Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán Hình học lớp 7

Rate this post


Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hình học lớp 7. Tài liệu gồm 203 câu hỏi hình học giúp các em nắm chắc kiến ​​thức. Chúng tôi hy vọng tài liệu này sẽ giúp bạn trong quá trình xem xét của bạn. Chúc các em học tốt để chuẩn bị cho kì thi học kì 2. Vui long tham khảo thông tin đo.

1. Vở bài tập Hình học lớp 7 học kì 2 có đáp án

Bài 1: Cho trục cân bằng tại A. Lấy điểm D trên cạnh AB, điểm E trên cạnh AC sao cho BD = CE

.Thử:

a) DE // BC

b) Đồng bằng ABE = Đồng bằng ACD

c) Đồng bằng BID = Đồng bằng CIE

(I là giao điểm của BE và CD)

d) AI là tia phân giác của

e) NGÀI thế giới trước Chúa Kitô

f) Tìm vị trí của D, E sao cho BD = DE = EC

Bài 2: Cho điểm cân bằng tại A. Trên cạnh DE lấy các điểm B, C sao cho DB = EC < frac{1}{2}DE

Một) đồng bằng ABC

một hình tam giác là gì? thử

b) Cậu bé BM bot AD, CN bot AE.

Chứng minh rằng BM = CN

c) Gọi I là giao điểm của MB và NC. đồng bằng IBC

một hình tam giác là gì? Tôi thử.

d) Chứng minh AI là tia phân giác của rộng {BAC}

Bài 3: Cho (AB

.Tại điểm đó AC D sao cho QUẢNG CÁO = AB

a) Xác minh BM = MĐ

b) Gọi K là giao điểm của AB và DM. thử Đồng bằng DAK = Đồng bằng BAC

c) Xác thực Đồng bằng AKC

cân nặng

d) So sánh KM và CM

Bài 4: Làm đồng bằng ABC

cân bằng tại C. Gọi D, E lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, BC. Các đường thẳng AE, BD cắt nhau tại M. Các đường thẳng AM, AB cắt nhau tại I

a) Chứng minh AE = BD

b) Chứng minh DE // AB

c) Xác thực Nhắn tin cho AB

. Sau đó tính IM trong trường hợp BC = 15cm, AB = 24cm

d) Xác thực AB + 2BC > CI + 2AE” ngày-latex=”AB + 2BC > CI + 2AE” chiều cao =”18″ http:chiều rộng=”197″ dữ liệu-lười-src=”https://allimages.sgp1.digitaloceanspaces.com/themusicofstrangersfilm/2022/04/De-cuong-on-tap-hoc-ki-2-mon-Toan-Hinh-6276341..vn.svg+xml”></p>
<p><noscript><img decoding=

cân nặng ở A, chiều cao AH. Gọi G là trọng tâm của đồng bằng ABC. Trên tia đối của tia HG lấy điểm E sao cho HG = EH

a) Chứng minh BG = CG = BE = CE

b) Xác thực Đồng bằng ABE = Đồng bằng ACE

c) Chứng minh rằng AG = GE

d) Biết AH = 9cm, BC = 8cm. Tính BE, AB

e) đồng bằng ABC

Những điều kiện nào được đáp ứng? đồng bằng GBE là tam giác đều.

Bài 6: Làm đồng bằng ABC

vuông tại C, chiều rộng A = {60^o} giảm một nửa tôi rộng {BAC} cắt BC tại E, eq bot EK AB trái ({K đến AB} phải)con trai BD bot AE trái ({D trong AE} phải)

a) Chứng minh AK = KB

b) Chứng minh AD = BC

c) Gọi I là giao điểm của BD và AC. Chứng minh IE là tia phân giác rộng rãi {BIA}

d) Chứng minh BD, EK, AC đồng quy

Bài 7: Cho tam giác ABC vuông tại A. Từ điểm K bất kỳ trên cạnh BC, vẽ KH ⊥ AC. Trên tia đối của tia HK lấy điểm I sao cho HI = HK. Thử:

a) AB // HK.

b) Tam giác cân AKI.

c) mũ rộng {BAK} = mũ rộng {AIK}

đ) ΔAIC = ΔAKC.

Bài 8: Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M là trung điểm của cạnh BC.

a) Chứng minh rằng ΔABM = ΔACM.

b) Từ M vẽ MH ⊥ AB và MK ⊥ AC. Chứng minh rằng BH = CK.

c) Từ B vẽ BP ⊥ AC, BP ​​cắt MH tại I. Chứng minh tam giác IBM cân.

Bài 9: Cho tam giác ABC cân tại A (mũ

0), vẽ BD ⊥ AC và CE ⊥ AB. Gọi H là giao điểm của BD và CE.

a) Chứng minh: ΔABD = ΔACE.

b) Chứng minh ΔAED cân.

c) Chứng minh AH là tia phân giác của ED.

d) Trên cung tròn đối diện bán kính DB lấy điểm K sao cho DK = DB. thử mũ rộng {ECB} = mũ rộng {ĐKC}

Bài 10: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của bán kính BA lấy điểm D, trên tia đối của bán kính CA lấy điểm E sao cho BD = CE. Vẽ DH, EK vuông góc với BC. Tôi thử.

a) HB = CK.

b) mũ rộng {AHB} = mũ rộng {AKC}

c) HK // DE

đ) ΔAHE = ΔAKD.

e) AI ⊥ DE, I là giao điểm của DK và EH.

Bài 11: Cho góc x Oy và tia phân giác Ot. Trong bán kính Ot lấy điểm M bất kỳ; Trên các tia Ox, Oy lần lượt lấy các điểm A, B sao cho OA = OB; Gọi H là giao điểm của AB và Ot. Thử:

a) MA = ANH.

b) OM là đường trung trực của AB.

c) Cho AB = 6cm, OA = 5cm. Tính OH

Bài 12: Cho tam giác ABC vuông tại B, AM là trung tuyến. Trên tia đối của MA lấy điểm E sao cho ME = AM. Thử:

a) ABM = ECM

b) AC > CE

c) mũ rộng {BAM} = mũ rộng {MEC}

d) EU // AC

e) EC BC

Bài 13: Cho tam giác ABC cân tại A, AB = AC = 5cm. Vẽ AH ⊥ BC (H ∈ BC).

a) Chứng minh rằng BH = HC và mũ rộng {BAH} = mũ rộng {CAH}

b) Tính độ dài BH biết AH = 4cm.

c) Vẽ HD ⊥ AB (D ∈ AB); đường thẳng HE ⊥ AC (E ∈ AC); Tam giác ADE là gì và tại sao?

Bài 14: Cho tam giác ABC có AB = AC. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE. Thử:

a) Tam giác cân ADE

b) ΔABD = ΔACE.

Bài 15: Cho tam giác ABC có AB = AC. Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD = AE. Gọi M là giao điểm của BE và CD. Thử:

a) EU = CD

b) ΔBMD = ΔCME.

c) AM là tia phân giác của góc BAC.

Bài 16: Cho tam giác ABC, AB

a) Chứng minh rằng BD = DE

b) Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng AB và ED. Chứng minh rằng ΔDBK = ΔDEC.

c) AKC là tam giác gì? Thử:

d) Chứng minh: AD ⊥ KC.

Bài 17: Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường trung trực của AB cắt AB tại E và BC tại F.

a) Chứng minh FA = FB

b) Từ F vẽ FH ⊥ AC (H ∈ AC). Chứng minh rằng FH ⊥ EF.

c) Chứng minh rằng FH = AE.

d) Chứng minh EH = frac{BC}{2}

và Ế // BC.

Bài 18: Cho tam giác ABC, AB

a) Chứng minh BM = MD

b) Gọi K là giao điểm của AB và DM. Chứng minh rằng ΔDAK = ΔBAC.

c) Chứng minh tam giác AKC cân.

d) So sánh KM và CM.

Bài 19: Cho tam giác ABC có góc A = 90o và phân giác BH (H ∈ AC). Vẽ HM vuông góc với BC (ĐỀ BC). Gọi N là giao điểm của AB và MH. Thử:

a) Tam giác ABH bằng tam giác MBH.

b) BH là đường trung trực của đoạn thẳng AM.

c) AM // Mặt Trời.

d) CN bảo hiểm

Bài 20: Cho tam giác ABC vuông tại C có góc A = 60o và tia phân giác góc BAC cắt BC tại E. Vẽ EK ⊥ AB tại K(K ∈ AB). Vẽ BD vuông góc với AE và D (D ∈ AE). Thử:

a) Tam giác ACE bằng tam giác AKE.

b) AE là tia phân giác của đoạn thẳng CK.

c) CA = KB.

đ) EB > EC.

Bài 21: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác của góc ABC cắt AC tại E.

Vẽ EH ⊥ BC trên H (H ∈ BC). Thử:

a) Tam giác ABE bằng tam giác HBE.

b) BE là trung trực của đoạn thẳng AH.

c) EC > AE.

Bài 22: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH.

1) Kẻ AH = 4 cm; HB = 2cm HC = 8cm:

a) Tính độ dài các cạnh AB, AC.

b) Chứng minh: góc B > góc C

2) Giả sử khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng chứa cạnh BC không đổi. Tam giác ABC cần thêm điều kiện gì để khoảng cách BC là nhỏ nhất?

2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Mời bạn đọc tải về tham khảo đầy đủ!

—————————————————————

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới, ngoài Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 7, các em học sinh còn có thể tham khảo thêm các đề thi học kì 7 lớp 7 các môn toán, văn, tiếng Anh, Vật lý. , Thổ, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 7 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn, chúc các bạn ôn thi tốt và đạt điểm cao trong kì thi tới.


Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán Hình học lớp 7 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Tham Khảo Thêm:  Bài 8.1 trang 28 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *