Phụ lục Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Rate this post

Ngày 31/05/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin chào hàng, lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Theo đó, kèm theo Thông tư đã ban hành 08 mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng 2022

Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu dùng cho đấu thầu rộng rãi, chào hàng hạn chế, bao gồm các yêu cầu đối với dự án, gói thầu, làm cơ sở để nhà thầu, chủ đầu tư lập hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm mục đích xét chọn thầu. nhà thầu và chủ đầu tư. Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT Phụ lục mời các bạn theo dõi tại đây.

Mẫu phụ lục các loại gói ưu đãi theo Thông tư 08

Căn cứ vào điểm 8 điều 4 thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định về hình thức phụ lục như sau:

– Ruột thừa:

+ Phụ lục 1A: Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT (đối với gói thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ),

+ Phụ lục 1B: Mẫu Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ),

+ Phụ lục 2A: Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ);

+ Phụ lục 2B; Phiếu đề nghị phê duyệt danh sách nhà thầu (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ);

+ Phụ lục 3A: Ví dụ về Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp và phi tư vấn);

+ Phụ lục 3B: Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn);

+ Phụ lục 3C: Mẫu kết quả so sánh tài liệu (đối với tất cả các gói thầu); h) Phụ lục 4: Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; i) Phụ lục 5: Ví dụ về Tuyên bố cam kết:

Tham Khảo Thêm:  Bài tập trắc nghiệm nhận dạng đồ thị hàm số và một số bài toán liên quan – Cao Đình Tới

+ Phụ lục 6: Phiếu đăng ký hồ sơ pháp lý trong hồ sơ dự thầu;

+ Phụ lục 7: Bản đăng ký cung cấp thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam;

+ Phụ lục 6: Phiếu đăng ký hồ sơ pháp lý trong hồ sơ dự thầu;

+ Phụ lục 7: Bản đăng ký cung cấp thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam;

+ Phụ lục 8: Bản đăng ký thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

+ Phụ lục 9: Một số quy định của E-HSMT vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

– Đối với các gói chào thuộc dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế, liên chính phủ hoặc tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ được chính phủ nước ngoài ủy quyền, tặng cho nhà nước hoặc chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nếu được nhà tài trợ chấp thuận , việc lập E-HSMT, E-HSMQT, E-HSMST, phiếu thẩm định E-HSDT, E-HSQT, E-HSDST được áp dụng theo các Mẫu quy định tại các điểm 1, 2, 3, 4, 5 và 6 của bài báo này.

Nội dung phụ lục của thông tư số. 08/2022/TT-BKHĐT

PHỤ LỤC 1A

[TÊN chỦ ĐẦU TƯ]

[TÊN BÊN MỜI THẦU]

Con số:_____ /_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_____, ngày tháng năm____

BÁO CÁO

Đề xuất Phê duyệt kết quả đánh giá HSĐX gói thầu…

[ghi tên gói thầu trong KHLCNT được duyệt]

(đối với gói thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ)

Kính thưa: [ghi tên Chủ đầu tư]

1. Cơ sở pháp lý

Nêu cơ sở pháp lý liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu.

2. Nội dung gói ưu đãi

Theo LCA, Cơ quan mua sắm Điền đầy đủ các nội dung liên quan đến gói ưu đãi như sau:

– Tên gói thầu;

– Giá gói thầu;

– Thủ đô;

– Thời điểm lựa chọn nhà thầu;

– Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu;

– Loại hợp đồng;

– Thời hạn của hợp đồng.

3. Quy trình thực hiện

Tham Khảo Thêm:  UNIT 12: LET’S EAT – CHÚNG TA HÃY ĂN – giaibaitap.me

a) Đề nghị luật sư tóm tắt quá trình thực hiện theo bảng sau:

đường phố

NỘI DUNG

Thời gian thực hiện

Đầu tiên

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

2

Bài của KHLCNT

[Ghi ngày đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia]

3

người đấu thầu

3.1

Nạp E-TBMT và giải phóng E-HSMT

[ghi số E-TBMT và thời điểm đăng tải]

3.3

Làm rõ E-HSMT (nếu có)

[Ghi ngày làm rõ, số văn bản làm rõ (nếu có) của văn bản yêu cầu làm rõ của nhà thầu và văn bản làm rõ E-HSMT của Bên mời thầu]

3.4

Thay đổi E-HSMT (nếu có)

[Ghi thời gian, số, ngày ban hành văn bản sửa đổi]

3.6

thời điểm đóng thầu

[Ghi thời điểm đóng thầu]

4

Mở ưu đãi

4.1

thời gian mở thầu

[Ghi thời gian hoàn thành mở thầu]

4.2

Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)

[Ghi các vấn đề và cách xử lý]

5

Đánh giá HSĐXKT

5.1

Thời gian đánh giá đề xuất điện tử

[Ghi thời gian đánh giá E-HSĐXKT từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm]

b) Các vướng mắc trong quá trình đánh giá HSĐX điện tử và phát sinh các vấn đề phải xử lý;

c) Kết luận của tổ chuyên gia về danh sách nhà thầu đạt yêu cầu đánh giá về kỹ thuật;

d) Ý kiến ​​của luật sư bên chào hàng về nội dung giám định nêu trong báo cáo của nhóm chuyên gia, ý kiến ​​của nhóm chuyên gia;

đ) Nhận xét của luật sư đấu thầu bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

4. Khuyến nghị

Dựa trên kết quả đánh giá của Đề xuất điện tử, ______ [ghi tên Bên mời thầu] lời yêu cầu _____ [ghi tên Chủ đầu tư] phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu ______ [ghi tên gói thầu theo KHLCNT]:

[Liệt kê:

– Các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật;

– Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật.]

Người nhận:

– Như trên;

– Tổ chức đánh giá (để đánh giá);

– Lưu: VT,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT I

BÊN THẦU

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC 1B

Tham Khảo Thêm:  Top 100 hình nền màu xanh đẹp mát mắt cho máy tính

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]

Con số: ____ /_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_____, ngày tháng năm____

PHÁN QUYẾT

Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu[ghi tên gói thầu] theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu… [ghi tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu] Trong dự án…… [ghi tên dự án]

(đối với gói thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ)

[ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ]

Căn cứ Luật đấu thầu số. 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu;

Cơ sở….

[Nêu các căn cứ pháp lý như: Quyết định phê duyệt dự án; Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định phê duyệt E-HSMT, Tờ trình của bên mời thầu; Báo cáo thẩm định của tổ thẩm định…]

Xem lại đề xuất của……,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu…. theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu…. Trong dự án… bao gồm:

[Ghi tên đầy đủ của nhà thầu. Trường hợp áp dụng phương pháp chấm điểm phải ghi rõ số điểm và xếp hạng nhà thầu theo thứ tự từ cao đến thấp]

Điều 2. Tôi nộp…. [ghi tên đơn vị được giao] chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký… [ghi tên đơn vị được giao] chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Người nhận:

– …… (….)

– Lưu: VT, BMT (….).

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ

CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

[Ký tên, đóng dấu]

……………………….

Vui lòng tải file để xem nội dung chi tiết Phụ lục Thông tư 08

Xem thêm các bài viết hay về hình dạng

Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Phụ lục Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *