Đề thi Hóa 11 học kì 2 năm học 2021 – 2022

Rate this post

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa học có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Hóa học 11 năm học 2021 – 2022 được biên soạn và biên soạn là đề thi học kì 2 môn Hóa học 11 có đáp án. Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm khách quan, nội dung bám sát kiến ​​thức học kì 2 môn hóa học 11. Giúp phân loại và đánh giá đúng năng lực của từng học sinh, thông qua đề thi sẽ giúp bạn đọc có thêm tư liệu chuẩn bị . cho kỳ thi cuối học kì 2 môn hóa học lớp 11 sắp tới. Chi tiết vui lòng tham khảo nội dung bên dưới.

Đề kiểm tra hóa học 11 học kì 2 năm học 2021 – 2022

Môn: HÓA HỌC 11

Thời gian 60 phút không kể thời gian phát đề

Người giới thiệu

Họ và tên ………………………………… Số:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

Câu hỏi 1: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C.?5hthứ mười hai

A. 3 đồng phân.

B. 4 đồng phân.

C. 5 đồng phân.

D. 6 đồng phân

Câu 2: Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy điện, sứ, nitơ, rượu metylic, v.v. Thành phần chính của khí thiên nhiên là:

A. etan.

B. metan.

C. propan.

D. butan.

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 ankan liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 24,2 gam CO.2 và 12,6 g H O2O. Công thức phân tử của 2 ankan là:

A. CŨ3hsố 8 và C4hmười.

IN ĐẬM2h6 và C3hsố 8.

C. CHỈ4 và C2h6.

D. CŨ4hmười và C5hthứ mười hai.

Câu 4: Áp dụng quy tắc Maccopnicop trong trường hợp nào sau đây?

Phản ứng cộng A. Br2 với anken đối xứng.

C. Cộng HX thành anken đối xứng.

B. Trùng hợp anken.

D. Phản ứng cộng HX vào anken không đối xứng.

Câu 5: Số C alkynes4h6 cho phản ứng thế ion kim loại (phản ứng với dung dịch chứa AgNO3/BÉ NHỎ3) Để trở thành

MỘT.4.

B.2.

C.1.

D.3.

Câu 6: Styren không phản ứng với chất nào sau đây?

Dung dịch A. Br2.

B. GIA ĐÌNH2 Ni, to.

C. dung dịch KMnO4.

D. dung dịch NaOH.

Tham Khảo Thêm:  Hình Nền HD Về Chủ Đề Hoa Cực Đẹp

Câu 7: Khi 2-metylbutan phản ứng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 thu được sản phẩm chính là

A. 1-clo-2-metylbutan.

B. 2-clo-2-metylbutan.

C. 2-clo-3-metylbutan.

D. 1-clo-3-metylbutan.

Câu 8: Anken X có công thức cấu tạo là ON3– CHỈ MỘT2– C (CHỈ3)=CH–CHỈ3. X tên là

A. isohexan.

B. 3-metylpent-3-en.

C. 3-metylpent-2-en.

D. 2-etylbut-2-en.

Câu 9: Công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic (ancol no, đơn chức, mạch hở) là

A. CŨNh2n + 1Ô.

B.ROH.

LẠNH LẼONh2n + 1Ồ.

D. CŨNh2n Ô.

Câu 10: Một ancol no, đơn chức, mạch hở có %H = 13,04% theo khối lượng. CTPT của ancol là

A. CŨ6h5chỉ một2Ồ.

B. CHỈ3Ồ.

C. CHỈ2=CHƠN2Ồ.

D. CŨ2h5Ồ.

câu 11: Đốt cháy ancol đơn chức, mạch hở X thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích. CTPT của X là

A. CŨ4hmườiÔ.

IN ĐẬM3h6Ô.

LẠNH LẼO5hthứ mười haiÔ.

D. CŨ2h6Ô.

Câu 12: Bậc ancol của 2-metylbutan-2-ol là

A. Cấp độ IV

B. Cấp III.

C. Cấp II

D. Cấp I.

Câu 13: Người ta dùng phương pháp sinh hóa để điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây?

A. Anđehit axetic.

B. Etyl clorua.

C. etilen.

D. Tinh bột.

Câu 14: Hỗn hợp X gồm hai anken là chất khí ở điều kiện thường. Hiđrat hóa X thu được hỗn hợp Y gồm bốn ancol (không có ancol bậc ba). Anken trong X là

A. propen và but-1-en.

B. propilen và isobutylen.

C. etilen và propilen

D. propen và but-2-en.

Câu 15: Dãy chất đều phản ứng được với ancol etylic là

A. CuO (to), C6h5OH (phenol), HOCH2chỉ một2Ồ.

B. Na, CuO (to), CHỈ MỘT3COOH (xúc tác).

C. NaOH, MgO, HCOOH (xúc tác).

D.Na2đồng3CuO (to), CHỈ MỘT3COOH (xúc tác).

Câu 16: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên biểu diễn một phương trình phản ứng)

Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat.

Các chất Y và Z trong sơ đồ trên lần lượt là .,

A. CHỈ3COOH, CHỈ3Ồ.

IN ĐẬM2h4chỉ một3COOH.

LẠNH LẼO2h5Ồ, CHỈ3COOH.

D. CHỈ3COOH, C2h5Ồ.

Câu 17: Hiđro hóa hoàn toàn 3,0 gam anđehit A thu được 3,2 gam ancol B. A có công thức phân tử là

A. CHỈ2Ô.

IN ĐẬM2h4Ô.

LẠNH LẼO3h6Ô.

D. CŨ2h2Ô2.

Câu 18: Ancol đơn chức no phản ứng được với CuO tạo thành anđehit là

A. ancol bậc hai.

B. rượu bậc ba.

C. ancol bậc một.

D. ancol bậc một và ancol bậc hai.

Câu 19: Đối với dung dịch CHỈ chứa 4,4 gam3CHO phản ứng với dung dịch AgNO3/BÉ NHỎ3 (dư). Sau phản ứng thu được m gam bạc. Giá trị của tôi là

A. 10,8 gam.

Tham Khảo Thêm:  Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Trần Hưng Đạo năm học 2014 – 2015

B. 21,6 gam.

C.32,4 gam.

D. 43,2 gam.

Câu 20: Dãy các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng phản ứng) tạo axit axetic là

A. CHỈ3CHO, CŨ2h5Ôi, C.2h5KATHARIN3.

B. CHỈ3CHO, CŨ6hthứ mười haiÔ6 (glucose), CHỈ3Ồ.

LẠNH LẼO2h4(Ồ)2chỉ một3Ồ, CHỈ3KHO.

D. CHỈ3Ôi, C.2h5Ồ, CHỈ3KHO.

Câu 21: Tính chất hóa học đặc trưng của ankan là

A. câu trả lời đó.

B. phản ứng cộng.

C. phản ứng phân cắt

D. phản ứng phân hủy.

Câu hỏi 22Anken nào sau đây có đồng phân hình học:

A. pent-1-en.

B. 2-metylbut-2-en.

C. pent-2-en.

D. 3-metylbut-1-en.

Câu 23: Polime tạo nên cao su BuNa là

A. Buta-1,4-đien.

B. Buta-1,3-đien.

C. Penta-1,3-đien.

D. Isopren.

Câu 24: Tỷ lệ tử vong do bệnh phổi do hút thuốc lá cao gấp hàng chục lần so với người không hút thuốc. Chất gây nghiện và chất gây ung thư trong thuốc lá là

A. cafein.

B. nicotin.

C. aspirin.

D. mocphin.

Câu 25: Metanol có công thức

A. CHỈ3Ồ.

B. CHỈ3KHO.

LẠNH LẼO2h5Ồ.

D. CHỈ3COOH.

Câu 26: Cho các chất: phenol, etan, etanol và propan–1-ol. Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?

A. phenol.

B. etan.

C. etanol.

D. propan–1–ol.

Câu 27: Trong các ancol sau, ancol nào tách 1 phân tử nước thu được 2 sản phẩm:

A. CHỈ3– CH (CHỈ3)-CHỈ MỘT2

B. CHỈ3– CHỈ MỘT2 -CH(CHỈ3)-Ồ.

C. CHỈ3– CH (CHỈ3)-Ồ

D. CHỈ3– CHỈ MỘT2– CHỈ MỘT2 – CHỈ MỘT2

Câu 28: Sản phẩm chính thu được khi cho 2-metyl propen tác dụng với HCl là

A. 2-clo-2-metyl propan.

B. 2-clo-1-metyl propan.

C. 2-clo-2-metyl propen.

D. 2-clo-1-metyl propen.

Câu 29: Hiđrocacbon làm mất màu dung dịch KMnO4 là

A. Bu-tan.

B. Khí mêtan.

C. Axetilen.

D. Êtan.

Câu 30: Cho 4,6 gam một ancol no, đơn chức, mạch hở phản ứng với natri dư thấy thoát ra 1,12 lít khí (đktc). Công thức phân tử của X là (Cho C = 12; H = 1; O = 16)

A. CŨ3hsố 8Ô.

IN ĐẬM5hthứ mười haiÔ.

LẠNH LẼO4hmườiÔ.

D. CŨ2h6Ô.

Câu 31: Cho các chất sau: CHỈ3chỉ một2DÀNH CHO (1) CHỈ.2=CHCHO (2) , CHỈ3COCH3 (3), CHỈ2=CHƠN2OH (4). Chất tác dụng hoàn toàn với H2 cặn (Ni, to ) đối với cùng một sản phẩm là

A. (2), (3), (4).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (2), (4).

D. (1), (2), (3), (4).

Câu 32: Đốt cháy 1 hiđrocacbon A mạch hở thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol của H2viêm khớp là

A. Anken.

B. Ankin.

C. Ankan.

D. Ankađien

Câu 33: Cho hỗn hợp khí metan và etilen đi qua dung dịch Br.2 dư, lượng Br2 Tham gia phản ứng là 24 gam. Thể tích khí etilen (ở đtc) có trong hỗn hợp đầu là

Tham Khảo Thêm:  Hình Nền Hoạt Hình Tình Yêu Đẹp Hết Chỗ Nói

A. 1,12 lít.

B. 2,24 lít.

C. 4,48 lít.

D. 3,36 lít.

Câu 34: Có 2 bình đựng 2 khí riêng biệt bị mất nhãn là metan và etilen. Để phân biệt sử dụng

A. dung dịch nước brom.

B. Chấm đỏ.

C. dung dịch nước vôi trong.

D. Quỳ tím.

Câu 35: Khi đun nóng ancol no, đơn chức, mạch hở X với H2VÌ THẾ4 mạnh ở 140oC thu được ete Y. Tỉ lệ khối lượng của Y so với X là 1,4357. X là

A. CŨ2h5Ồ.

IN ĐẬM4h9Ồ.

C. CHỈ3Ồ.

D. CŨ3h7Ồ.

Câu 36: CHỈ CÓ anken3-C(CHỈ3)=CHỈ3 tên là, có một cái tên đó là

A. 2-metylbut-2-en.

B. 2-metylbut-3-en.

C. 2-metylbut-1-en.

D. 3-metylbut-1-en.

Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CHỈ4,3h6 C4hmười thu được 17,6 gam CO2 và 10,8 g H2O. Giá trị của tôi là

A. 2 lá gan.

B. 4 gam.

C.6 gam.

D. 8 gam.

Câu 38: Styren không thể phản ứng với chất nào sau đây?

A. Dung dịch nước brom.

B. GIA ĐÌNH2với xúc tác Ni.

C. dung dịch KMnO4.

D. dung dịch AgNO3/BÉ NHỎ3.

Câu 39: Liên kết đôi được hình thành bởi

A. Một trái phiếu p.

B. Một liên kết s và một liên kết p.

C. Hai liên kết s.

D. Hai liên kết s.

Câu 40: Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

A. CHỈ3– CHỈ MỘT2– CHỈ MỘT2-OH, C2h5Ồ.

IN ĐẬM2h5Ồ, CHỈ3– CHỈ CÓ Ô3.

LẠNH LẼO4hmười,6h6.

D. CHỈ3– CHỈ CÓ Ô3chỉ một3KHO.

(Biết: C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23; Ag = 108)

——-Xong ——-

Đáp án đề thi học kì 2 môn Hóa 11 năm 2021 – 2022

1A 2B 3A 4D 5C 6D 7B 8C 9C 10D
11A 12B 13D 14A 15B 16C 17A 18C 19B 20D
21A 22C 23B 24B 25A 26B 27B 28A 29C 30D
31C 32A 33D 34A 35A 36A 37C 38D 39B 40 B

————————————

Cakhia TVgiới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm học 2021 – 2022. Nhằm nâng cao kết quả học tập của bạn, Cakhia TVin xin gửi đến bạn đọc tài liệu Lời giải. Bài tập Toán 11, chuyên đề Hóa học 11, Lời giải bài tập Hóa học 11. Tài liệu học tập môn Hóa học lớp 11 mà Cakhia TVtổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Đề thi Hóa 11 học kì 2 năm học 2021 – 2022 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Văn khấn thả cá ông Táo

Văn khấn thả cá trong ngày Táo Quân là nghi lễ mà người ta phải đọc trước khi thả cá xuống ao hồ, sông ngòi, Mẹo vặt…

Giải VBT Tiếng Việt 1 Bài: Người bạn tốt trang 46, 47 Tập 2

Mời các em tham khảo hướng dẫn giải VBT Tiếng Việt lớp 1 Bài: Người bạn tốt Trang 46, 47 hay ngắn gọn được chúng tôi tuyển…

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Bảng nhân 2 trang 11 – sách Cánh Diều

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo phần hướng dẫn Giải vở bài tập Toán lớp 2: Bảng nhân trang 11 – Cánh…

Giải Toán lớp 2 trang 31 SGK Tập 1: Luyện tập đầy đủ

Mời các em và thầy cô tham khảo Hướng dẫn giải Toán lớp 2 SGK Tập 1 trang 31: Luyện tập đúng được biên soạn đầy đủ…

Giáo án VNEN lớp 4 – Tuần 6

Mục lục Giáo án VNEN lớp 4 – Tuần 6 Giáo án Tiếng Việt lớp 4 VNEN tuần 6 Giáo án Đạo đức lớp 4 TIẾP THEO…

Giải VBT Toán lớp 2 trang 34, 35 Tập 1 Bài 30 đầy đủ

Mời thầy cô và các em tham khảo ngay Giải chính xác bài tập toán lớp 2 tập 1 trang 34, 35 Tóm tắt ngắn gọn và…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *