Đề thi học kì 2 môn Hóa 11 năm học 2021 – 2022 Đề 1

Rate this post

Trắc nghiệm Hóa học 11 học kì 2 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 11 năm học 2021-2022. Đề 1 được các thầy cô Cakhia TVbiên soạn là bộ đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học gồm 25 câu hỏi khách quan trắc nghiệm. Nội dung câu hỏi trắc nghiệm hóa học 11 học kỳ 2, đề kiểm tra hóa học 11 lần 2 có câu liên kết. Nội dung câu hỏi bám sát cấu trúc đề thi và đề cương. Mong rằng tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố và nâng cao kiến ​​thức cũng như các dạng bài tập.

ĐỀ THI HÓA HỌC LỚP 2 LỚP 11

Bản quyền thuộc về Cakhia TV nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Câu hỏi 1. Rượu etylic không phản ứng với chất nào sau đây?

A.Na

B. HCl

C. NaOH

LÀM2

Câu 2. Cho 4,6 gam ancol etylic phản ứng hết với Na (dư) thu được V lít khí H (đktc).2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 2,24 lít

B. 0,56 lít

C. 3,36 lít

D. 1,12 lít

Câu 3. Dãy chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch AgNO?3/BÉ NHỎ3

A. HCOOH, HCHO, CHỈ2C-CH=BẬT2

B. CHỈ3CHỈ DÀNH CHO HCOOH3– Chứng khoán chỉ3

LẠNH LẼO2h4chỉ một3CHO, HCOOH

D. CHỈ2C-CH=BẬT2HCHO, NGƯỜI CŨ2h4

Câu 4. Thành phần chính của “khí tự nhiên” là

A. etan

B. metan

C. propan

D. butan

Câu 5. Chất nào sau đây là anken?

A. CHỈ3– CHỈ MỘT3

B. CHỈ2= CHỈ2

C. CHỈ2=CH-CH=CHỈ2

D. CHỈ

Câu 6. Cho các chất: metan, etilen, axetilen, buta-1,3-đien, benzen và styren. Có bao nhiêu chất có khả năng tham gia phản ứng làm mất màu dung dịch nước brom?

A. 2

B. 3

C. 4

mất 5

Câu 7. Rượu nào phản ứng được với Cu(OH)?2 dung dịch màu xanh?

metanol

B. etanol

C. glixerin

D. propan-1-ol

Câu 8. Ancol nào sau đây là ancol bậc hai?

A. CHỈ3chỉ một2

B. CHỈ3

C. CHỈ3CH(OH)CH3

ĐC (CHỈ3)3

Câu 9. Cho các chất: Na, NaOH, Br2, HCl. Số chất có thể phản ứng với phenol là

Tham Khảo Thêm:  Áp suất chất lỏng, áp suất chất lỏng ở độ sâu (áp suất thủy tĩnh)

MỘT.1

B. 2

c.3

mất 4

Câu 10. Oxi hóa các ancol sau bằng CuO (điều kiện thích hợp) thu được sản phẩm3KHO?

A. CHỈ3chỉ một2

B. CHỈ3

C. CHỈ3CH(OH)CH3

D. CHỈ3chỉ một2chỉ một2

Câu 11. Cho các chất: CHỈ CÓ HCHO3Ồ, CHỈ3DÀNH RIÊNG CHO3COOH, C6h5Ồ, CHỈ3COCH3. Số chất trong dãy phản ứng được với Na tạo H2 Để trở thành:

A. 4

B. 5

c.3

mất 6

Câu 12. Trong phân tử anken, hiđro chiếm 10,0% khối lượng. Công thức phân tử của A là

A. CŨ2h2

IN ĐẬM3h4

LẠNH LẼO4h6

D. CŨ5hsố 8

Câu 13. Cho sơ đồ phản ứng sau: CHỈ3-CÚCCH + AgNO3/ BÉ NHỎ3 → X + NHỎ4KHÔNG.3

Công thức cấu tạo của X là?

A. CHỈ3-CAg≡CAg.

B. CHỈ3-C≡CAg.

C. AgCH2-C≡CAg.

D. A, B, C đều đúng.

Câu 14. Bằng phản ứng trùng hợp etilen, sản phẩm thu được có cấu tạo như sau:

A. (-CHỈ2= CHỈ2-) N.

B. (-CHỈ2– CHỈ MỘT2-) N.

C. (-CH=CH-)n.

D. (-CHỈ3– CHỈ MỘT3-) N.

Câu 15. Thực hiện phản ứng loại bỏ hợp chất hiđro3– CHỈ MỘT2– CHỈ MỘT3 ta thu được hợp chất nào sau đây?

A. CHỈ3-CH=CHỈ2.

B. CHỈ3– CHỈ MỘT2– CHỈ MỘT2– CHỈ MỘT3.

C. CHỈ2– CHỈ MỘT2– CHỈ MỘT3.

D. CHỈ3-CH(CHỈ3)-CHỈ MỘT3.

Câu 16. TRÊNCông thức phân tử nào phù hợp với propen?

A. CŨ3h6

IN ĐẬM5hthứ mười hai

LẠNH LẼO5hsố 8

D. CŨ5hmười

Câu 17. Có hai dung dịch phenol và etanol riêng biệt, không dán nhãn. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt:

A. Dung dịch brom

B. Kim loại Na

C. dung dịch HCl

Dung dịch D. NaCl

Câu 18. chỉ một3CHO là chất oxi hóa khi nó phản ứng với:

A. Dung dịch brom

B.O.2 (Mn2+,t)

C.AgNO3/BÉ NHỎ3,t

D. GIA ĐÌNH2 (Ni, t)

Câu 19. TỶBằng cách kết hợp ethene, sản phẩm thu được có cấu trúc sau:

A. (-CHỈ2= CHỈ2-) N.

B. (-CHỈ2– CHỈ MỘT2-) N.

C. (-CH=CH-)n.

D. (-CHỈ3– CHỈ MỘT3-) N.

Câu 20. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai anken thu được 7,2 gam H2O. Thực hiện hết CO2 sinh ra qua dung dịch Ca(OH)2 thu được bao nhiêu gam kết tủa?

MỘT.20 g

B. 40 gam

C. 60 gam

D. 80 gam

Câu 21. Để trung hòa vừa đủ 18,8 gam phenol cần dùng V lít dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị của V là

Tham Khảo Thêm:  Giải thích câu nói của Bác: Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, Thành công thành công đại thành công

A. 0,4

B. 2

C. 0,2

mất 4

Câu 22. Để trung hòa 8,8 gam axit cacboxylic trong dãy đồng đẳng của axit axetic cần 100 ml dung dịch NaOH 1 M. Công thức phân tử của axit:

A. CŨ2h4Ô2

IN ĐẬM3h6Ô2

LẠNH LẼO4hsố 8Ô2

D. CŨ5hmườiÔ2

Câu 23. Tạo hỗn hợp X gồm 0,224(l) ptc của mỗi khí C2h4 và C2h2 trong lọ đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 dư Sau phản ứng thu được dãy sản phẩm là:

A. 4,8 gam kết tủa vàng nhạt và 0,448 lít khí hữu cơ

B. 2,4 gam kết tủa màu vàng nhạt và 0,224 lít khí hữu cơ

C. 1,2 gam kết tủa màu vàng nhạt và 0,112 lít khí (đktc) là chất hữu cơ

D. 1,2 gam kết tủa màu vàng nhạt và 0,224 lít khí (đktc) là chất hữu cơ

Câu 24. Cho 0,92g hỗn hợp gồm C2h2 và một mình3CHO tác dụng vừa đủ với AgNO3/BÉ NHỎ3 thu được 5,64 gam hỗn hợp chất rắn.Phần trăm khối lượng của C2h2 và một mình3FOR tương ứng là:

A. 28,26% và 71,74%

B. 25,73% và 74,27%

C. 40% và 60%

D. Kết quả khác

Câu 25. Cho dung dịch chứa m(g) hỗn hợp gồm phenol và axit axetic phản ứng vừa đủ với nước brom thu được dung dịch X và 33,1 gam kết tủa. Trung hòa hoàn toàn dung dịch X cần 500 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của em là:

A. 21,4

B. 24,8

C. 33,4

D. 39,4

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn hóa 11- Đề 1

1C 2D 3A 4B 5B
6C 7C 8C 9C 10A
11C 12B 13B 14B 15A
16A 17A 18D 19A 20B
21A 22C 23B 24A 25A

Hướng dẫn chi tiết giải đề thi học kì 2 môn hóa 11

Câu 2.

2h5OH + Na → C2h5ONa + 1/2H2

Chúng tôi thiên đườngC2H5OH = 4,6 : 46 = 0,1 mol

Chúng tôi thiên đườngH2 = 1/2. NC2H5OH = 1/2. 0,1 = 0,05 mol → V = 0,05.22,4 = 1,22 lít

Câu 11.

CHỈ 23OH + 2Na → 2CH3ONa + GIA ĐÌNH2

CHỈ 23COOH + 2Na → 2CH3COONa + GIA ĐÌNH2

6h5OH + Na → C6h5ONa + 1/2H2

Câu 20.

Gọi công thức của anken CNh2n (số 2)

Phản ứng đốt cháy anken:

Nh2n + 3n/2O2overset{t^{circ} }{rightrow} nCO2 + n2Ô

Vậy khi đốt cháy anken ta luôn có: nCO2 = nH2O = 7,2/18 = 0,4 (mol)

Ứng xử của CO2 trong Ca(OH)2 phần còn lại:

phương trình phản ứng

đồng2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + BẠN BÈ2Ô

0,4 → 0,4 (mol)

tôiCaCO3 = 0,4100 = 40 gam

Câu 21.

nC6h5OH = 18,8/94 = 0,2 mol

Tham Khảo Thêm:  Đề luyện đọc Tiếng Anh B1 số 1

6h5OH + NaOH → C6h5ONa + GIA ĐÌNH2Ô

0,2 0,2 ​​mol

nC6h5OH = nNaOH = 0,2 mol

VNaOH = 0,2/0,5= 0,4 lít

Câu 22.

NNaOH = 0,1.1 = 0,1 mol

Đặt công thức của axit là RCOOH thì

phương trình phản ứng

RCOOH + NaOH → RCOONa + H2Ô

0,1 mol 0,1 mol

Khối lượng mol của axit là 8,8 : 0,1 = 88

Axit đó là C3h7COOH

Câu 23.

2h2 và C2h4 đi qua dung dịch AgNO3 chỉ một2h2 phản ứng => khí thoát ra là khí C.2h4

Số mol của C2h2 và C2h2 bằng 0,224/22,4 = 0,01 mol

Lưu phần tử C:\nC2H2 = nAg2C2 = 0,01: 240 = 2,4 gam

Câu 24.

Gọi x, y lần lượt là số mol của C.2h2 và một mình3nhà kho

Chúng ta có:

2h2 → Ag22

nốt ruồi xx

chỉ một3CHO → 2Ag

y 2y mol

Để giải hệ phương trình

tôiPHA TRỘN = 26x + 44y = 0,92

tôirắn = 240x + 108,2y = 5,64

=> x = 0,01; y = 0,015

=> %mC2h2 = 28,26% => %mCH3CHO = 71,15%

Câu 25.

nC6h2Br3OH = 33,1/331 = 0,1 mol

NNaOH = 0,5 mol

phương trình phản ứng hóa học

6h5OH + 3Br2 → CŨ6h2Br3OH + 3 HBr

0,1 0,1 → 0,3 mol

Dung dịch X chứa: CHỈ3COOH và HBr + NaOH

HBr + NaOH → NaBr + H2Ô

0,3 → 0,3 mol

chỉ một3COOH + NaOH → CHỈ3COONa + GIA ĐÌNH2Ô

0,2 (0,5 – 0,3)

=> m = mC6H5OH + mCH3COOH

= 94.0,1 + 60.0,2 = 21,4 gam

——————————————————

Cakhia TVgiới thiệu Bộ đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 11 năm học 2021 – 2022. Đề 1, cấu trúc đề thi gồm 25 câu trắc nghiệm môn Hóa 11 học kỳ 2 bao gồm câu hỏi lý thuyết, dạng tự luận. luyện tập bám sát nội dung chương trình, giúp đánh giá năng lực dạy học cũng như việc củng cố, ôn tập môn Hóa học 11 học kỳ 2. Chúc các em có một kỳ thi tốt.

Trên đây Cakhia TVđã giới thiệu tới các bạn học sinh Đề thi học kì 2 môn Hóa học 11 năm học 2021 – 2022. Đề 1. Để nâng cao kết quả học tập, Cakhia TVin gửi tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập hóa học 11 Chuyên đề Hóa học 11, Lý thuyết về Tài liệu học tập Hóa học lớp 11 mà Cakhia TVtổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Đề thi học kì 2 môn Hóa 11 năm học 2021 – 2022 Đề 1 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *