Đề thi Tin học 8 Học kì 2 năm 2022

Rate this post

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tin học 8 là hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận môn Tin học 8 hữu ích được biên soạn theo cấu trúc chương trình trong SGK Tin học 8 giúp các em học sinh luyện tập và ôn tập. Cuối năm đạt kết quả cao.

Đề thi Tin học 8 Học kì 2 – Đề 1

Đề thi Tin học Ma trận 8 học kì 2

mức độ

chủ đề

truyền thuyết

NGHĨA

Vận dụng

Tổng cộng

Ngắn

Hướng lên

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Tuyên bố chu kỳ

– Bạn có biết số lần lặp của câu lệnh For…do được tính như thế nào không?

ngôn ngữ cho máy tính

– Biết kết quả của vòng lặp trong câu lệnh lặp

– Biết nên sử dụng cặp từ khóa nào trong câu lệnh for…will

– Viết chương trình đơn giản, sử dụng câu lệnh For loop …do

Số câu

2 (1, 8)

2 (12, 6)

thứ mười hai)

5

kết cục

1.0

1.0

2.0

4.0

2. Lặp lại với số lần chưa biết trước.

– Hiểu hành động lặp lại của câu nói Trắng…làm

– Biết thế nào là một hoạt động được lặp đi lặp lại với số lần không xác định

– Sự hiểu biết của White…tạo một vòng lặp

Số câu

2 (3, 9)

1 (11)

3

kết cục

1.0

0,5

1,5

3. Làm việc với các con số

– Nêu cú pháp và cho ví dụ khai báo biến xâu

– Biết cách sử dụng vòng lặp trong khai báo biến xâu

– Biết cách khai báo biến mảng

– Hiểu câu lệnh khai báo biến xâu

– Biết cách sử dụng vòng lặp trong biến mảng.

Số câu

1 (1)

4 (2,7,4,5)

1 (10)

6

kết cục

2.0

2.0

0,5

4,5

Tổng số câu

5

6

Đầu tiên

2

14

Tổng điểm

4.0

3.0

2.0

1.0

10,0

Đề thi Tin học 8 học kì 2

I/ TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm)

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và ghi vào bài làm của mình, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu hỏi 1: Số lần lặp của câu lệnh vòng lặp for…to…do… được tính như thế nào?

A. Giá trị đầu – giá trị cuối

B. Giá trị đầu – giá trị cuối + 1

C. Giá trị cuối – giá trị đầu

D. Giá trị cuối – giá trị đầu + 1

Câu 2: Giả sử biến Height có 20 phần tử, mệnh đề nào sau đây đúng?

Tham Khảo Thêm:  Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới – SBT

A. Var Chieucao: nhóm[1..20] ĐÚNG VẬY;

B. Var Chieucao: nhóm[1..20] của toàn bộ số;

C. Var Chieucao: nhóm[1..20] của chuỗi;

D. Var Chieucao: nhóm[1…20] cacbon;

Câu 3: Trong câu lệnh While…will…, nếu điều kiện đúng, thì:

A. Tiếp tục chu kỳ

B. Vòng lặp vô hạn

C. Lặp lại 10 lần

D. Thoát khỏi vòng lặp

Câu 4: Khai báo biến chuỗi: A: string[1..7] ĐÚNG VẬY; Sử dụng câu lệnh For i:= 1 to 5 do readln(A[i]); Để gán giá trị cho các phần tử trong biến A từ bàn phím ta sẽ đặt bao nhiêu giá trị?

A. 7

B. 6

C. 5

mất 4

Câu 5: Trong cú pháp khai báo biến mảng, chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số

A. số nguyên

B. số thực

C. nhân vật

D. chuỗi ký tự

câu 6: Trong câu lệnh For… do… sau từ khóa “do” có 2 câu lệnh trở lên thì ta “bọc” chúng vào:

A. Bắt đầu…đọc;

B. Bắt đầu…và;

C. Kết thúc… Bắt đầu

D. Đầu… cuối;

Câu 7: Phát biểu nào sau đây về việc khai báo biến chuỗi là không đúng?

A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số nguyên;

B. Chỉ số bắt đầu của chỉ số cuối cùng;

C. Kiểu dữ liệu có thể là số nguyên hoặc số thực;

D. Dấu chấm lửng (…) nằm giữa chữ ký đầu tiên và chữ ký cuối cùng

Câu 8: Câu lệnh lặp nào sau đây là đúng?

A. Đối với := cho đến khi LÀM ;

B. Đối với := cho đến khi LÀM ;

C. Đối với := TRONG LÀM ;

D. Đối với = cho đến khi LÀM ;

Câu 9: Hành động nào sau đây được lặp đi lặp lại với số lần không xác định:

A. Mỗi bài đúng 5 tiết.

B. Ngày ăn cơm 3 lần.

C. Nó nên được nghiên cứu hàng ngày cho đến khi nó được ghi nhớ.

D. Rằm tháng Giêng là Tết Nguyên đán.

Câu 10: Giả sử biến mảng A có 5 phần tử và giá trị của các phần tử lần lượt là 1, 4, 7, 2, 6. Khi thực hiện câu lệnh sau: tb:= 0; Đối với i:= 1 đến 5 do tb:= tb + A[i]; Giá trị của biến tb là bao nhiêu?

A.18

B. 22

C.21

mất 20

câu 11: Cho kết quả xuất của đoạn chương trình sau:

a:=10;

trắng a>=10 sẽ viết(A);

A. Trên màn hình xuất hiện chữ a;

B. Trên màn hình hiện ra 10 chữ cái a;

C. Trên màn hình xuất hiện số 10;

D. Chương trình lặp lại vô tận

câu 12: Kết quả của vòng lặp sau là gì:

S:= 1; Đối với i:= 1 đến 3 do S:= S * 2;

NHƯ = 6

BS = 8

CS = 10

DS = 12

II/ MỤC TIÊU: (4,0 điểm)

câu hỏi 1:(2,0 điểm): Hãy trình bày cú pháp khai báo biến xâu trong Pascal?

a/ Giải thích cú pháp khai báo biến xâu trong Pascal?

b/ Cho ví dụ khai báo biến xâu.

Câu 2: (2,0 điểm): Viết chương trình tính tổng từ 1 đến 50 .

Tham Khảo Thêm:  Khung kế hoạch năm học 2022 – 2023

Tin học 8 Đáp án đề thi học kì 2

Tôi/ NHIỀU LỰA CHỌN: (6.0đ)

CÂU

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

Hồi đáp

một cách dễ dàng

hoặc

hoặc

hoặc

một cách dễ dàng

một cách dễ dàng

BỎ

một cách dễ dàng

một cách dễ dàng

BỎ

II/ TIỂU LUẬN : (4,0đ)

CÂU

Ý TƯỞNG

Hồi đáp

giọt

câu 1 câu 1 : (2,0 điểm) : Hãy cho biết cú pháp khai báo biến xâu trong pascal?

a/ Giải thích cú pháp khai báo biến xâu trong Pascal?

b/ Cho ví dụ khai báo biến xâu.

câu 2 : (2,0 điểm): Viết chương trình tính tổng từ 1 đến 50 .

treo:Mảng[<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>]QUA;

1,0 đồng

hoặc

Chỉ số đầu tiên và chỉ số cuối cùng là hai số nguyên bổ sung cho chỉ số hàng đầu

0,5 đồng

b

Var thump: nhóm[1..50] ĐÚNG VẬY;

0,5 đồng

câu 3 : (2,0 điểm) : Viết chương trình tính tổng từ 1 đến 50 .

chương trình Tinh_tong;

sử dụng crt;

var i: số nguyên;

T: longint;

0,5 đồng

BẮT ĐẦU

Tổng:=0;

writeln(‘Đây là chương trình tính tổng từ 1 đến 50’);

Đối với i:= 1 đến 50 do T:=T+i;

write(‘Tổng=’,T);

đáy.

1,5 đồng

Đề thi Tin học 8 Học kì 2 – Câu 2

I. TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN: (4,0 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu hỏi 1. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng?

A. For i:= 4 to 1 type(‘A’);

B. For i= 1 to 10 type(‘A’);

C. For i:= 1 to 10 writeln(‘A’);

D. For i to 10, type(‘A’);

Câu 2. Trong câu lệnh lặp: j:=0; Đối với i := 1 đến 10 do j:= j + 2;

Ở cuối câu lệnh lặp trên, câu lệnh j:=j+2 Nó được thực hiện thường xuyên như thế nào?

A. 10 lần

B. 5 lần

C. 2 lần

D. Không xong rồi.

Câu 3. Đối với đoạn chương trình: j:=0; Đối với i:= 1 đến 5 do J:= j + i;

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến j là bao nhiêu?

A. 12

B. 22

C.15

D.42.

Câu 4. Trong Pascal, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. S:=1;While S

B. i:=0; S:=1; Trong khi s

C. n:=2; Trong khi n

DS:=10; While S>9 write(S);

Câu 5. Phần mềm quan sát không gian là

A. Ngón tay nổ tung

B. turbo pascal

C. lục địa

D. yênka

Câu 6. Khai báo biến mảng: Một nhóm[1..7] ĐÚNG VẬY;. Sử dụng lệnh Đối với i:= 1 đến 5, hãy đọc readln(A[i]); Để gán giá trị cho các phần tử trong biến A từ bàn phím ta sẽ đặt bao nhiêu giá trị?

MỘT.1

B. 5

C 6

mất 7

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là sai trong câu lệnh khai báo biến xâu?

A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số thực.

B. Chỉ số đầu tiên chỉ số cuối cùng.

C. Kiểu dữ liệu có thể là số nguyên hoặc số thực.

D. Chỉ số đầu cuối là một số nguyên.

Câu 8. Giả sử biến mảng A có 5 phần tử và giá trị của các phần tử lần lượt là 1, 4, 7, 2, 6. Khi bạn thực hiện câu lệnh sau: tong:= 0; For i:= 1 to 5 do tong := tong + A[i]; Giá trị của biến kìm bao nhiêu?

Tham Khảo Thêm:  Minhon là gì? Ý nghĩa của từ minhon trên mạng xã hội

A. 4

B. 18

C.20

D. 22

II. Tiểu luận: (6,0 điểm)

Câu hỏi 1. (2 điểm) Viết cú pháp của câu lệnh lặp một số lần chưa biết trước. Hiển thị hoạt động của lệnh.

câu 2. (4 điểm) Viết chương trình nhập kết quả kiểm tra học kỳ môn khoa học máy tính cho N sinh viên và in kết quả ra màn hình. Với N và điểm kiểm tra của từng học sinh được nhập từ bàn phím (dùng biến xâu).

Trả lời:

I. TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN: (4 điểm – Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm).

CÂU

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

Hồi đáp

hoặc

BỎ

một cách dễ dàng

BỎ

hoặc

II. Tiểu luận: (6 điểm)

CÂU

NỘI DUNG ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Đầu tiên

(2 điểm)

– Cú pháp câu lệnh: while SẼ ;

– Thao tác: Khi thực hiện câu lệnh chương trình cần kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh sau từ khóa TÔI LÀM và quay lại để kiểm tra trạng thái. Nếu điều kiện là sai, hãy chuyển câu lệnh sau từ khóa TÔI LÀM và kết thúc.

Đầu tiên

Đầu tiên

2

(4 điểm)

Chương trình ăn kiêng;

Sử dụng crt;

Var N, i: số nguyên;

Diễm: thơ[1..50] ĐÚNG VẬY;

Bắt đầu

clrscr;

Write(‘So so N = ‘); readln(N);

Writeln(‘Lặp lại cho sinh viên’ );

Đối với tôi := 1 đến n làm

Bắt đầu

Write(‘Diem HS’,i,’ = ‘); readln (CN[i]);

Kết thúc;

Đối với tôi : = 1 đến n làm

Writeln(‘Diem cua sinh vien nữ ‘,i, ‘ = ‘,diem[i]);

đọc;

đáy.

Đầu tiên

0,5

Đầu tiên

0,5

Đầu tiên

Lưu ý: Học sinh có thể có câu trả lời khác, nếu đúng vẫn đạt điểm tối đa.

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 Các môn khác

Ở lớp 8, học sinh không tập trung học chuyên sâu các ngôn ngữ lập trình để tạo ra các phần mềm máy tính mà chú trọng rèn luyện các kỹ năng tư duy logic, tư duy hệ thống và sáng tạo không chỉ để giải các bài toán, bài toán trong tin học mà còn là cũng là những kỹ năng cực kỳ quan trọng để giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống. Vì vậy, môn Tin học rất quan trọng và cần được rèn luyện thường xuyên.

Trên Cakhia TVlà Đề thi Tin học 8 học kỳ 2 năm 2022. Để có kết quả học tập cao hơn, Cakhia TVin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải toán 8, Giải bài tập. Lời giải Vật lý 8, Sinh học 8, Lời giải Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà Cakhia TVtổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Đề thi Tin học 8 Học kì 2 năm 2022 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi hóa học 10 (có đáp án)

Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi hóa học 10 (có đáp án) Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời các em tham khảo và tải về…

5 CUỐN SÁCH TĂNG Đánh GiáQ GĐánh GiáÚP BẠN THÔNG MĐánh GiáNH HƠN

5 CUỐN SÁCH NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CỦA BẠN Nếu bạn Google “sách giúp bạn thông minh hơn”, bạn sẽ nhận được hơn 91.000.000 kết quả tìm…

Học tiếng Anh qua truyện ngắn: Sắc màu tình bạn

Mục lục Học tiếng Anh qua truyện ngắn: Sắc màu tình bạn Học tiếng Anh qua truyện ngắn: Sắc màu tình bạn Truyện ngắn song ngữ không…

Đề kiểm tra giữa HK1 năm 2020 Văn lớp 7 Phòng GD Phù Cát

Chi tiết đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 7 năm học 2020 – 2021 của Phòng GD Phù Cát được cập nhật dưới đây,…

Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 Unit 5 Inventions Online

Mục lục Trắc nghiệm Tiếng Anh Unit 5 Inventions lớp 10 Global Success Trắc nghiệm Tiếng Anh Unit 5 Inventions lớp 10 Global Success Bài kiểm tra…

Phân phối chương trình tiếng Anh 8 Global Success

Phân phối chương trình Tiếng Anh 8 Global Success 5/5 – (125 phiếu) Bài viết Phân phối chương trình Tiếng Anh 8 Global Success lần đầu tiên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *