Giải bài 70, 71, 72, 73 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Rate this post

Bài 70 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Bài 70. Tìm giá trị của các biểu thức sau bằng cách biến đổi và rút gọn thích hợp

(a) sqrt {{{25} trên {81}}. {{16} trên {49}}. {{196} trên 9}})

(b) sqrt {3{1 trên {16}}.2{{14} trên {25}}2{{34} trên {81}}})

(c) {{sqrt {640} .sqrt {34.3} } trên {sqrt {567} }})

(d) sqrt {21.6} .sqrt {810.} sqrt {{{11}^2} – {5^2}})

GIÁ

Một)

(bình đẳng{
& sqrt {{{25} trên {81}}. {{16} trên {49}}. {{196} trên 9}} kr
& = sqrt {{{25} trên {81}}} .sqrt {{{16} trên {49}}} .sqrt {{{196} trên 9}} kr
& = {5 trên 9}. {4 trên 7}. {{14} trên 3} = {{40} trên {27}} kr} )

b)

(bình đẳng{
& sqrt {3{1 trên {16}}.2{{14} trên {25}}2{{34} trên {81}}} kr
& = sqrt {{{49} trên {16}}. {{64} trên {25}}. {{196} trên {81}}} kr
& = sqrt {{{49} trên {16}}} .sqrt {{{64} trên {25}}} .sqrt {{{196} trên {81}}} kr
& = {7 trên 4}. {8 trên 5}. {{14} trên 9} = {{196} trên {45}} kr} )

c)

(bình đẳng{
& {{sqrt {640} .sqrt {34.3} } trên {sqrt {567} }} cr
& = sqrt {{{640.34.3} trên {567}}} cr
& = sqrt {{{64,49} trên {81}}} cr
& = {{sqrt {64} .sqrt {49} } trên {sqrt {81} }} = {{8,7} trên 9} = {{56} trên 9} kr} )

d)

(bình đẳng{
& sqrt {21.6} .sqrt {810.} sqrt {{{11}^2} – {5^2}} kr
& = sqrt {21,6.810.left( {{{11}^2} – {5^2}} phải)} kr
& = sqrt {216.81.left( {11 + 5} phải) trái( {11 – 5} phải)} kr
& = sqrt {{{36}^2}{{.9}^2}{{.4}^2}} = 36.9.4 = 1296 kr} )


Bài 71 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

a) (trái( {sqrt 8 – 3.sqrt 2 + sqrt {10} } phải)sqrt 2 – sqrt 5 )

b) (0.2sqrt {{{trái( { – 10} phải)}^2}.3} + 2sqrt {{{trái( {sqrt 3 – sqrt 5 } phải)}^2}} )

c) (trái( {{1 trên 2}.sqrt {{1 trên 2}} – {3 trên 2}.sqrt 2 + {4 trên 5}.sqrt {200} } phải):{1 trên 8})

d) (2sqrt {{{trái( {sqrt 2 – 3} phải)}^2}} + sqrt {2. {{trái( { – 3} phải)}^2}} – 5sqrt {{{trái( { {) – 1} phải)}^4}} )

Tham Khảo Thêm:  Giải Bài 2 Trang 115 SGK Toán 5

Hướng dẫn bài tập về nhà:

Một)

(bình đẳng{
& left( {sqrt 8 – 3.sqrt 2 + sqrt {10} } right)sqrt 2 – sqrt 5 kr
& = sqrt {16} – 6 + sqrt {20} – sqrt 5 cr
& = 4 – 6 + 2sqrt 5 – sqrt 5 = – 2 + sqrt 5 kr} )

b)

(bình đẳng{
& 0.2sqrt {{{trái( { – 10} phải)}^2}.3} + 2sqrt {{{trái( {sqrt 3 – sqrt 5 } phải)}^2}} kr
& = 0,2 còn lại| { – 10} phải|sqrt 3 + 2trái| {sqrt 3 – sqrt 5 } phải| xem
& = 0.2.10.sqrt 3 + 2 trái ( {sqrt 5 – sqrt 3 } phải) kr
& = 2sqrt 3 + 2sqrt 5 – 2sqrt 3 = 2sqrt 5 kr} )

Bởi vì (- 10

c)

(bình đẳng{
& left( {{1 over 2}.sqrt {{1 over 2}} – {3 over 2}.sqrt 2 + {4 over 5}.sqrt {200} } right):{1 over 8} cr.
& = left( {{1 trên 2}sqrt {{2 trên {{2^2}}}} – {3 trên 2}sqrt 2 + {4 trên 5}sqrt {{{10}^2}.2} } phải):{1 trên 8} cr
& = trái( {{1 trên 4}sqrt 2 – {3 trên 2}sqrt 2 + 8sqrt 2 } phải):{1 trên 8} cr
& = {{27} trên 4}sqrt 2 .8 = 54sqrt 2 kr} )

d)

(bình đẳng{
& 2sqrt {{{trái( {sqrt 2 – 3} phải)}^2}} + sqrt {2. {{trái( { – 3} phải)}^2}} – 5sqrt {{{trái( { – 1} phải)}^4}} kr
& = 2trái| {sqrt 2 – 3} phải| + trái| { – 3} phải|sqrt 2 – 5trái| { – 1} phải| xem
& = 2left( {3 – sqrt 2 } phải) + 3sqrt 2 – 5 kr
& = 6 – 2sqrt 2 + 3sqrt 2 – 5 = 1 + sqrt 2 kr} )


Bài 72 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Thừa số (đối với các số không âm x, y, a, b và a b)

a) (xy – ysqrt x + sqrt x – 1)

b) (sqrt {ax} – sqrt {from} + sqrt {bx} – sqrt {ay})

c) (sqrt {a + b} + sqrt {{a^2} – {b^2}} )

d) (12 – sqrt x – x)

Hướng dẫn bài tập về nhà:

Một)

(bình đẳng{
& xy – ysqrt x + sqrt x – 1 cr
& = ysqrt x left( {sqrt x – 1} right) + left( {sqrt x – 1} right) cr
& = left( {sqrt x – 1} right) left( {ysqrt x + 1} right) cr} )

Tham Khảo Thêm:  Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tin học năm học 2020 – 2021

b)

(bình đẳng{
& sqrt {ax} – sqrt {by} + sqrt {bx} – sqrt {ay} cr
& = trái( {sqrt {ax} + sqrt {bx} } phải) – trái ( {sqrt {ay} + sqrt {từ} } phải) kr
& = sqrt x trái( {sqrt a + sqrt b } phải) – sqrt y trái( {sqrt a + sqrt b } phải) cr
& = trái( {sqrt a + sqrt b } phải) trái( {sqrt x – sqrt y } phải) cr} )

c)

(bình đẳng{
& sqrt {a + b} + sqrt {{a^2} – {b^2}} cr
& = sqrt {a + b} + sqrt {trái( {a + b} phải) trái( {a – b} phải)} kr
& = sqrt {a + b} left( {1 + sqrt {a – b} } right) cr} )

d)

(bình đẳng{
& 12 – sqrt x – x cr
& = 12 – 4sqrt x + 3sqrt x – x cr
& = 4 trái ( {3 – sqrt x } phải) + sqrt x trái ( {3 – sqrt x } phải) kr
& = left( {3 – sqrt x } right) left( {4 + sqrt x } right) cr} )


Bài 73 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Rút gọn rồi tính giá trị của các biểu thức sau:

a) (sqrt { – 9{rm{a}}} – sqrt {9 + 12{rm{a}} + 4{{rm{a}}^2}}) trong a = – 9

b) (1 + {{3m} trên {m – 2}}sqrt {{m^2} – 4m + 4}) tại m = 1,5

c) (sqrt {1 – 10{rm{a}} + 25{{rm{a}}^2}} – 4{rm{a}}) tại a = 2

d) (4{rm{x}} – sqrt {9{{rm{x}}^2} – 6{rm{x}} + 1} ) tại x = √3

Hướng dẫn bài tập về nhà:

Một)

(bình đẳng{
& sqrt { – 9{rm{a}}} – sqrt {9 + 12{rm{a}} + 4{{rm{a}}^2}} kr
& = sqrt {{3^2}.left( { – a} phải)} – sqrt {{{trái( {3 + 2a} phải)}^2}} kr
& = 3sqrt { – a} – trái| {3 + 2a} phải| xem
& = 3sqrt 9 – trái| {3 + 2.left( { – 9} phải)} phải| xem
& = 3,3 – 15 = – 6 k} )

b)

(bình đẳng{
& 1 + {{3m} trên {m – 2}}sqrt {{m^2} – 4m + 4} kr
& = 1 + {{3m} over {m – 2}}sqrt {{{left( {m – 2} right)}^2}} kr
& = 1 + {{3trái| {m – 2} phải|} phía trên {m – 2}} kr} )

Tham Khảo Thêm:  Giáo án môn Ngữ văn lớp 6 bài 78

( = trái{ma trận{
1 + 3mleft( {with: m – 2 > 0} right) hfill cr
1 – 3mleft( {with: m – 2 1 + 3mleft( {with: m > 2} right) hfill kr
1 – 3left ( {with: m

m = 1,5

c)

(bình đẳng{
& sqrt {1 – 10{rm{a}} + 25{{rm{a}}^2}} – 4{rm{a}} kr
& {rm{ = }}sqrt {{{trái( {1 – 5{rm{a}}} phải)}^2}} – 4{rm{a}} kr
& {rm{ = }}trái| {1 – 5{rm{a}}} phải| – 4 {rm{a}} kr
& = trái{ma trận{
1 – 5{rm{a}} – 4{rm{a}}left( {with: 1 – 5{rm{a}} ge 0} right) hfill cr
5{rm{a}} – 1 – 4{rm{a}}trái( {với: 1 – 5{rm{a}} & = trái{ma trận{
1 – 9{rm{a}}trái( {me – 5{rm{a}} ge – 1} right) hfill cr
a – 1left( {me – 5{rm{a}} & = trái{ma trận{
1 – 9{rm{a}}left( {with: a le {1 over 5}} right) hfill cr
a – 1 left ( {with: a > {1 over 5}} right) hfill cr} right. cr})

(sqrt 2 > {1 trên 5}) . Vậy giá trị của biểu thức tại a = 2 là a – 1 = 2 – 1

d)

(bình đẳng{
& 4{rm{x}} – sqrt {9{{rm{x}}^2} – 6{rm{x}} + 1} kr
&= 4{rm{x}} – sqrt {{{trái( {3{rm{x}} + 1} phải)}^2}} kr
& = 4{rm{x}} – trái| {3{rm{x}} + 1} phải| xem
& = trái{ma trận{
4{rm{x – }}left( {3{rm{x}} + 1} right) left( {with: 3{rm{x}} + 1 ge 0} right) hfill cr
4{rm{x}} + trái( {3{rm{x}} + 1} phải) trái( {với: 3{rm{x}} + 1 & = trái{ma trận{
4{rm{x}} – 3{rm{x}} – 1left( {with: 3{rm{x}} ge – 1} right) hfill cr
4{rm{x}} + 3{rm{x}} + 1left( {với: 3{rm{x}} & = trái{ma trận{
x – 1 trái ( {v{rm{in: x}} ge – {1 trên 3}} phải) hfill cr
7{rm{x}} + 1left( {với: x

Bởi vì ( – sqrt 3

giaibaitap.me

5/5 – (145 phiếu)

Bài Giải bài 70, 71, 72, 73 trang 40 SGK Toán 9 tập 1 appeared first on Cakhia TV

Trên đây là bài viết Giải bài 70, 71, 72, 73 trang 40 SGK Toán 9 tập 1 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *