Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Mường Giôn, Sơn La năm học 2020 – 2021

Rate this post

Đề thi học kì 2 môn Sử lớp 9 trường THPT Mường Jôn, Sơn La năm học 2020 – 2021 do Cakhia TVsưu tầm và đăng tải. Đây là đề thi hay dành cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến ​​thức chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 1 lớp 9. Chúc may mắn với nghiên cứu của bạn. Vui long tham khảo thông tin đo.

1. Đề thi cuối học kì 2 môn Sử 9

UBND huyện Quỳnh Nhai

TRƯỜNG THCS MUƯƠNG GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

KIỂM TRA HỌC KỲ II

Chuyên đề: Lịch Sử 9

Năm học: 2020 – 2021

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian làm bài)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu em cho là đúng nhất

Câu hỏi 1: Nội dung nào sau đây không thể hiện đúng vai trò của Nguyễn Ái Quốc tại Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?

A. Sự truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam

B. Triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản

C. Sự hợp nhất của các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất

D. Soạn thảo tóm tắt, sách lược vắn tắt để Hội nghị thông qua

Câu 2: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thành công của Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đầu năm 1930 là gì?

A. Có mâu thuẫn về tư tưởng giữa đại biểu của các tổ chức cộng sản.

B. Trong số các đại biểu, các tổ chức cộng sản tuân theo mọi điều lệ quốc tế vô sản.

C. Vì được cộng đồng cộng sản quốc tế chú ý và uy tín của Nguyễn Ái Quốc rất cao.

D. Đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam và sáng kiến ​​của Nguyễn Ái Quốc.

Câu 3: Ai là tác giả của Luận cương chính trị (10-1930)?

A.Nguyễn Ái Quốc. B. Nguyễn Văn Cừ. C. Trần Phú. D. Lê Hồng Phong.

Câu 4: Ngày 19-8-1945 diễn ra ở Hà Nội sự kiện lịch sử quan trọng nào?

A. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi

B. Việt Minh rải truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài Đọc thêm: Đô-xtôi-ép-xki (trích) (ngắn gọn) – Xtê-phan Xvai-gơ

C. Việt Minh tổ chức diễn tập công khai ở thành phố

D. Nhân dân Hà Nội mít tinh tại quảng trường Ba Đình

Câu 5: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đối với Việt Nam?

A. Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa

B. Mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc – kỷ nguyên độc lập, tự do

C. Buộc Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam

D. Đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, đem lại độc lập, tự do cho dân tộc

Câu 6: Nguyên nhân nào không phải là nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta?

A. Tận dụng các điều kiện quốc tế thuận lợi

B. Được sự viện trợ, giúp đỡ to lớn của các nước tư bản phát triển

C. Truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên trung bất khuất của nhân dân

D. 15 năm qua Đảng ta đã chuẩn bị cho phong trào cách mạng 1930-1945.

Câu 7: Cho bảng dữ liệu sau:

thời gian

sự kiện

A. Ngày 19 – tháng 8 năm 1945

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập

B. 23 – 8 – 1945

2. Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Sài Gòn

C. 2 – 9 – 1945

3. Khởi nghĩa thành công ở Hà Nội

D. Ngày 25 tháng 8 năm 1945

4. Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Huế

Chọn câu trả lời đúng cho mối quan hệ giữa thời gian và sự kiện

A.A-3; B 4; C-1; D-2 B. A-1; B-2; C-3; D-4

C.A-2; B-1; C-3; D-4 D. A-4; B-3; C-2; D-1

Câu 8: “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” là khẩu hiệu trong văn kiện lịch sử nào?

A. Chỉ thị toàn dân kháng chiến

B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

C. Báo cáo về Cách mạng Việt Nam

D. Kháng chiến nhất định thắng lợi

Câu 9: Vì sao trong những năm 1965 – 1968, Mĩ quyết định tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam Việt Nam?

A. Do ảnh hưởng của phong trào “Đồng khởi”.

B. Do chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” thất bại.

C. Do thất bại trong chiến lược “chiến tranh một phía”.

D. Do tác động của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài Tổng kết về từ vựng (luyện tập tổng hợp)

Câu 10: Chiến thắng nào chứng tỏ quân dân miền Nam hoàn toàn đủ sức đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ”?

A. Núi Thành (1965) B. Hai mùa khô 1965-1966 và 1966-1967

C. Vạn Tường (1966) D. Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 196

Câu 11: Điền vào chỗ trống với các số.

Quân dân ta ở miền Nam đồng loạt tiến công và nổi dậy ở 37 tổng số…. tỉnh, …. từ 6 thành phố chính, …. giữa …. huyện lỵ, ở hầu hết các “thị trấn chiến lược”, vùng nông thôn.

A. 44, 4, 64, 242 B. 242, 4, 64, 44 C. 4, 64, 44, 242 D. 44, 4, 64, 242

Câu 12: Chiến dịch mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 là

A. Tây Nguyên B. Sài Gòn- Gia Định C. Quảng Trị D. Huế – Đà Nẵng

PHẦN II: MÔN HỌC (7,0 điểm)

Câu 13 (2,5 điểm) Giải thích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)?

Câu 14 (2,0 điểm) Vì sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Câu 15 (1,5 điểm) Phân tích những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)?

Câu 16 (1,0 điểm) Nhận xét vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?

…………ĐĂNG XUẤT TỪ……….

2. Đáp án đề thi cuối học kì II môn Sử 9

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm

CÂU

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

Hồi đáp

hoặc

một cách dễ dàng

hoặc

BỎ

hoặc

BỎ

BỎ

hoặc

một cách dễ dàng

PHẦN II: MÔN HỌC (7,0 điểm)

CÂU

Hồi đáp

giọt

13

* Chủ quan:

– Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo.

– Nhân dân giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm.

– Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh.

* Khách quan:

– Đoàn kết tương trợ của ba dân tộc Đông Dương

– Được sự đồng tình, ủng hộ của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ trên thế giới, nhất là Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác.

0,75

0,5

0,25

0,25

0,75

14

* Chính sách:

– Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, hơn 20 vạn quân Tưởng rút chạy, kết hợp với bọn đao phủ phản động lật đổ chính quyền cách mạng, thành lập chính quyền kiên trung.

– Từ vĩ tuyến 16 trở vào nam, Anh rút lui nhường đường cho Pháp quay lại đánh chiếm nước ta.

* Thuộc kinh tế:

Nền kinh tế nước ta vốn còn nghèo nàn lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

– Ngân sách nhà nước trống rỗng.

*Văn hóa xã hội:

Hơn 90% dân số mù chữ, tệ nạn xã hội tràn lan.

0,75

0,5

0,25

0,25

0,25

15

– Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn,
sáng tạo.

– Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, cần cù và chiến đấu dũng cảm.

– Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh.

– Tình đoàn kết, tương trợ của nhân dân ba nước Đông Dương; sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ trên thế giới, nhất là Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác.

0,5

0,25

0,25

0,5

Đầu tiên6

– Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn giải phóng dân tộc

– Người chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho đội ngũ cán bộ của Hội, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin trong nước.

– Nguyễn Ái Quốc là người đã hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

0,25

0,5

0,25

Tham Khảo Thêm:  Đoạn văn phân tích vẻ đẹp nhân vật Vũ Nương

————————

Ngoài Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THPT Mường Giốc, Sơn La năm học 2020 – 2021, các em còn có thể tham khảo thêm Đề thi học kì 1 lớp 9, đề kiểm tra học kì 2. Các đề thi môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh học lớp 9 được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi vào lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải bài và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Mường Giôn, Sơn La năm học 2020 – 2021 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *