Cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT năm 2021 – 2022

Rate this post

Metoda e llogaritjes së notës mesatare të lëndëve të shkollës së mesme dhe të mesme i ndihmon mësuesit t’i referohen vlerësimit të nxënësve në përputhje me Qarkoren më të fundit. Nga viti 2021 deri në vitin 2022, nxënësit e klasave të 6-ta do t’i vlerësojnë nxënësit sipas Qarkores 22/2021/TT-BGDĐT, ndërsa në vitin 2022 – 2023 do të vazhdojë të zbatohet për klasat 7, 10. Pas kësaj do të vazhdojë të zbatohet në të tjera. vjet pas klasës së 9-të dhe të 12-të.

Rregulloret për vlerësimin dhe pikët për nxënësit e shkollave të mesme dhe të mesme sipas Qarkores 22 kanë gjithashtu shumë ndryshime, duke zëvendësuar Qarkoren 58 dhe Qarkoren 26. Prandaj ftojini mësuesit të ndjekin artikullin më poshtë të Tip.edu. vn në rregull:

Llogaritja e rezultatit mesatar të lëndëve të shkollës së mesme dhe të mesme në 2021 – 2022

 • Llogaritja e rezultatit mesatar të të gjitha lëndëve
 • Si të llogaritet rezultati mesatar i semestrit sipas Qarkores 22/2021/TT-BGDĐT
 • Si të vlerësohen rezultatet e trajnimit të studentëve në çdo semestër dhe gjithë vitin shkollor sipas Qarkores 22
 • Si të vlerësohen rezultatet e të nxënit të nxënësve sipas Qarkores 22
 • Si të llogarisni rezultatin mesatar për të gjithë vitin 2020 – 2021
 • Shkalla e notimit të nxënësve
 • Si të klasifikohet performanca akademike e nxënësve të shkollave të mesme dhe të mesme
  • E shkëlqyeshme
  • Mirë
  • Mesatare
  • Lloji i dobët
  • Lloj i dobët
 • Vlerësoni dhe vlerësoni sjelljen e nxënësve
  • Më e mira
  • Mirë
  • Mesatare
  • Lloji i dobët
 • Rregulloret e notimit për lëndët e vlerësuara me komente

Llogaritja e rezultatit mesatar të të gjitha lëndëve

Si të llogaritet rezultati mesatar i semestrit sipas Qarkores 22/2021/TT-BGDĐT

Për lëndët e vlerësuara me komente të kombinuara me vlerësimin me pikë. Nota mesatare e semestrit (në tekstin e mëtejmë DTBmhk) për secilën lëndë llogaritet si më poshtë:

DTBmhk=frac{TDĐGtx+2xĐĐGgk+3xĐĐGck}{Numri i DĐGtx+5}

Aty:

 • TDDtx: Rezultati total i kontrolleve dhe vlerësimeve të rregullta
 • Regjistruesi: Rezultatet e testit, vlerësimi i mesëm
 • DGck: Rezultatet e testit, vlerësimi përfundimtar
 • DGtx: Rezultatet e testit, vlerësimi i rregullt

Për temën e vlerësuar me komente:

Tham Khảo Thêm:  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2021 số 1

– Në një semestër, rezultatet e të nxënit të studentit për çdo lëndë vlerësohen sipas 01 (një) nga 02 (dy) nivelet: Kalim, Dështuar.

 • Niveli i kalueshmërisë: Të kesh një numër të mjaftueshëm testesh dhe vlerësimesh siç përshkruhet në këtë Qarkore dhe të gjitha kohët të vlerësohen si të kalueshme.
 • Niveli i pakënaqur: Rastet e mbetura.

– Për të gjithë vitin shkollor, rezultatet e mësimit të nxënësve në çdo lëndë vlerësohen sipas 01 (një) nga 02 (dy) nivelet: Kalim, Dështuar.

 • Niveli i kalueshmërisë: Rezultatet akademike të semestrit II vlerësohen si të kalueshme.
 • Niveli i dështuar: Rezultatet akademike të semestrit II vlerësohen si të pakënaqshme.

Si të vlerësohen rezultatet e trajnimit të studentëve në çdo semestër dhe gjithë vitin shkollor sipas Qarkores 22

Rezultatet e formimit të studentëve në çdo semestër dhe në të gjithë vitin shkollor vlerësohen sipas 01 (një) nga 04 (katër) nivelet: Mirë, E drejtë, Kalim, Dështuar.

a) Rezultatet e trajnimit të studentëve në çdo semestër

 • Niveli i mirë: Plotëson mirë kërkesat për cilësi të specifikuara në Programin e Arsimit të Përgjithshëm dhe ka shumë manifestime të jashtëzakonshme.
 • Mirë: Përmbush kërkesat e cilësisë të specifikuara në Programin e Arsimit të Përgjithshëm dhe ka performancë të jashtëzakonshme, por nuk ka arritur ende nivelin e Mirë.
 • Niveli i kalimit: Plotësoni kërkesat e kërkuara të cilësisë të specifikuara në Programin e Arsimit të Përgjithshëm.
 • Niveli i pakënaqur: Nuk plotëson kërkesat e kërkuara të cilësisë të specifikuara në Programin e Arsimit të Përgjithshëm.

b) Rezultatet e trajnimit të nxënësve për të gjithë vitin shkollor

 • Mirë: Semestri II vlerësohet si i mirë, semestri I vlerësohet si i mirë ose më i lartë.
 • Niveli i mirë: Semestri II vlerësohet në nivel të mirë, Semestri I vlerësohet në nivel Pass ose më i lartë; Semestri II vlerësohet me kalim, Semestri I vlerësohet si i mirë; Semestri II vlerësohet si i mirë, semestri I vlerësohet si i kalueshëm ose i dështuar.
 • Niveli i kalueshmërisë: Semestri II vlerësohet me kalim, semestri I vlerësohet me mirë, kalues ​​ose i dështuar; Semestri II vlerësohet si i mirë, semestri I vlerësohet si i dështuar.
 • Niveli i pakënaqur: Rastet e mbetura.

Si të vlerësohen rezultatet e të nxënit të nxënësve sipas Qarkores 22

Për lëndën e vlerësuar me komente të kombinuara me vlerësimin me pikë, TEmhk përdoret për të vlerësuar rezultatet e të nxënit të studentëve në çdo semestërmcn përdoret për të matur performancën e nxënësve gjatë gjithë vitit shkollor. Rezultatet e të nxënit të nxënësve në çdo semestër dhe gjatë gjithë vitit shkollor vlerësohen sipas 01 (një) nga 04 (katër) nivelet: Mirë, E drejtë, Kalim, Dështuar.

a) Niveli i mirë:

– Të gjitha lëndët e vlerësuara me komente vlerësohen si të kalueshme.

– Të gjitha lëndët vlerësohen me komente të kombinuara me vlerësimin me notë me DImhkDTmcn nga 6.5 pikë ose më shumë, nga të cilat të paktën 06 subjekte kanë DImhkDTmcn rezultati 8.0 ose më i lartë.

b) Niveli i drejtë:

– Të gjitha lëndët e vlerësuara me komente vlerësohen si të kalueshme.

– Të gjitha lëndët vlerësohen me komente të kombinuara me vlerësimin me notë me DImhkDTmcn nga 5.0 pikë ose më shumë, nga të cilat të paktën 06 subjekte kanë DImhkDTmcn rezultati 6.5 ose më shumë.

c) Niveli i kalimit:

– Janë maksimumi 01 (një) subjekt i vlerësuar me komente që janë vlerësuar si Dështuar.

– Të ketë të paktën 06 (gjashtë) lëndë të vlerësuara me komente të kombinuara me vlerësimin e bazuar në notë me DImhkDTmcn nga 5.0 pikë ose më shumë; Nuk ka lëndë me TEQmhkDTmcn më pak se 3.5 pikë.

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài Hoạt động Ngữ văn

d) Niveli i pakënaqshëm: Rastet e mbetura.

Si të llogarisni rezultatin mesatar për të gjithë vitin 2020 – 2021

Mesatarja e notës për të gjithë vitin është mesatarja e notës mesatare të semestrit të parë dhe mesatarja e semestrit të dytë (vini re se nota mesatare e semestrit të dytë llogaritet me faktorin 2).

Formula për llogaritjen e notës mesatare për të gjithë vitin është si më poshtë:

DTBmcn = frac{(DTBmhk1 + (DTBmhk2 x 2) }{3}

Për shembull:

Lënda juaj e Letërsisë ka një notë mesatare prej 7.5 për semestrin e parë dhe 8.0 për semestrin e dytë. Duke zbatuar formulën e mësipërme, marrim

Nota mesatare për të gjithë vitin në Letërsi = 7,5 + (8,0 x 2) = 23,5/3 = 7.8 pikë.

Një shënim tjetër është se mesatarja e semestrit dhe mesatarja e notave të vitit të plotë janë numra të plotë ose dhjetorë të marrë në numrin e parë dhjetor pas rrumbullakimit.

Shkalla e notimit të nxënësve

Standardet për vlerësimin e performancës akademike të studentëve sipas semestrit dhe vitit në një shkallë prej 10 pikësh:

Sistemi i vlerësimit në një shkallë 10 Ekuivalente Titulli (Vietnamez) Përqindja e notave të studentëve (%)
9-10 A+ 4.0 E shkëlqyeshme Rreth 5% e studentëve
8-9 A 3.5 Mirë 5-10%
7-8 B+ 3.0 Përkundrazi 20-25%
6-7 HIQ 2.5 E mesme 40-50%
5-6 I VJETËR 2.0 I dobët 5-10%
DF = I varfër/Dështuar/Dështuar

Si të klasifikohet performanca akademike e nxënësve të shkollave të mesme dhe të mesme

Performanca akademike e studentëve klasifikohet në 5 kategori: Shkëlqyeshëm (G), E drejtë (K), Mesatare (Tb), Dobët (Y), Dobët (Dobët). Aty:

E shkëlqyeshme

+ Mesatarja mesatare e lëndëve nga 8.0 ose më e lartë, në të cilat mesatarja mesatare e 1 nga 2 lëndët Matematikë, Letërsi është 8.0 ose më e lartë; për nxënësit e klasave të specializuara të shkollave të mesme të specializuara, duhet të shtohen kushte shtesë që kërkojnë trajnim të veçantë nga 8.0 ose më lart;

+ Nuk ka lëndë me notë mesatare nën 6.5;

+ Lëndët e vlerësuara me komente janë nota D.

Mirë

+ Mesatarja mesatare e lëndëve nga 6.5 ose më shumë, në të cilat mesatarja mesatare e 1 nga 2 lëndët Matematikë, Letërsi është 6.5 ose më e lartë; për nxënësit e klasave të specializuara të shkollave të mesme të specializuara, duhet të shtohen kushte shtesë për rezultatet e testit të lëndëve speciale prej 6,5 ose më shumë;

+ Nuk ka lëndë me notë mesatare nën 5.0;

+ Lëndët e vlerësuara me komente janë nota D.

Mesatare

+ Mesatarja mesatare e lëndëve nga 5.0 ose më e lartë, në të cilat mesatarja mesatare e 1 nga 2 lëndët Matematikë, Letërsi është 5.0 ose më e lartë; për nxënësit e klasave të specializuara të shkollave të mesme të specializuara, kërkohet të shtohet kushti që nota mesatare e lëndës së specializuar të jetë 5.0 ose më e lartë;

+ Nuk ka lëndë me notë mesatare nën 3.5;

+ Lëndët e vlerësuara me komente janë nota D.

Lloji i dobët

+ Standardizimi i lëndëve nga 3.5 ose më shumë;

+ Nuk ka lëndë me rezultat mesatar nën 2.0.

Lloj i dobët

Kategoria e dobët janë rastet e mbetura. Nëse mesatarja e semestrit ose mesatarja e të gjithë vitit (në tekstin e mëtejmë: nota mesatare, nota mesatare) arrin nivelin e notës G ose notën K, por për shkak se rezultatet e një lënde të caktuar janë më të ulëta se niveli i përcaktuar për atë kategori, performanca akademike do të renditet më poshtë, më pas do të rregullohet si më poshtë:

– Nota K nëse vlerësohet ekuivalenca e nxënësit ose arrihet nota G, por për shkak të rezultateve të një lënde të caktuar, ato duhet të ulen në Tb.

– Nota Tb nëse nxënësi është notuar në klasën G ose klasën K, por për shkak të rezultateve të një lënde të caktuar, ai duhet të ulet në klasën Y.

 • Nota Y nëse ekuivalenca ose arritja shkollore e studentit është K, por për shkak të rezultateve të një lënde të caktuar, ajo duhet të ulet në Dobët.
Tham Khảo Thêm:  Giáo án Tự nhiên xã hội 1 bài 17: Giữ gìn lớp học sạch đẹp

Vlerësoni dhe vlerësoni sjelljen e nxënësve

Sjellja klasifikohet në 4 kategori: e mirë, e mirë, mesatare, e dobët pas çdo semestri dhe gjatë gjithë vitit shkollor. Vlerësimi i sjelljes gjatë gjithë vitit shkollor bazohet kryesisht në vlerësimin e sjelljes së Semestrit II dhe përparimin e nxënësve. Kriteret për vlerësimin e sjelljes:

Më e mira

 • Zbatoni me përpikëri rregullat e shkollës; respektojnë mirë ligjet dhe rregulloret për rendin dhe sigurinë shoqërore dhe sigurinë në komunikacion; marrin pjesë aktive në luftën kundër veprimeve negative, parandalimit të krimit dhe të këqijave sociale;
 • Respektoni gjithmonë mësuesit, mësuesit, pleqtë; dashuroni dhe ndihmoni fëmijët e vegjël; ka një ndjenjë të ndërtimit kolektiv, solidaritetit, të qënit i besuar dhe i dashur nga ju;
 • Kultivoni në mënyrë aktive cilësitë morale, drejtoni një mënyrë jetese të shëndetshme, të thjeshtë dhe modeste; kujdesuni dhe ndihmoni familjen;
 • Përfundoni plotësisht detyrat akademike, keni ndjenjën e ngritjes, të jeni të ndershëm në jetë dhe në studim;
 • Ushtroni në mënyrë aktive trupin, ruani higjienën dhe mbroni mjedisin;
 • Pjesëmarrja e plotë në aktivitetet dhe aktivitetet edukative të organizuara nga shkolla; marrin pjesë aktive në aktivitetet e Ekipit të Pionierëve të Rinj të Ho Chi Minh, Unionit të Rinisë Komuniste Ho Chi Minh;
 • Të ketë qëndrim dhe sjellje të duhur në ushtrimin e moralit dhe stilit të jetesës sipas përmbajtjes së lëndës Edukimi qytetar.

Mirë

respektimin e dispozitave të pikës 1 të këtij neni, por mos arritjen e nivelit të mirë; Ka ende mangësi, por korrigjohen menjëherë pasi mësuesit, mësuesit dhe miqtë japin komente.

Mesatare

Ka disa mangësi në zbatimin e dispozitave të pikës 1 të këtij neni, por niveli nuk është serioz; pasi u kujtua, arsimi është absorbuar dhe korrigjuar, por progresi është ende i ngadaltë.

Lloji i dobët

Nuk ka plotësuar kriteret e vlerësimit mesatar ose ka një nga defektet e mëposhtme:

 • Ka shkelje të rënda ose të përsëritura në zbatimin e dispozitave të pikës 1 të këtij neni, të cilat janë edukuar por nuk janë korrigjuar;
 • Mosrespektimi, fyerja e dinjitetit dhe nderit, cenimi i trupit të mësuesve dhe stafit të shkollës; ofendoni nderin ose dinjitetin tuaj ose të të tjerëve;
 • Mashtrimi në studim, test, provim;
 • Lufta, prishja e rendit, ruajtja e paqes në shkollë ose në shoqëri; shkeljet e sigurisë në komunikacion; duke shkaktuar dëme në pronën publike ose pronë të të tjerëve.

Rregulloret e notimit për lëndët e vlerësuara me komente

a) Klasifikimi semestral:

 • I kënaqur (T): Të kesh rezultate të mjaftueshme të testit siç përshkruhet në pikat 1, 2, 3, neni 8 dhe 2/3 e numrit të testeve ose më shumë vlerësohen në nivelin E, duke përfshirë provimin e semestrit.
 • E pakënaqshme (CD): Rastet e mbetura.

b) Renditja për të gjithë vitin:

 • E kënaqshme (T): Të dy semestrat vlerësohen me T ose semestri I vlerësohet në Kolegj, semestri II vlerësohet me D.
 • I pakënaqshëm (Kolegji): Të dy semestrat vlerësohen si Kolegj, ose semestri I vlerësohet si E, dhe semestri II vlerësohet si Kolegji.

c) Nxënësve të talentuar u shtohen komentet nga mësuesi i lëndës në dëftesë.

 • Për lëndët që jepen vetëm në një semestër, rezultatet e vlerësimit dhe notimit të atij semestri do të përdoren si rezultate të vlerësimit dhe notimit për të gjithë vitin shkollor.

Shihni më shumë artikuj të shkëlqyeshëm rreth Format

Vlerësoni këtë postim

Vlerësoni këtë postim

Trên đây là bài viết Cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT năm 2021 – 2022 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Giải VBT Toán lớp 1 trang 49 Tập 2 Bài 109 đầy đủ

Mời các em và thầy cô tham khảo ngay hướng dẫn giải Vở toán lớp 1 trang 49 Bài 109 tập 2: Phép cộng trong phạm vi…

Văn khấn thả cá ông Táo

Văn khấn thả cá trong ngày Táo Quân là nghi lễ mà người ta phải đọc trước khi thả cá xuống ao hồ, sông ngòi, Mẹo vặt…

Giải VBT Tiếng Việt 1 Bài: Người bạn tốt trang 46, 47 Tập 2

Mời các em tham khảo hướng dẫn giải VBT Tiếng Việt lớp 1 Bài: Người bạn tốt Trang 46, 47 hay ngắn gọn được chúng tôi tuyển…

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Bảng nhân 2 trang 11 – sách Cánh Diều

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo phần hướng dẫn Giải vở bài tập Toán lớp 2: Bảng nhân trang 11 – Cánh…

Giải Toán lớp 2 trang 31 SGK Tập 1: Luyện tập đầy đủ

Mời các em và thầy cô tham khảo Hướng dẫn giải Toán lớp 2 SGK Tập 1 trang 31: Luyện tập đúng được biên soạn đầy đủ…

Giáo án VNEN lớp 4 – Tuần 6

Mục lục Giáo án VNEN lớp 4 – Tuần 6 Giáo án Tiếng Việt lớp 4 VNEN tuần 6 Giáo án Đạo đức lớp 4 TIẾP THEO…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *