Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học 8 năm 2022

Rate this post

Đề cương ôn tập Tin học học kì 2 năm 2022 là tài liệu hữu ích với hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận được biên soạn bám sát cấu trúc đề cương Tin học lớp 8 giúp các em làm quen với các dạng bài tập khác nhau từ cơ bản nâng cao, từ đó học sinh phát triển kỹ năng làm bài thi hiệu quả hơn.

Trắc nghiệm Khoa học Máy tính 8

I/ Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng:

Câu hỏi 1: Nút nào sau đây đúng?

A. Đối với = cho đến khi LÀM ;

B. Đối với := cho đến khi LÀM ;

C. Đối với := TRONG LÀM ;

D. Đối với : TRONG LÀM ;

câu 2: Trong khi chu kỳ LÀM ; là chu kỳ:

A. Không biết trước số lần lặp lại

B. Biết trước số lần lặp lại

C. Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn

D. Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn >=100

Câu 3: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến S là bao nhiêu:

s:=1;

for i:=1 to 5 do s := s*i;

A.120

B. 55

C. 121

D. 151

Câu 4: Phần thân của chương trình bắt đầu bằng từ khóa:

A.Kết thúc.

B. Bắt đầu.

C. Công dụng.

D. Biến.

Câu 5: Cú pháp khai báo biến xâu trong Pascal là:

A. va ; SỢI DÂY [<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] QUA ;

B. va : tia [<chỉ số đầu>…<chỉ số cuối>] QUA ;

C. va : sợi dây [<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] QUA ;

D. va : sợi dây [<chỉ số đầu>…<chỉ số cuối>] VỀ ;

Câu 6: Câu lệnh Pascal nào sau đây là hợp lệ?

A. For i:=100 to 1 type(‘A’);

B. For i:=1.5 to 10.5 writeln(‘A’);

C. For i= 1 to 10 type(‘A’);

D. For i:= 1 to 10 type(‘A’);

Câu 7: Chọn tuyên bố hợp lệ:

A. Biến a,b: mảng[1 .. n] ĐÚNG VẬY;

C. Biến a,b: mảng[1 : n] của Internet;

B. Biến a,b: mảng[1 .. 100] ĐÚNG VẬY;

D. Var a,b: mảng[1 … 100] ĐÚNG VẬY;

câu 9: Trong vòng lặp for…do của Pascal, ở mỗi vòng lặp, bộ đếm thay đổi như thế nào?

A. +1

B. +1 hoặc -1

C. Mọi giá trị

D. Một giá trị khác 0

câu hỏi 10: Cú pháp của câu lệnh while…do là:

Một. TRONG KHI TRONG ;

c. TRONG KHI LÀM ;

b. TRONG KHI TRONG LÀM ;

đ. TRONG KHI ; TÔI LÀM ;

câu 11: Nhiệm vụ phải được thực hiện lặp đi lặp lại một số lần đã biết là gì?

A. Tôi đi học mỗi ngày.

B. Tôi bị ốm trong mùa cúm

C. Một hôm đến nhà bà ngoại vì bố mẹ đi vắng

D. Đánh răng ba lần một ngày

Câu 12: Nút nào sau đây đúng?

E. Đối với = cho đến khi LÀM ;

F. Đối với := cho đến khi LÀM ;

G. Đối với := cho đến khi LÀM ;

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật

H. Đối : TRONG LÀM ;

câu 13: Sau khi chạy chương trình sau:

S:=0; Đối với i:=1 đến 5 làm S:=S+i;

Giá trị của biến S là bao nhiêu?

A.20

B. 15

C.10

D. 0

câu 14: Câu lệnh lặp nào sau đây Pascal sử dụng để lặp với số lần chưa biết trước?

a) Việc…làm;

b/ Trong khi…tôi làm;

c/ Nếu..thì;

d/ Nếu…thì…khác;

Câu 15: Tôi có thể học vẽ bằng phần mềm nào?

a) Pascal;

b) Geogjeber;

c) Mario;

d) Ngón nổ;

Câu 16: Câu lệnh gotoXY(a,b) làm gì?

A. Di chuyển con trỏ đến hàng cột b

B. Di chuyển con trỏ đến cột của hàng b

C. Cho biết thứ tự đặt con trỏ chuột.

D. Đưa con trỏ về cuối dòng

Câu 17: Biến ai được cho giá trị 0; – Đầu tiên; Đầu tiên; 2.3. Loại dữ liệu nào chúng ta có thể khai báo nó là?

Một. Trang

b. Char

c. ĐÚNG VẬY

đ. Số nguyên và Longint

Câu 18: Cấu trúc logic chung của một chương trình Pascal là:

A. Bắt đầu -> Chương trình -> Kết thúc.

B. Chương trình -> Kết thúc -> Bắt đầu.

C. Kết thúc -> Chương trình -> Bắt đầu.

D. Chương trình -> Bắt đầu -> Kết thúc.

Câu 19: Cho các phát biểu sau hoặc chỉ ra phát biểu đúng:

Một. cho tôi:=1 đến 10; làm x:=x+1

c. cho i:=1 đến 10 làm x:=x+1

b. cho i:=10 đến 1 làm x:=x+1.

đ. for i:= 1 to 10 for j:=1 to 10 do x:=x+1

Câu 20: Cho S và i là các biến số nguyên. Khi bạn chạy chương trình:

s:=1;

for i:=1 to 5 do s := s *i;

(các) bài viết;

Kết quả in ra màn hình là:

Một. s = 72 b. s = 101 c. s = 55 đ. s = 120

Tiểu luận Khoa học Máy tính Phần 8

Câu hỏi 1: Điền dấu X đúng vào ô trống và giải thích tại sao?

CÂU Chính xác Sai Giải thích
Một) VỀ i=1 đến 10 TÔI LÀM writeln(‘A’);
b) treo X: Mảng[5…10] từ Char;
c) X:=10; TRONG KHI X=10 TÔI LÀM X := X+5;
d) liệu x>5 sau đó a:=b; khác m := n;

Câu 2: (2,0 điểm) Nêu sự khác nhau giữa một câu khẳng định lặp số lần chưa biết trước và một khẳng định lặp một số lần biết trước.

Câu 3: (2,0 điểm) Chấm [x] vào ô tương ứng đúng hay sai trong các câu lệnh Pascal trong chương trình tính tổng 10 số tự nhiên đầu tiên, đúng nếu sai?

mệnh lệnh Chính xác Sai Sửa nó
chương trình chương trình
Var i,s : thực;
const n:=10;
Bắt đầu
Làm ơn tôi
Bắt đầu
S:=s+i
tôi = tôi+1
đáy.
viết (s)
đọc tiếp
Kết thúc;

Câu 4: Cho một số ví dụ về hành động lặp đi lặp lại với thời gian biết trước và chưa biết trước

Câu 5: Dữ liệu nhóm là gì?

Câu 6: Viết chương trình tính tổng: S = 1+2+3+…+n . Trong đó n là một đầu vào đầy đủ từ bàn phím.

Câu 7: Viết chương trình cộng 200 số nguyên đầu tiên

Câu 8: Viết chương trình tính tích của 30 số nguyên đầu tiên

Câu 9: Viết chương trình tính n!

Câu 10: Viết chương trình tính xN

III/ ĐỀ TÀI THAM KHẢO

Bài 1: Viết chương trình đếm số lần xuất hiện của các ký tự chữ cái trong 50 lần gõ phím (không phân biệt a thành A, b thành B…, dùng hàm Upcase để chuyển chữ thường thành chữ hoa).

Tham Khảo Thêm:  Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo – SBT

GIÁ

Sử dụng Crt ; Biến a: Mảng[ ‘A’..’Z’ ] của toàn bộ số; (*nhóm đối lập*)

ch: ký tự; (* ký tự đầu vào thay đổi *)

tôi: byte; (*chỉ số tổ hợp phím*)

bắt đầu

clrscr;

Đối với ch :=’A’ to ‘Z’ Thực hiện[ch] := 0 ; (*bộ đếm tải xuống*)

Writeln(‘Go phim 50 lan’);

For i := 1 to 50 do (*chạy 100 lần*)

Bắt đầu

ch := Khóa đọc ; (*nhập ký tự trong Ch không cần nhấn Enter*)

ch := Kích thước (ch) ; (*Đổi chữ thường thành chữ hoa*)

hoặc[ch] := một[ch] + 1;

Kết thúc;

Writeln(‘So sánh và hiển thị các tham số dưới dạng:’);

For ch :=’A’ to ‘Z’ do (* Kiểm tra bộ đếm từ ‘A’ đến ‘Z’ *)

Nếu một[ch] > 0 Sau đó (*Nếu Ch xuất hiện *)

Viết (nắp, một[ch] :4,’lan. ‘) ; (* Gõ các ký tự và

Số lần xuất hiện *)

đã đọc; KẾT THÚC.

Đề thi Tin học 8 học kì 2 có đáp án

I/ TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm)

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và ghi vào bài làm của mình, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu hỏi 1: Số lần lặp của câu lệnh vòng lặp for…to…do… được tính như thế nào?

A. Giá trị đầu – giá trị cuối

B. Giá trị đầu – giá trị cuối + 1

C. Giá trị cuối – giá trị đầu

D. Giá trị cuối – giá trị đầu + 1

Câu 2: Giả sử biến Height có 20 phần tử, mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Var Chieucao: nhóm[1..20] ĐÚNG VẬY;

B. Var Chieucao: nhóm[1..20] của toàn bộ số;

C. Var Chieucao: nhóm[1..20] của chuỗi;

D. Var Chieucao: nhóm[1…20] cacbon;

Câu 3: Trong câu lệnh While…will…, nếu điều kiện đúng, thì:

A. Tiếp tục chu kỳ

B. Vòng lặp vô hạn

C. Lặp lại 10 lần

D. Thoát khỏi vòng lặp

Câu 4: Khai báo biến chuỗi: A: string[1..7] ĐÚNG VẬY; Sử dụng câu lệnh For i:= 1 to 5 do readln(A[i]); Để gán giá trị cho các phần tử trong biến A từ bàn phím ta sẽ đặt bao nhiêu giá trị?

A. 7

B. 6

C. 5

mất 4

Câu 5: Trong cú pháp khai báo biến mảng, chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số

A. số nguyên

B. số thực

C. nhân vật

D. chuỗi ký tự

câu 6: Trong câu lệnh For… do… sau từ khóa “do” có 2 câu lệnh trở lên thì ta “bọc” chúng vào:

A. Bắt đầu…đọc;

B. Bắt đầu…và;

C. Kết thúc… Bắt đầu

D. Đầu… cuối;

Câu 7: Phát biểu nào sau đây về việc khai báo biến chuỗi là không đúng?

A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số nguyên;

B. Chỉ số bắt đầu của chỉ số cuối cùng;

C. Kiểu dữ liệu có thể là số nguyên hoặc số thực;

D. Dấu chấm lửng (…) nằm giữa chữ ký đầu tiên và chữ ký cuối cùng

Câu 8: Câu lệnh lặp nào sau đây là đúng?

A. Đối với := cho đến khi LÀM ;

B. Đối với := cho đến khi LÀM ;

C. Đối với := TRONG LÀM ;

Tham Khảo Thêm:  Top 6 Sản phẩm máy sấy giày tốt, được tin dùng nhất trên thị trường hiện nay

D. Đối với = cho đến khi LÀM ;

Câu 9: Hành động nào sau đây được lặp đi lặp lại với số lần không xác định:

A. Mỗi bài đúng 5 tiết.

B. Ngày ăn cơm 3 lần.

C. Nó nên được nghiên cứu hàng ngày cho đến khi nó được ghi nhớ.

D. Rằm tháng Giêng là Tết Nguyên đán.

Câu 10: Giả sử biến mảng A có 5 phần tử và giá trị của các phần tử lần lượt là 1, 4, 7, 2, 6. Khi thực hiện câu lệnh sau: tb:= 0; Đối với i:= 1 đến 5 do tb:= tb + A[i]; Giá trị của biến tb là bao nhiêu?

A.18

B. 22

C.21

mất 20

câu 11: Cho kết quả xuất của đoạn chương trình sau:

a:=10;

trắng a>=10 sẽ viết(A);

A. Trên màn hình xuất hiện chữ a;

B. Trên màn hình hiện ra 10 chữ cái a;

C. Trên màn hình xuất hiện số 10;

D. Chương trình lặp lại vô tận

câu 12: Kết quả của vòng lặp sau là gì:

S:= 1; Đối với i:= 1 đến 3 do S:= S * 2;

NHƯ = 6

BS = 8

CS = 10

DS = 12

II/ MỤC TIÊU: (4,0 điểm)

câu hỏi 1:(2,0 điểm): Hãy trình bày cú pháp khai báo biến xâu trong Pascal?

a/ Giải thích cú pháp khai báo biến xâu trong Pascal?

b/ Cho ví dụ khai báo biến xâu.

Câu 2: (2,0 điểm): Viết chương trình tính tổng từ 1 đến 50 .

Trả lời:

Tôi/ NHIỀU LỰA CHỌN: (6.0đ)

CÂU

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

Hồi đáp

một cách dễ dàng

hoặc

hoặc

hoặc

một cách dễ dàng

một cách dễ dàng

BỎ

một cách dễ dàng

một cách dễ dàng

BỎ

II/ TIỂU LUẬN : (4,0đ)

CÂU

Ý TƯỞNG

Hồi đáp

giọt

câu 1 câu 1 : (2,0 điểm) : Hãy cho biết cú pháp khai báo biến xâu trong pascal?

a/ Giải thích cú pháp khai báo biến xâu trong Pascal?

b/ Cho ví dụ khai báo biến xâu.

câu 2 : (2,0 điểm): Viết chương trình tính tổng từ 1 đến 50 .

treo:Mảng[<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>]QUA;

1,0 đồng

hoặc

Chỉ số đầu tiên và chỉ số cuối cùng là hai số nguyên bổ sung cho chỉ số hàng đầu

0,5 đồng

b

Var thump: nhóm[1..50] ĐÚNG VẬY;

0,5 đồng

câu 3 : (2,0 điểm) : Viết chương trình tính tổng từ 1 đến 50 .

chương trình Tinh_tong;

sử dụng crt;

var i: số nguyên;

T: longint;

0,5 đồng

BẮT ĐẦU

Tổng:=0;

writeln(‘Đây là chương trình tính tổng từ 1 đến 50’);

Đối với i:= 1 đến 50 do T:=T+i;

write(‘Tổng=’,T);

đáy.

1,5 đồng

Hay nhin nhiêu hơn:

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Văn

Trên đây là Đề cương học kì 2 môn Tin học 8 năm 2022. Để có kết quả học tập cao hơn, Cakhia TVin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 8, Giải bài tập. Giải bài tập Vật Lý 8, Sinh học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 được Cakhia TVtổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học 8 năm 2022 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Câu C1 trang 7 SGK Vật lý 11 Nâng cao

Câu C1 trang 7 sgk Vật Lý 11 nâng cao – Tại sao khi rút thanh kim loại nhiễm điện do hưởng ứng trong thí nghiệm hình…

Trắc nghiệm môn Quản trị học Chương 1 phần 2

Mục lục Trắc nghiệm quản lý có đáp án Trắc nghiệm quản lý có đáp án Trắc nghiệm Quản trị Chương 1 Phần 2 là phần cuối…

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2019

Khảo sát định tính đầu năm học lớp 8 môn Toán năm học 2019 – 2020, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Câu…

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học – Phần 1

Mục lục Trắc nghiệm triết học Trắc nghiệm triết học Nhằm cung cấp tài liệu chuẩn bị cho kì thi môn Ngữ văn, Tip xin giới thiệu…

Tổng hợp 35 đề cương ôn hè môn toán lớp 6 lên lớp 7 mới nhất

35 Đề ôn tập hè môn Toán lớp 6 lên lớp 7 vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời các em tham khảo và tải về đề thi…

Đánh Giá sách Muôn Kiếp Nhân Sinh Phần 2

Một Cuộc Đời, Phần 2 Tác giả: Nguyên Phong Nhận xét sách: Tóm tắt Cuộc sống vĩnh cửu Phần 2 Trường Sinh Quyết Phần 2 tiếp tục…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *