Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Văn năm 2022 – Đề 4

Rate this post

Đề thi học kì 2 năm 2022 môn Ngữ văn 11 lớp 4 do Cakhia TVbiên soạn bám sát chương trình học sẽ giúp các bạn học sinh lớp 11 trong quá trình ôn tập luyện thi học kì 2 ôn luyện thêm đề Ngữ văn có đáp án.

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Văn gồm các phần chính sau:

  • Phần Đọc hiểu được chọn bám sát chương trình học.
  • Phần Làm văn bao gồm nghị luận xã hội và nghị luận văn học giúp học sinh rèn luyện kỹ năng viết văn, phục vụ quá trình ôn tập ôn thi vào lớp 11 môn Ngữ Văn.

Bản quyền tài liệu thuộc Cakhia TV
Mọi sao chép thương mại đều bị nghiêm cấm.

Đề thi học kì 2 năm 2022 môn Văn 11

I. Tìm hiểu văn bản (3,0 điểm):

Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi:

Để‌ ‌trưởng‌ ‌thành,‌ ‌tất‌ ‌cả‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌đều‌ ‌phải‌ ‌trải‌ ‌qua‌ ‌hai‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh:‌ ‌một‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌bên‌ ‌ngoài‌ ‌và‌ ‌một‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌ngay‌ ‌trong‌ ‌tâm‌ ‌trí‌ ‌mỗi‌ ‌người.‌ ‌Nhưng‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌quan‌ ‌trọng‌ ‌nhất‌ ‌và‌ ‌có‌ ‌ý‌ ‌nghĩa‌ ‌nhất‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌diễn‌ ‌ra‌ ‌ngay‌ ‌trong‌ ‌tâm‌ ‌hồn‌ ‌mỗi‌ ‌người.‌ ‌Đó‌ ‌là‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌chống‌ ‌lại‌ ‌những‌ ‌thói‌ ‌quen‌ ‌không‌ ‌lành‌ ‌mạnh,‌ ‌những‌ ‌cơn‌ ‌nóng‌ ‌giận‌ ‌sắp‌ ‌bùng‌ ‌phát,‌ ‌những‌ ‌lời‌ ‌gian‌ ‌dối‌ ‌chực‌ ‌trào,‌ ‌những‌ ‌phán‌ ‌xét‌ ‌thiếu‌ ‌cơ‌ ‌sở‌ ‌và‌ ‌cả‌ ‌những‌ ‌căn‌ ‌bệnh‌ ‌hiểm‌ ‌nghèo….‌ ‌Những‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌như‌ ‌thế‌ ‌diễn‌ ‌ra‌ ‌liên‌ ‌tục‌ ‌và‌ ‌thật‌ ‌sự‌ ‌rất‌ ‌gian‌ ‌khó,‌ ‌nhưng‌ ‌lại‌ ‌là‌ ‌điều‌ ‌kiện‌ ‌giúp‌ ‌bạn‌ ‌nhận‌ ‌ra‌ ‌cảnh‌ ‌giới‌ ‌cao‌ ‌nhất‌ ‌của‌ ‌mình.‌ ‌ ‌

Hãy‌ ‌luôn‌ ‌cẩn‌ ‌trọng‌ ‌và‌ ‌can‌ ‌đảm.‌ ‌Hãy‌ ‌tiếp‌ ‌thu‌ ‌ý‌ ‌kiến‌ ‌những‌ ‌người‌ ‌xung‌ ‌quanh‌ ‌nhưng‌ ‌đừng‌ ‌để‌ ‌họ‌ ‌chi‌ ‌phối‌ ‌quá‌ ‌nhiều‌ ‌đến‌ ‌cuộc‌ ‌đời‌ ‌bạn.‌ ‌Hãy‌ ‌giải‌ ‌quyết‌ ‌những‌ ‌bất‌ ‌đồng‌ ‌trong‌ ‌khả‌ ‌năng‌ ‌của‌ ‌mình‌ ‌nhưng‌ ‌đừng‌ ‌quên‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌đến‌ ‌cùng‌ Đừng để bóng đen của sự sợ hãi chiếm lấy cuộc sống của bạn.

Tham Khảo Thêm:  Ngắm Và Tải Ngay Bộ Hình Nền Hoa Bồ Công Anh Cho Máy Tính

Bạn‌ ‌phải‌ ‌hiếu‌ ‌rằng,‌ ‌dù‌ ‌có‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌thảm‌ ‌hại‌ ‌đến‌ ‌mấy‌ ‌chăng‌ ‌nữa‌ ‌thì‌ ‌bạn‌ ‌cũng‌ ‌đã‌ ‌học‌ ‌hỏi‌ ‌được‌ ‌điều‌ ‌gì‌ ‌đó‌ ‌bổ‌ ‌ích‌ ‌cho‌ ‌mình.‌ ‌Vì‌ ‌vậy,‌ ‌hãy‌ ‌tin‌ ‌tưởng‌ ‌vào‌ ‌con‌ ‌đường‌ ‌mình‌ ‌đang‌ ‌đi‌ ‌và‌ ‌vững‌ ‌vàng‌ ‌trong‌ ‌cuộc‌ phấn đấu cho mục tiêu cao.

Với‌ ‌sự‌ ‌hi‌ ‌sinh,‌ ‌lòng‌ ‌kiên‌ ‌trì,‌ ‌quyết‌ ‌tâm‌ ‌nỗ‌ ‌lực‌ ‌không‌ ‌mệt‌ ‌mỏi‌ ‌và‌ ‌tính‌ ‌tự‌ ‌chủ‌ ‌của‌ ‌mình,‌ ‌nhất‌ ‌định‌ ‌bạn‌ ‌sẽ‌ ‌thành‌ ‌công.‌ ‌Bạn‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌người‌ ‌làm‌ ‌chủ‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌của‌ ‌mình…”‌ ‌ ‌

(Trích Đánh Thức Khát Vọng, Nhiều Tác Giả, Tổng Hợp Thứ Nhất NXB Hồng Đức, 2017, 67,78

câu hỏi 1(0,5 điểm):

Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản.

Câu 2 (0,75 điểm):

Xác định và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn 2 của văn bản trên.

câu 3 (0,75 điểm):

Theo tác giả: ‘Cuộc đấu tranh nào là quan trọng và có ý nghĩa nhất’?

câu 4 (1,0 điểm):

Anh/‌ ‌chị‌ ‌hiểu‌ ‌như‌ ‌thế‌ ‌nào‌ ‌về‌ ‌ý‌ ‌kiến:‌ ‌‌“Dù‌ ‌có‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌thảm‌ ‌hại‌ ‌đến‌ ‌mấy‌ ‌chăng‌ ‌nữa‌ ‌thì‌ ‌bạn‌ ‌cũng‌ ‌đã‌ ‌học‌ ‌hỏi‌ ‌được‌ ‌một‌ ‌điều‌ ‌gì‌ ‌đó‌ ‌bổ‌ ‌ích‌ ‌cho‌ ‌mình”.‌ ‌ ‌

II. Viết (7,0 điểm):

câu hỏi 1 (2,0 điểm): Nêu suy nghĩ về quan điểm: Hãy thay đổi bản thân trước khi nghĩ đến việc thay đổi mọi thứ ngoài kia.

câu 2 (5,0 điểm): Cảm nhận của anh/chị về bức tranh thiên nhiên và tâm hồn thi nhân qua bài Đây thôn Vĩ Dạ.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Văn lớp 11 năm 2022

Đáp án Đọc hiểu

câu hỏi 1 (0,5 điểm):

Từ khóa: Nghị luận

Câu hỏi 2 (0,75 điểm):

Tu từ: Thông điệp cấu trúc (Be… but…)

Tác dụng: Nhấn mạnh sự cần thiết của sự cân bằng giữa giải quyết vấn đề và các ảnh hưởng bên ngoài và bên trong.

câu 3 (0,75 điểm):

Theo‌ ‌tác‌ ‌giả,‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌quan‌ ‌trọng‌ ‌nhất‌ ‌và‌ ‌có‌ ‌ý‌ ‌nghĩa‌ ‌nhất‌ ‌là:‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌diễn‌ ‌ra‌ ‌ngay‌ ‌trong‌ ‌tâm‌ ‌hồn‌ ‌mỗi‌ ‌người.‌ ‌Đó‌ ‌là‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌chống‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌thói‌ ‌quen‌ ‌không‌ ‌lành‌ ‌mạnh,‌ ‌những‌ ‌cơn‌ ‌nóng‌ Sự tức giận sắp bùng nổ, những lời nói dối ngày càng nhiều, những phán xét thiếu căn cứ và cả…

câu 4(1,0 điểm):

‌Nội‌ ‌dung‌ ‌câu‌ ‌nói:‌ ‌‌“Dù‌ ‌có‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌thảm‌ ‌hại‌ ‌đến‌ ‌mấy‌ ‌chăng‌ ‌nữa‌ ‌thì‌ ‌bạn‌ ‌cũng‌ ‌đã‌ ‌học‌ ‌hỏi‌ ‌được‌ ‌một‌ ‌điều‌ ‌gì‌ ‌đó‌ ‌bổ‌ ‌ích‌ ‌cho‌ ‌mình”‌‌‌:‌ ‌Mỗi‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌lần‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌rút‌ ‌ra‌ ‌những‌ ‌kinh‌ ‌nghiệm ,‌ ‌những‌ ‌bài‌ ‌học‌ ‌xương‌ ‌máu‌ ‌cho‌ ‌bản‌ ‌thân‌ ‌trên‌ ‌con‌ ‌đường‌ ‌dẫn‌ ‌đến‌ ‌thành‌ ‌công.‌ ‌Như‌ ‌vậy,‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌còn‌ ‌là‌ ‌nguồn‌ ‌động‌ ‌lực‌ ‌để‌ ‌ta‌ ‌không‌ ‌ngừng‌ ‌nỗ‌ ‌lực,‌ ‌cố‌ ‌gắng,‌ ‌trau‌ ‌dồi‌ ‌bản‌ ‌thân‌ ‌trở‌ ‌nên‌ ‌tốt‌ ‌đẹp‌ hơn, hoàn hảo hơn.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Hoạt động hướng nghiệp lớp 9 cả năm

‌Nêu‌ ‌suy‌ ‌nghĩ‌ ‌của‌ ‌bản‌ ‌thân:‌ ‌‌Đừng‌ ‌ngại‌ ‌vấp‌ ‌ngã,‌ ‌đừng‌ ‌sợ‌ ‌thất‌ ‌bại,‌ ‌đừng‌ ‌chán‌ ‌nản‌ ‌bi‌ ‌quan‌ ‌khi‌ ‌gặp‌ ‌phải‌ ‌thất‌ ‌bại.‌‌ ‌Hãy‌ ‌biết‌ ‌cách‌ ‌đứng‌ ‌lên‌ ‌sau‌ ‌mỗi‌ ‌lần‌ ‌vấp‌ ‌ngã‌ ‌bằng‌ ‌chính‌ ‌những‌ ‌kinh‌ ‌nghiệm,‌ ‌bài‌ học hỏi từ thất bại.

II. Viết (7,0 điểm):

câu hỏi 1 (2,0 điểm):

Tổng hợp các bài nghị luận xã hội về quan điểm: Hãy thay đổi bản thân trước khi nghĩ đến việc thay đổi mọi thứ ngoài kia

1. Mở bài

Giới thiệu về chủ đề thảo luận: quan điểm: Hãy thay đổi bản thân trước khi nghĩ đến việc thay đổi mọi thứ ngoài kia.

2. Cơ thể

Một. Giải thích

Thay đổi bản thân: không ngừng học hỏi và hoàn thiện để bản thân ngày một tốt hơn. Mỗi người tự thay đổi mình theo hướng tích cực để trở nên có ích hơn cho xã hội và hoàn thiện bản thân.

→ Câu nói khuyên con người hãy cố gắng tu dưỡng và hoàn thiện bản thân, bởi chỉ khi hoàn thiện và tốt đẹp hơn, chúng ta mới mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

b. PHÂN TÍCH

Người biết thay đổi và hoàn thiện bản thân là người không ngừng cố gắng học hỏi, tích lũy và tiếp thu kiến ​​thức từ nhiều nguồn khác nhau. Họ cũng là người biết nhìn nhận lỗi lầm, rút ​​kinh nghiệm và khắc phục; Hãy sống với đam mê và cố gắng theo đuổi đam mê đó.

Thay đổi bản thân làm cho mình ngày càng tốt hơn, mở mang tầm hiểu biết, khắc phục những khuyết điểm của bản thân, từ đó chiếm được lòng tin và sự tín nhiệm của mọi người.

c. thử

Học sinh sử dụng tài liệu tham khảo của riêng mình để minh họa cho bài viết của mình.

đ. phản đề

Trong xã hội vẫn còn rất nhiều người sống hiền hòa, nghe theo sự đồng tình của người khác nhưng lại không biết cố gắng hoàn thiện bản thân. Có những người rất lười biếng, họ không có ý thức đứng dậy để hoàn thiện bản thân, trau dồi kiến ​​thức để đạt được mục tiêu…

3. Kết luận

Tóm lại và khẳng định lại luận điểm: Hãy thay đổi bản thân trước khi nghĩ đến việc thay đổi mọi thứ ngoài kia; đồng thời rút ra bài học, kết nối.

câu 2 (5,0 điểm):

Nêu cảm nhận về hình ảnh thiên nhiên và tâm hồn nhà thơ qua bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của nhà thơ Hàn Mặc Tử

1. Mở bài

Giới thiệu ngắn gọn về tác giả Hàn Mặc Tử và bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ.

2. Cơ thể

Một. Khổ thơ đầu tiên

“Sao anh không về chơi thôn Vĩ?”: Câu hỏi gợi lên nỗi nhớ thôn Vĩ trong tâm hồn đằm thắm, thơ mộng của Hàn Mặc Tử.

Tham Khảo Thêm:  Những mẫu câu Tiếng Anh giao tiếp văn phòng thông dụng

Cảnh sáng sớm ở thôn Vĩ: Mặt trời vừa mọc, nắng chói chang, hàng cau vươn cao trên mái nhà, cây cối.

“Vườn ai xanh như ngọc”: Vĩ Dạ là khu vườn tươi tốt, sang trọng bao quanh và nối ngôi nhà đẹp trong một cấu trúc thẩm mỹ hẹp.

“Lá ngang tre che chữ toàn”. Đã gọi là cách điệu thì không nên hiểu theo nghĩa đen, dù cách điệu cũng xuất phát từ sự thật: hiện ra sau hàng rào xinh xắn, lũy tre, bóng ai e ấp, dịu dàng, thiên thần.

b. Khổ thơ thứ hai

“Gió theo lối mây bay, nước buồn, hoa ngô đồng lay động”: gió thổi rất nhẹ, không đủ để mây bay, không đủ để mặt nước lăn tăn , nhưng gió vẫn khẽ rung rinh để những bông ngô đồng rung rinh.

“Thuyền ai cập bến sông trăng kia/ Có chở trăng về đêm nay không?”: Chỉ trong mơ dòng sông mới là “sông trăng” và con đò mới có thể “đem trăng về” như du khách trên sông Hương. … Hình ảnh con thuyền chở trăng không có gì mới, nhưng “sông trăng” có lẽ là của Hàn Mặc Tử.

c. Khổ thơ thứ ba

“Mơ khách phương xa, khách phương xa/ Nhà thờ em trắng quá chẳng thấy”: Mập mờ vì “khách phương xa” và “không thấy” nhưng thật vì “áo em trắng quá”. Hình ảnh rất gần, nhưng lại rất xa. Xa, không chỉ là khoảng cách của không gian, mà còn là khoảng cách của thời gian, và tình yêu cũng xa – vì đã nối liền trong quá khứ, đã không hứa hẹn điều gì. Đây là lý do tại sao “ai biết tình của ai giàu?”

“Ai” là bạn hay tôi? Có thể là cả hai. Giữa hai người (Hàn Mặc Tử và cô gái mà nhà thơ từng thầm yêu) là “sương khói” của không gian, thời gian, tình yêu không hứa hẹn, làm sao biết được cô ấy có giàu sang hay không, phải không? Lời bài hát thê lương, hư ảo và gợi lên một nỗi buồn nhức nhối.

3. Kết luận

Tóm tắt giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.

——————————

Trên đây Cakhia TVđã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 năm 2022 môn Ngữ văn 11 – Đề 4. Để học tập đạt hiệu quả cao hơn, Cakhia TVin giới thiệu tới các em tài liệu Địa lý lớp 11, Giải bài tập Toán 11 , Trắc nghiệm Vật lý 11 mà Cakhia TVtổng hợp và đăng tải.

Chúc các bạn đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi của mình.

Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Văn năm 2022 – Đề 4 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Soạn bài Đánh nhau với cối xay gió – Xéc-van-téc

I. ĐỌC VĂN BẢN Câu hỏi 1: Căn cứ vào sự kiện chính Đôn Kihôtê đánh nhau với cối xay gió, có thể chia bài viết này…

Bài 1 trang 51 Sách bài tập (SBT) GDCD 9

Bài 1 trang 51 Sách bài tập (SBT) GDCD 9 Bài 1: Quyền tự do kinh doanh là gì? Hồi đáp Kinh doanh là hoạt động sản…

Câu C1 trang 19 SGK Vật lý 11 Nâng cao.

Câu C1 trang 19 SGK Vật Lý 11 Nâng Cao. Tại sao người ta nói trọng trường và điện trường đều là trường thế? GIÁ Trường hấp…

Đề thi khảo sát đầu năm lớp 11 môn Toán 2019 – THPT Liễn Sơn

Trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc tổ chức khảo sát kiến ​​thức chuẩn bị cho năm học mới 2019 – 2020, dưới đây là đề thi vào…

6 mẫu tóm tắt tác phẩm Tuyên Ngôn Độc Lập HCM ngắn gọn hay

Tóm tắt Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh Bao gồm 6 mô hình tóm tắt ngắn và đầy đủ. Thông qua tài liệu này giúp…

Cần chuẩn bị gì cho buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh?

Mục lục Tôi cần chuẩn bị những gì cho một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh? Những câu hỏi thường gặp nhất trong phỏng vấn xin việc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *