Mẫu học bạ THPT theo Thông tư 22

Rate this post

Mẫu học bạ THPT theo Thông tư 22 giúp thầy cô tham khảo để đưa ra nhận xét, thực hiện đánh giá quá trình học tập của học sinh trung học theo quy định mới nhất. Mẫu học bạ cấp 3 rất đầy đủ và chi tiết kèm theo hướng dẫn ghi.

Nội dung điểm THCS theo Thông tư 22 thể hiện rõ thông tin học sinh, quá trình học tập và nhận xét của giáo viên chủ nhiệm lớp. Qua đó cũng nhận xét những tiến bộ, ưu điểm và hạn chế nổi bật của học sinh. Khi nhận xét học bạ, thầy cô có thể tham khảo mẫu nhận xét môn học theo Thông tư 26.

Học bạ THPT theo thông tư 22

THỂ DỤC: ……………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC
phòng tập thể dục
(Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021)

Họ và tên học sinh

……………………….

Số báo danh: ………………………../trường THCS

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

1. Quy định chung

– Dữ liệu sinh viên do nhà trường quản lý và lưu trữ; Đầu năm học, cuối học kỳ, cuối năm học bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp ghi biên bản và thu lại sau khi hoàn thành.

– Khi lập Học bạ phải ghi đầy đủ nội dung trang 1; Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu xác nhận quá trình học tập từng năm học từ lớp 10 đến lớp 12.

2. Giáo viên bộ môn

– Chấm điểm trung bình môn học hoặc đánh giá kết quả học tập theo môn học hàng kỳ, cả năm học; nhận xét sự tiến bộ của học sinh, ưu điểm nổi bật và hạn chế chủ yếu (nếu có).

– Khi sửa chữa (nếu có) dùng bút mực đỏ gạch bỏ nội dung cũ, ghi nội dung mới vào phía trên bên phải chỗ đã viết nội dung cũ và ký xác nhận sửa chữa bên cạnh nội dung đã sửa chữa. .

Tham Khảo Thêm:  Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của Hồ Chí Minh qua bài thơ Tức cảnh Pác Bó

3. Giáo viên chủ nhiệm

– Lấy và nộp Phiếu điểm học sinh cho văn phòng nhà trường.

– Khuyến khích việc đăng ký cho điểm trung bình của giáo viên bộ môn hoặc bản đánh giá của học sinh về kết quả học tập của học sinh trong lớp.

– Hoàn thành nội dung ở trang 1, nội dung ở đầu các trang sau, nhận xét kết quả rèn luyện và học tập của học sinh trong từng năm học.

– Ghi kết quả đánh giá; mức đánh giá lại khóa học hoặc đào tạo bổ sung trong thời gian nghỉ hè (nếu có); xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với học sinh cần rèn luyện thêm trong kỳ nghỉ hè (nếu có).

– Xác định xem bạn sẽ đến lớp hay không đến lớp; hoàn thành hay chưa hoàn thành chương trình phổ thông; giấy chứng nhận (nếu có), kết quả tham gia các cuộc thi (nếu có), giải thưởng (nếu có).

– Ghi nhận những tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu và những biểu hiện đặc sắc của học viên trong quá trình rèn luyện và học tập; Những vấn đề cần được quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn trong quá trình đào tạo và học tập.

4. Chính

– Xét duyệt giấy chứng nhận cuối năm học của học sinh.

– Kiểm soát việc quản lý, lưu trữ, ghi chép dữ liệu học vụ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________________

(Ảnh 3x4cm)

HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC
phòng tập thể dục

Họ và tên:………………………………………………Giới tính……………………………………………… .

Ngày sinh: …………. Có thể

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Quốc gia:……………………………………………………………………………………………………………………………… .

Đối tượng: (Con liệt sỹ, con thương bệnh binh,…)………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………….

Họ và tên cha: …………………………………………………………. Công việc: ………………………………

Họ và tên mẹ: …………………………………………………… Nghề nghiệp: ………………………….

Họ và tên người giám hộ:……………………………………………… Nghề nghiệp:………………………..

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (Tiếp theo)

…………. , ngày ……. tháng……năm 20………….

CHỦ YẾU
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

QUÁ TRÌNH HỌC

Năm học Lớp học Tên trường, tỉnh/thành phố
202…. – 202…
202…. – 202…
202…. – 202…
202…. – 202…
202…. – 202…
202…. – 202…
202…. – 202…

(Dưới đây là một trang ví dụ cho một lớp học)

CUỐI CÙNG và tên:……………………Lớp học:………………….. NĂM Học 202… -202…..

Môn học/Hoạt động giáo dục

Điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá

Điểm trung bình môn học hoặc cấp học sau khi đánh giá lại, bồi dưỡng bổ sung trong kỳ nghỉ hè (nếu có)

Nhận xét về những tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế lớn (nếu có) và chữ ký của giáo viên bộ môn

học kỳ tôi

học kỳ II

Cả năm

Văn học

toán học

ngoại ngữ 1

Giáo dục thể chất

Giáo dục quốc phòng và an ninh

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Nội dung giáo dục địa phương

vật lý

hoá học

Sinh vật học

Lịch sử

Địa lý

Giáo dục kinh tế và pháp luật

công nghệ

công nghệ thông tin

Âm nhạc

nghệ thuật

Ngôn ngữ dân tộc thiểu số

Ngoại ngữ 2…

Trên trang này, các sửa chữa được thực hiện ở…………….. địa điểm, môn học, hoạt động giáo dục: ………………………

Xác nhận của giáo viên phòng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Có xác nhận của giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu)

Họ và tên: Lớp:…………..Năm học 202….-202…

Học kỳ

mức độ đánh giá

Tổng số lần vắng mặt trong cả năm học

Mức độ đánh giá sau khi đánh giá lại các khóa học, đào tạo trong thời gian nghỉ hè (nếu có)

– Thăng chức:

……………………….

……………………….

– Tôi không phải đến lớp.

……………………….

……………………….

Kết quả hoạt động

Kết quả học tập

Kết quả hoạt động

Kết quả học tập

học kỳ tôi

học kỳ II

Cả năm

Nếu là điểm cuối cấp, điền hoàn thành hoặc trượt cấp ba:

……………………………………………………………………………………………….

– Giấy chứng nhận (nếu có): Loại

Kết quả tham gia các cuộc thi (nếu có):

……………………………………………………………………………………………….

– Khen thưởng (nếu có):

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Họ và tên: Lớp:…………..Năm học 202 -202

Học kỳ

mức độ đánh giá

Tổng số lần vắng mặt trong cả năm học

Mức độ đánh giá sau khi đánh giá lại các khóa học, đào tạo trong thời gian nghỉ hè (nếu có)

– Thăng chức:

……………………….

……………………….

– Tôi không phải đến lớp.

……………………….

……………………….

Kết quả hoạt động

Kết quả học tập

Kết quả hoạt động

Kết quả học tập

học kỳ tôi

học kỳ II

Cả năm

Nếu là điểm cuối cấp, điền hoàn thành hoặc trượt cấp ba:

……………………………………………………………………………………………….

– Giấy chứng nhận (nếu có): Loại

Kết quả tham gia các cuộc thi (nếu có):

……………………………………………………………………………………………….

– Khen thưởng (nếu có):

……………………………………………………………………………………………….

KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN TRONG CÁC BÊN

(nếu có)

KẾT QUẢ HUẤN LỄ

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN VỀ NHÀ

(Ghi chú những nhận xét về sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu và những biểu hiện nổi bật của học sinh liên quan đến kết quả rèn luyện, học tập; những vấn đề cần quan tâm giúp đỡ nhiều hơn trong rèn luyện, giảng dạy)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN VỀ NHÀ

(Ghi nhận xét về sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu và những biểu hiện nổi bật của học sinh trong rèn luyện và kết quả học tập; những vấn đề cần quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn trong rèn luyện và giảng dạy)

………….ngày ….. tháng…… năm 202…..
CHỦ YẾU
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tham Khảo Thêm:  Bộ 9 đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm 2020-2021 (Có đáp án)

Xem thêm các bài viết hay về hình thức

5/5 – (136 phiếu)

5/5 – (136 phiếu)

Trên đây là bài viết Mẫu học bạ THPT theo Thông tư 22 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *