: 97

Njëzet e tetë: 28

Gjashtëdhjetë e nëntë: 69

Tetëdhjetë e katër: 84

Mësimi 2.

a) Vendosni llogaritjen dhe më pas llogarisni:

Pyetjet e provimit të matematikës për klasën 1 Semestri 2 me përgjigje (Bazë - Pyetja 2)

Pyetjet e provimit të matematikës për klasën 1 Semestri 2 me përgjigje (Bazë - Pyetja 2)

Pyetjet e provimit të matematikës për klasën 1 Semestri 2 me përgjigje (Bazë - Pyetja 2)

Pyetjet e provimit të matematikës për klasën 1 Semestri 2 me përgjigje (Bazë - Pyetja 2)

b) 58cm + 40cm = 98cm 57 + 2 – 4 = 55

Mësimi 3. Futni shenjën >,

63 > 60

95

88 – 45

17 – 2

49 – 2 = 50 – 3

Mësimi 4. Llogaritni:

50 + 30 + 6 = 86

86 – 30 – 6 = 50

60 + 20 + 5 = 85

90 – 30 + 5 = 65

86 – 6 – 30 = 50

56 + 20 + 3 = 79

Mësimi 5. Mami mblodhi 85 hurma, shiti 60 hurma. Sa hurma ju kanë mbetur?

Zgjidhje

Nëna ka lënë numrin e hurmave:

85 – 60 = 25 (fruta)

Përgjigje: 25 hurma

Mësimi 6.

Zgjidhje

5 dhjetëra = 50

Numri i Lanit është:

50 + 13 – 22 = 41 (copë)

Përgjigje: 41 karamele

Mësimi 7.

Numri më i madh njëshifror është: 9

Shifra e dhjetësheve është: 9

Shifra e njësisë është: 9 – 4 = 5

Numri për të gjetur është: 95

Mësimi 8. Foto:

Pyetjet e provimit të matematikës për klasën 1 Semestri 2 me përgjigje (Bazë - Pyetja 2)

Problemi i matematikës i klasës së parë semestri i dytë 2021 – Pyetja 3

Mesimi 1.

a) Shkruani me numra:

Pesëdhjetë e katër : ………… Dhjetë : …………

Shtatëdhjetë e një : ………… Njëqind : …… b) Rretho numrin më të vogël : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) Shkruani numrat 62; 81; 38; shtatedhjete e tre; 16; 83; 29 sipas rendit nga më i vogli tek më i madhi.

Mësimi 2.

a) Përputhni numrat me llogaritjen e duhur:

Pyetjet e provimit të matematikës për klasën 1 Terma 2 me përgjigje (Bazë - Pyetja 3)v

b) Vendosni llogaritjen dhe më pas llogarisni:

3 + 63 99 – 48

54 + 45 65 – 23

c) Llogaritja:

27 + 12 – 4 = ……………………… 38 – 32 + 32 = ………………………

28cm + 25cm + 14cm = …………….. 56cm – 6cm + 7cm = ………….

Mësimi 3. Sa është ora?

Pyetjet e provimit të matematikës për klasën 1 Terma 2 me përgjigje (Bazë - Pyetja 3)v

Mësimi 4. Shkruani , =

27 ………… 31 99 ………… 100

94 – 4 ………… 80 18 ………… 20 – 10

56 – 14 …………… 46 – 14 25 + 41 ………… 41 + 25

Mësimi 5.

Pyetjet e provimit të matematikës për klasën 1 Terma 2 me përgjigje (Bazë - Pyetja 3)v

Figura e mëposhtme ka:

……… trekëndësh

……… katror

……… rrethi

Mësimi 6. Klasa ime ka 24 vajza dhe 21 djem. Sa nxënës keni në klasën tuaj?

Mësimi 7. Një litar është 25 cm i gjatë. Lan prerë 5 cm. Sa i gjatë është teli i mbetur? – Ti – metër?

Mësimi 8. Aritmetika mendore:

43 + 6 = ………….. 60 – 20 = …………..

50 + 30 = ……………… 29 – 9 = …………

Mësimi 9. Llogaritja e shpejtë:

3 + 6 + 7 + 4 =

19 + 17 + 13 + 11 =

99 + 97 + 98 + 96 =

Mësimi 10. Jepen shifrat 5, 3, 4, 1, 2. Shkruani numra të ndryshëm dyshifrorë.

Përgjigje e detajuar

Mesimi 1.

a) Shkruani me numra:

Pesëdhjetë e katër: 54 Dhjetë: 10

Shtatëdhjetë e një: 71 Njëqind: 100

b) Rretho numrin më të vogël : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) Rendit sipas radhës nga më i vogli tek më i madhi: 16

Mësimi 2.

a)

Pyetjet e provimit të matematikës për klasën 1 Terma 2 me përgjigje (Bazë - Pyetja 3)v

b)

Pyetjet e provimit të matematikës për klasën 1 Terma 2 me përgjigje (Bazë - Pyetja 3)v

Pyetjet e provimit të matematikës për klasën 1 Terma 2 me përgjigje (Bazë - Pyetja 3)v

Pyetjet e provimit të matematikës për klasën 1 Terma 2 me përgjigje (Bazë - Pyetja 3)v

Pyetjet e provimit të matematikës për klasën 1 Terma 2 me përgjigje (Bazë - Pyetja 3)v

c) Llogaritni:

28+ 12 – 4 = 36

38 – 32 + 32 = 38

28cm + 25cm + 14cm = 67cm

56cm – 6cm + 7cm = 57cm

Mësimi 3. Ora 2 ; Ora 8

Mësimi 4.

27

94 – 4 > 80 18 > 20 – 10

56 – 14 > 46 – 14 25 + 41 = 41 + 25

Mësimi 5. 6 trekëndësha; 2 katrorë; 2 rrathë

Mësimi 6.

Numri i nxënësve në klasën time është:

24 + 21 = 45 (studentë)

Përgjigje: 45 nxënës

Mësimi 7.

Vargu i mbetur është i gjatë centimetra:

25 – 5 = 30 (cm)

Përgjigje: 30 cm

Mësimi 8.

43 + 6 = 49; 60 – 20 = 40;

50 + 30 = 80; 29 – 9 = 20

Mësimi 9. Llogaritja e shpejtë:

3 + 6 + 7 + 4 = (3 + 7) + (6 + 4) = 10 + 10 = 20

19 + 17 + 13 + 11 = (19 + 11) + (17 + 13) = 30 + 30 = 60

99 + 97 + 98 + 96 = 100 – 1 + 100 – 2 + 100 – 3 + 100 – 4

= (100 + 100 + 100 + 100) – (1 + 2 + 3 + 4)

= 400 – 10

= 390

Mësimi 10.

Numra të ndryshëm dyshifrorë:

53; 54; 51; 52

35; 34; tridhjetë e parë; 32

45; 43; 41; 42

15; 13; 14; i dymbëdhjeti

25; 23; 24; 21

Përveç kësaj, studentët dhe mësuesit mund t’u referohen shumë dokumenteve të dobishme të mbushura me lëndë që përditësohen vazhdimisht në faqen tonë të internetit.

►►KLIKONI TANI në butonin SHKARKO më poshtë për të shkarkuar provimin e semestrit të 3-të klasa e dytë 1 Matematikë 2021 (me përgjigje) Pjesa 1 Skedari Word, pdf plotësisht falas!


Vlerësoni këtë postim

Vlerësoni këtë postim

Trên đây là bài viết Bộ 3 Đề thi Toán Lớp 1 học kỳ 2 năm 2021 (Có đáp án) Phần 1 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Tham Khảo Thêm:  Luyện tập vận dụng kết hợp thao tác lập luận phân tích và so sánh, trang 120 SGK Văn 11

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *